Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΔΕΗ: Aαντήσεις σε συνθήματα

 

Ειστολή ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 7.10.2021

 

 

ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΝ. ΜΑΪΟΠΟΥΛΟΣ

Πρώην Γενικός διεθυντής Οικονομικού ΔΕΗ

 

Kύριε διευθυντά, 

 

1.             Στο ζήτημα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΔΕΗ, εντύωση ροκαλεί ο χαμηλής οιότητας λόγος των στελεχών της αξιωματικής αντιολίτευσης.

Πρόκειται για λόγο ροαγανδιστικό, αλοϊκό, με γενικολογίες, κοινοτοίες και συνθήματα αντί για ειχειρήματα.

Ιδού λίγα αό τον λόγο αυτόν, μαζί με τα δικά μας Όμως. 

 

(α) Για τον έλεγχο της ΔΕΗ αό το Δημόσιο.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ θα γίνει με σκοό να μειώσει τη συμμετοχή του το Δημόσιο κάτω αό το είεδο ου του ειτρέει να ασκεί οοιονδήοτε έλεγχο.

 

Όμως: Το ελληνικό Δημόσιο, κατέχοντας το 35% του μετοχικού της κεφαλαίου, θα εξακολουθήσει να έχει τον έλεγχο της ΔΕΗ.

Διεθνώς, ειχειρήσεις ελέγχονται αό μετόχους με ολύ μικρότερο οσοστό συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

 

(β) Για τον έλεγχο των τιμών ρεύματος.

Αντί το Δημόσιο να κρατήσει σημαντικά εργαλεία για τον έλεγχο και τη συγκράτηση των τιμών, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ειλέγει να τα ξεουλήσει.

 

Όμως: Στο ανταγωνιστικό εριβάλλον της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές ρεύματος δεν ελέγχονται αό το Δημόσιο.

Η ΔΕΗ θα μορεί να ροσφέρει χαμηλές τιμές ρεύματος μόνο αν έχει χαμηλό κόστος αραγωγής και διάθεσης του ρεύματος.

 

(γ) Για την εξυηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων με το ξεούλημα της ΔΕΗ.

- Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ολιτική υέρ των μεγάλων ειχειρηματικών συμφερόντων, υέρ της ολιγαρχίας ου λυμαίνεται την ελληνική οικονομία.

- Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αοφάσισε, εν μέσω ενεργειακής κρίσης και έκρηξης των τιμών, να ξεουλήσει τη ΔΕΗ.

 

Όμως: 

- Όταν μιλάς έτσι, να αναμένεις ως θα ακούσεις ότι συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα  υηρετεί όχι αυτός ου στόχο έχει τη μείωση του κόστους αραγωγής και διάθεσης ρεύματος της ΔΕΗ αλλά εκείνος ου αδιαφορεί για την είτευξη του στόχου αυτού.

- Δημόσιες ειχειρήσεις ου μέχρι σήμερα ξεουλήθηκαν ροόδευσαν, ρος όφελος του Δημοσίου και των ολιτών. 

 

(δ) Για την αειλή ρος τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ.

Προειδοοιούμε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, ριν ροχωρήσει στις όοιες οριστικές και τελεσίδικες αοφάσεις, ότι θα αναζητηθούν όλες οι ευθύνες και όχι μόνο ολιτικές, καθώς είναι εμφανές ότι μέσα αό αυτήν τη διαδικασία το ελληνικό Δημόσιο ζημιώνεται.

 

Όμως: Η αειλή αυτή μορεί να οδηγήσει οι ιδιώτες ανταγωνιστές της ΔΕΗ να στελεχώνονται με τους άριστους της αγοράς και η ΔΕΗ με τους αρεστούς των ολιτικών κομμάτων.

 

2.             Τα στελέχη της αξιωματικής αντιολίτευσης φαίνεται ως δεν έχουν ακόμα μάθει να ξεχωρίζουν τον στόχο μιας ειχείρησης αό τα μέσα για την είτευξή του. 

 

Παρότι, ριν αό 70 χρόνια, ο σοφός ιδρυτικός νόμος της ΔΕΗ (Ν. 1468/2.8.1950), με ειστημονική ληρότητα, σαφήνεια και λιτότητα, ξεχώρισε τον στόχο της νέας ειχείρησης, αό τη μια, και το μέσο για την είτευξή του, αό την άλλη, ορίζοντας:

- Την εξυηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ως στόχο και  

- Τη λειτουργία της ΔΕΗ κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, ως μέσο για την είτευξη του στόχου ()

(Αό το βιβλίο του γράφοντος ΔΕΗ: Τα μεγάλα ζητήματα, 2008).