Οι ҹολιτικές αοφάσεις για την εκτροή του Αχελώου και το ΥΗΕ Μεσοχώρας και οι οδυνηρές συνέειές τους

 

(Eιστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Kαθημερινή στις 13.2.09)

 

 

              Ο βουλευτής κ. Άδωνις Γεωργιάδης γράφει σε ειστολή ου δημοσιεύσατε στις 6.2.09 με τίτλο "Περί του ΣτΕ" (σε αάντηση άρθρου του κ. Χ. Χαρίδημου Τσούκα Το ενοχλητικό Συμβούλιο της Εικρατείας, στις 30.1.09) ότι, σε ρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για το ΥΗΕ Μεσοχώρας, ριν α' αυτόν "είχε ααντήσει ο υφυουργός για το όσο είχε ανέβει το κόστος του έργου (κατά ολλά εκατομμύρια ευρώ) και για το όσος χρόνος είχε χαθεί λόγω εμλοκής με το ΣτΕ" και ότι "στην ίδια συζήτηση είχε ανοίξει και το θέμα της μερικής εκτροής του άνω ρεύματος του Αχελώου, έργο ου το εξήγγειλε ο Ανδρέας Παανδρέου στη Βουλή των Ελλήνων το 1984 και μέχρις σήμερα, 25 χρόνια μετά, μένει κολλημένο για αρομοίους λόγους".

 

              Χρήσιμο θα ήταν ίσως να μάθουν οι μη γνωρίζοντες ότι το ΥΗΕ Μεσοχώρας μλέχτηκε στην εριέτεια των ακυρωτικών αοφάσεων του Σ.τ.Ε. με την ακατανόητη "ολιτική αόφαση" των υουργών ΠΕΧΔΕ και ΒΕΤ (τέλη 1983-αρχές 1984) να το εντάξουν στα έργα εκτροής του Αχελώου, ενώ το έργο αυτό δεν έχει καμιά αολύτως σχέση με την Εκτροή.

              Πράγματι, το ΥΗΕ Μεσοχώρας, το ρώτο αό τα ανάντη υδροηλεκτρικό έργο στον οταμό Αχελώο, είναι ένα αμιγώς ενεργειακό έργο ου, καθώς βρίσκεται σε θέση εί του Αχελώου ριν αό τη θέση της εκτροής του, δεν εηρεάζει την εκτροή του οταμού ούτε εηρεάζεται α' αυτήν, και ου θα κατασκευαζόταν ανεξάρτητα αό το αν ραγματοοιείτο ή όχι η Εκτροή (εριλαμβανόταν σε όλα τα Προγράμματα Ανάτυξης της ΔΕΗ αό το Πρόγραμμα 1979-88 και μετά και είχε τεθεί εκτός της διαδικασίας υλοοίησης της Εκτροής, με την ανάθεση στη ΔΕΗ της μελέτης, χρηματοδότησης και κατασκευής του).

                           

              Όσο για το έργο της εκτροής του Αχελώου, "ου μένει κολλημένο για αρόμοιους λόγους", αν ο κ. Γεωργιάδης υοβληθεί στον κόο να μελετήσει τις αλλεάλληλες, χωρίς τη στήριξη τεχνοκρατικών μελετών, "ολιτικές αοφάσεις" για τον Αχελώο αό το 1983 και μετά (μορεί να τις βρει συγκεντρωμένες στο βιβλίο του υογράφοντος "ΔΕΗ: Τα μεγάλα ζητήματα", κεφάλαιο 11 Η εκτροή του Αχελώου"), θα διαιστώσει ως για την εριέτεια της Εκτροής ευθύνονται οι αοφάσεις των συναδέλφων του ολιτικών και όχι εκείνες του Σ.τ.Ε.                      

              Μ' αυτές τις ҹολιτικές αοφάσεις, ανατέθηκαν έργα ου δεν έρεε να είχαν ανατεθεί, δημιουργήθηκαν ααιτήσεις εργολάβων, αυξήθηκε υέρμετρα το κόστος, δεν υοβλήθηκε στην Ευρωαϊκή Ειτροή ολοκληρωμένος φάκελος για την Εκτροή, με συνέεια η τελευταία να μην μορεί να αοφανθεί για μια ενδεχόμενη χρηματοδότηση του Έργου, αφού εκκρεμούσαν τα αοτελέσματα μιας γενικής μελέτης εριβαλλοντικής συμβατότητας και μια ανάλυση κόστους-ωφελειών του έργου, ου είχαν ζητηθεί αό τις ελληνικές αρχές (δήλωση της αρμόδιας Ειτρόου Βουλφ Ματίες, τον Ιούλιο 1996), η Εκτροή αοσύρθηκε αό το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωαϊκής Ένωσης, το Σ.τ.Ε αναγκάστηκε να εκδώσει τις γνωστές ακυρωτικές αοφάσεις του, κατασαταλήθηκαν όροι, ανθρώινο μυαλό, κόος και χρόνος εί δυόμισι δεκαετίες, και όλα αυτά για ένα ισχυρώς αμφιλεγόμενο έργο.  

 

              Και η εριέτεια συνεχίζεται, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι ροβλέουν ότι η κατάληξη θα είναι μάλλον οδυνηρή.