Χωρίς μια ολοκληρωμένη μελέτη σκοιμότητας για την εκτροή του Αχελώου, δεν μορούμε να γνωρίζουμε αν η συνέχιση του Έργου θα είναι συμφερότερη ή όχι αό την ματαίωσή του

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 18.2.10)

 

 

Με αφορμή την ρόσφατη συζήτηση στη Βουλή και τις ροτάσεις της υουργού Τ. Μιρμίλη για την εκτροή του Αχελώου (Κ 12.1.10 και 24.11.09), ας μας ειτραεί να διατυώσουμε κάοιες  αρατηρήσεις:

 

1. Στο κόστος της Εκτροής δεν είναι σωστό να συνυολογίζεται το κόστος του ΥΗΕ Μεσοχώρας (άνω αό 400 εκατ. ευρώ), αφού το έργο αυτό, κατασκευαζόμενο σε θέση ριν αό τη θέση της εκτροής του οταμού, ουδεμία σχέση έχει με την εκτροή του Αχελώου. Συνεώς, αυτά ου έχουν ξοδευτεί μέχρι σήμερα για το έργο είναι ολύ λιγότερα αό τα 600 εκατ. ευρώ ου αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση στη Βουλή.

 

2. Χωρίς μια ολοκληρωμένη μελέτη σκοιμότητας (οικονομοτεχνική, εριβαλλοντική, διαχειριστική), σαν αυτή ου έχει ροτείνει η υουργός ΠΕΚΑ, δεν μορούμε να γνωρίζουμε αν η συνέχιση του Έργου θα είναι συμφερότερη για την εθνική οικονομία αό τη ματαίωσή τουζημιά της ματαίωσης μορεί να αοδειχθεί μικρότερη αό τη ζημιά της συνέχισης του Έργου).

 

3. Το ιστορικό της εκόνησης μιας τέτοιας μελέτης για την εκτροή του Αχελώου αρουσιάζει ενδιαφέρον και αξίζει τον κόο να το θυμηθούμε.

α) Την εκόνηση μιας μελέτης σκοιμότηταςροκειμένου να δοθούν θεμελιωμένες ααντήσεις για το αν η Εκτροή ήταν αναγκαία ή όχι και, αν ήταν αναγκαία, για οιές οσότητες νερού και με οιό σχήμα, ώστε να ειτευχθεί η μέγιστη ωφέλεια και η ελάχιστη εριβαλλοντική ζημιάείχαν ροτείνει, ήδη αό τα τέλη της δεκαετίας του 1970, τα δύο αρμόδια τότε τεχνοκρατικά Όργανα: η Συντονιστική Ειτροή Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΣΕΔΥΠ) του Υουργείου Συντονισμού (τον Νοέμβριο 1977) και η Ομάδα εργασίας για την εξέταση του υδατικού ροβλήματος της Θεσσαλίας, αό εκροσώους των αρμόδιων υουργείων (Δημοσίων Έργων, Γεωργίας κλ), της ΔΕΗ, του ΙΓΜΕ και του Τεχνικού Ειμελητηρίου Ελλάδος (τον Αρίλιο 1978). 

Την αναγκαιότητα της ροταθείσης μελέτης είχαν αναγνωρίσει τότε και οι αρμόδιοι για το ζήτημα υουργοί, μεταξύ των οοίων οι Γ. Σουφλιάς και Ι. Παλαιοκρασσάς.

β) Μετά τη ολοκλήρωση των αναλυτικών ροδιαγραφών και των συμβατικών τευχών, ροκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός τον Σετέμβριο 1981 (αρμόδιοι υουργοί οι Ι. Παλαιοκρασσάς (Συντονισμού), με υφυουργό τον Γ. Σουφλιά, Τζ. Τζανετάκης (Δημοσίων Έργων), Στ. Μάνος (Βιομηχανίας και Ενέργειας) και Αθ. Κανελλόουλος (Γεωργίας)).

Με τον διαγωνισμό αυτό, το Υουργείο Συντονισμού θα ανέθετε την εκόνηση μελέτης οικονομικής σκοιμότητος, ρογραμματισμού και τεχνικής ευσταθείας κατασκευής έργων, ρος είλυσιν του υδατικού ροβλήματος Θεσσαλίας, είτε με βάση το διαθέσιμο υδατικό δυναμικό του Θεσσαλικού εδίου μόνο, είτε σε συνδυασμό με την μεταφορά μέρους του υδατικού δυναμικού του Αχελώου.

γ) Ο διαγωνισμός αυτός ακυρώθηκε μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 1981 αό τη νέα κυβέρνηση, με συνέεια η Εκτροή να αοφασιστείκαι οι διαδικασίες υλοοίησής της να αρχίσουνχωρίς να έχει ροηγηθεί καμιά μελέτη σκοιμότητας. 

δ) Το ζήτημα της αναγκαιότητας μιας ολοκληρωμένης μελέτης σκοιμότητας για την εκτροή του Αχελώου εαναφέρθηκε τον Φεβρουάριο 1993 αό τον Κ. Σημίτη και άλλους οκτώ βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (αξιωματικής αντιολίτευσης τότε), ου με εερώτησή τους στη Βουλή εισήμαιναν: Ένα τέτοιο κολοσσιαίο τεχνικό εγχείρημα, ου θα ανατρέψει άρδην την αιωνόβια φυσική διάταξη των υδάτων στη ραχοκοκαλιά του ελλαδικού χώρου με αναμφισβήτητα μεγάλης κλίμακας δυνητικές ειτώσεις στο εριβάλλον και την οικονομία της χώρας μας, ρέει να έχει μελετηθεί ολόλευρα και σε βάθος, με τρόο ειστημονικά εξαντλητικό και άψογο, ριν αό την έναρξη εκτέλεσής του.

Όσα όμως υοστηρίχτηκαν στη Βουλή αό τους  εννέα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τον Φεβρουάριο 1993 ξεχάστηκαν αό την κυβέρνησή τους μετά τις εκλογές, τον Οκτώβριο.         

 

4. Συμερασματικά, τα όσα ορθά είχαν εί και ράξει οι υουργοί της εριόδου 1978-81 ανετράησαν όχι μόνο αό τους υουργούς του ΠΑΣΟΚ (μετά τις εκλογές του 1981) αλλά και αό τους ίδιους και τους άλλους υουργούς της ΝΔ (στις εριόδους 1990-93 και 2004-09).             

Η ολιτική αόφαση για την Εκτροή άρθηκε χωρίς τη στήριξη μιας ολοκληρωμένης μελέτης σκοιμότητας και, στη συνέχεια, η ίδια ρακτική ακολουθήθηκε αό όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, με συνέεια να οδηγηθούμε στο γνωστό τέλμα: στην αώλεια της ειδότησης του Έργου αό την Ε.Ε, σε αναθέσεις έργων ου δεν έρεε να είχαν ανατεθεί, ααιτήσεις εργολάβων, υέρμετρη αύξηση του κόστους, ακυρωτικές αοφάσεις του Σ.τ.Ε, κατασατάληση όρων, ανθρώινου μυαλού, κόου και χρόνου εί δυόμισι δεκαετίες και, τελικά, στην αδυναμία είλυσης του υδατικού ροβλήματος της Θεσσαλίας

 

Ας ευχηθούμε η ρόταση της υουργού Τ. Μιρμίλη για μια ολοκληρωμένη μελέτη του υδατικού ροβλήματος της Θεσσαλίας και της εκτροής του Αχελώου να υλοοιηθεί χωρίς εκτώσεις!