Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν είναι αελευθερωμένη αγορά

 

(Ειστολή του Σύρου Δανάλη, διλωματούχου ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου ΕΜΠ, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 21.11.08)

 

 

Παρακολουθώ αό τον Τύο διαμάχη της ΔΕΗ με το Αλουμίνιον της Ελλάδος. Τον διοικητή της ΔΕΗ να γυρίζει αελισμένος ότε στη Βουλή, ότε στο υουργείο Ανάτυξης, στο υουργείο Οικονομίας και στα ΜΜΕ. Και συνεχώς να εαναλαμβάνει ότι το θεσμικό λαίσιο για την αελευθέρωση της αγοράς ενέργειας είναι λάθος και δημιουργεί τεράστια οικονομικά ροβλήματα στη ΔΕΗ. Για την οοία υάρχει κίνδυνος να γίνει ροβληματική, δηλαδή να χρεοκοήσει, με αοτέλεσμα κατακόρυφη αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές, να ααξιωθεί οικονομικά η μεγαλύτερη ειχείρηση της χώρας, να ζημιωθεί το Δημόσιο, διότι θα μηδενιστεί η αξία ενός σουδαίου εριουσιακού στοιχείου του και θα φορτωθεί και τα χρέη του. Και καμιά κυβερνητική αντίδραση δεν βλέω να υάρχει. 

 

Συνοτικά το ρόβλημα έχει ως εξής, η κυβέρνηση θεσμοθέτησε μια εαμφοτερίζουσα αελευθέρωση αγοράς ενέργειας, η οοία έχει δημιουργήσει εκρηκτικές καταστάσεις στην αγορά ενέργειας και εάν αραμείνει όως έχει, θα τινάξει στον αέρα τη ΔΕΗ και ειλέον θα έχουμε στη χώρα σύνδρομο τύου Καλιφόρνιας... Νομίζω ότι η ΔΕΗ έρεε να ροσφύγει στην Ευρωαϊκή Ενωση και ας εκθέσει με αυτόν τον τρόο την κυβέρνηση. Πρέει να εέμβει άμεσα ο ρωθυουργός κ. Καραμανλής και να διώξει αμέσως τον υουργό Ανάτυξης, ο οοίος μέχρι στιγμής έχει χειριστεί το θέμα.

 

Για ιο αναλυτική ενημέρωση μεταφέρω εδώ κείμενο στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής 3 Ιουνίου 2007 αό άρθρο του κ. Μ. Καραμανή, ροέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σε αάντηση άρθρου με τίτλο Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ολη η εξουσία στους ρομηθευτές, το οοίο είχε δημοσιευθεί ρογενέστερα στην ίδια εφημερίδα. Ισχυρίζεται ο κ. Καραμανής ότι η ΔΕΗ έχει δεσόζουσα θέση στην αγορά, έχει ήδη εγκατεστημένες μονάδες χρηματοδοτούμενες με κεφάλαιο ου είχε αντληθεί κατά την ερίοδο της μονοωλιακής δραστηριοοίησής της, αλλά και ιδίως τεράστια ελατειακή βάση.

 

Ο νόμος 2773/1999 ροέβλεε ότι η λειτουργία της αγοράς ενέργειας στηρίζεται στα διμερή συμβόλαια αραγωγών και καταναλωτών, δηλαδή αράγω ενέργεια, βρίσκω ελάτες και την ουλάω ανταγωνιζόμενος τους υόλοιους αραγωγούς, όως γίνεται σε κάθε αγορά. Ο νόμος 3175/2003 δίνει όλη την εξουσία στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αυτή καθορίζει τη λεγόμενη οριακή τιμή μονάδας. Δηλαδή το κόστος της κιλοβατώρας στην ιο ακριβή μονάδα, η οοία είναι εγκατεστημένη στο σύστημα. Και με την τιμή αυτή αγοράζει η ΔΕΗ το ρεύμα αό τους ιδιώτες αραγωγούς. Με αυτόν τον τρόο ο αραγωγός δεν έχει ρόβλημα να εξασφαλίσει ελάτες ούτε ρόβλημα να ουλήσει ο ανταγωνιστής του φθηνότερα και να του άρει τους ελάτες. Εξασφαλίζει τραεζική χρηματοδότηση και ειδότηση αό τον ανατυξιακό νόμο, κατασκευάζει το εργοστάσιο και έχει σίγουρο ελάτη τη ΔΕΗ και σίγουρα κέρδη αό την ώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο καταναλωτής δεν έχει άλλη ειλογή αγοράς ενέργειας και γι αυτόν υάρχει μόνον ένας ρομηθευτής, η ΔΕΗ. Οι αραγωγοί ου ούλησαν σε ιδιώτες καταναλωτές τους σταμάτησαν να ουλάνε μόνο στη ΔΕΗ. Γιατί άραγε δεν υάρχει ανάλογη ευαισθησία της ΡΑΕ; Αελευθερωμένη αγορά κυρίως σημαίνει δυνατότητα ειλογής αό τους καταναλωτές ρομηθευτή, και όχι να εξαρτάται αό ένα μονοώλιο, τη ΔΕΗ, όως γίνεται τώρα. Η οοία με το υάρχον σύστημα λειτουργεί για να μεταβιβάζει άκοα και σταθερά κέρδη στους ιδιώτες ρομηθευτές ενέργειας. Εάν συγκρίνουμε την αελευθερωμένη αγορά τηλεικοινωνιών είναι σαν να ουλούσε τηλεφωνικές συνδέσεις μόνο ο ΟΤΕ και οι υόλοιοι άροχοι της αγοράς να μίσθωναν στον ΟΤΕ με ολύ καλά κέρδη τις γραμμές οτικών ινών.

 

Εδώ υάρχει κρατικός αρεμβατισμός για να κερδίζουν ορισμένοι ειχειρηματίες. Τους οοίους έτσι κάνουμε κρατικοδίαιτους. Τυικά αυτό δεν είναι αελευθερωμένη αγορά ενέργειας και δεν ληροί τους όρους της Ευρωαϊκής Ενωσης. Αλλά για τον καταναλωτή, τη ΔΕΗ και την εθνική οικονομία είναι καταστροφή. Ηδη, σήμερα, έειτα αό 16 μήνες, δεν ισχύουν αυτά τα οοία έγραφε αραάνω, και η ΔΕΗ έχει τεράστιες ζημιές.