Η Διασύνδεση των Κυκλάδων: αρατηρήσεις και ροτάσεις

       

(Ειστολή των Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ρ. Βοηθού γενικού διευθυντή ΔΕΗ, Ιωάννη Βογιατζάκη και Γεωργίου Κουβαράκη, ρ. Διευθυντών Μελετών-Κατασκευών Μεταφοράς ΔΕΗ, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 15.7.10)

 

 

Μερικές αρατηρήσεις και ροτάσεις για τη διασύνδεση των Κυκλάδων, όως ροβλέεται στη, σε δηόσια διαβούλευση, Διακήρυξη της ΔΕΗ.

 

1. Ο σχεδιασός της Διασύνδεσης, ροβλέοντας την εγκατάσταση υοσταθών υψηλής τάσης στα νησιά Σύρο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, αραβλέει τις αοφάσεις 2939/2000 και 2940/2000 της Ολοέλειας του Συβουλίου της Εικρατείας ου έχουν ρητώς ααγορεύσει την εγκατάσταση δικτύων υψηλής τάσης, ανεξαρτήτως αν αυτά είναι εναέρια ή υόγεια, στα

νησιά Σύρο και Μύκονο. 

 

2. Με τις τεχνικές ααιτήσεις της Διακήρυξης [για (α) τεχνολογίες σταθών ετατροής και υοβρυχίων καλωδίων ολύ ρόσφατες και, συνακόλουθα, ε εριορισένη διεθνώς εειρία και (β) διαδροή των καλωδίων εναλλασοένου ρεύατος, στη σύνδεση Λαυρίου-Σύρου, έσω της Κύθνου], ο αριθός εκείνων ου θα ορούν να συετάσχουν στον διαγωνισό θα είναι εξαιρετικά εριορισένος (ίσως όνο ένας). 

 

3. Η διαδικασία των διαραγατεύσεων ε δύο ή ερισσότερους ροσφέροντες, ετά τον ροσδιορισό της σειράς ειοδοσίας, ε (όνο) στόχο τη είωση του τιήατος, ενέχει σοβαρούς κινδύνους συνεννοήσεων εταξύ των ενδιαφεροένων και ελοκών.

 

4. Τα ιο άνω σοβαρά ειονεκτήατα του σχεδιασού και της Διακήρυξης του εγάλου αυτού Έργου (κόστους 350 εκατο. ευρώ, κατά τη Διακήρυξη, και αρκετά εγαλύτερου, κατά άλλες εκτιήσεις) ορούν να ροκαλέσουν δυσείλυτα ροβλήατα τόσο στην ανάθεση όσο, και κυρίως, στην υλοοίησή του (ας ην ξεχνάε τις εριέτειες της Εκτροής του Αχελώου και του  ΥΗΕ Μεσοχώρας, αλλά και του Ηλεκτροηχανολογικού Εξολισού των ΥΗΕ Συκιάς και Πευκοφύτου, ου έχουν ανατεθεί εδώ και 15-25 χρόνια και δεν ξέρουε ακόη αν και ότε θα λειτουργήσουν και οιο θα είναι τελικά το κόστος τους).

 

5. Για την αντιετώιση του ροβλήατος της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων θα ροτείναε: 

α. Το ΥΠΕΚΑ (αλλά και η ΔΕΗ) να ην ενεργεί σαν να ην υάρχουν οι ροαναφερθείσες αοφάσεις του Συβουλίου της Εικρατείαςστις οοίες η ααγόρευση εγκατάστασης δικτύων υψηλής τάσης αοτελεί, ουσιαστικά, το έσο για την αοτροή της υέρετρης τουριστικής και οικιστικής ανάτυξης των ικρών νήσων και τον εριορισό της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας έσα στο όριο της φέρουσας  ικανότητας αυτών.

         Οι δικαστικές αυτές αοφάσειςαρότι θα ορούσε να υοστηριχθεί ως αγγίζουν το όριο της εέβασης στο εδίο της εκτελεστικής και της νοοθετικής εξουσίας, όως θεωρούν οι υογράφοντες την αρούσα και άλλοι, ίσως και το ίδιο το Υουργείοαοτελούν ραγατικότητα, η αγνόηση της οοίας ορεί να βάλει σε εριέτειες την ηλεκτροδότηση των Κυκλάδων. 

β. Το ΥΠΕΚΑ να αντιετωίσει την ραγατικότητα αυτή, να βρει ια υλοοιήσιη λύση στο ρόβληα ου έχει δηιουργηθεί και να καθορίσει, το ίδιο, τις γενικές αρχές ανάτυξης των ηλεκτρικών συστηάτων των ικρών νησιών.

γ. Με βάση τις αρχές αυτές, να οριστικοοιηθεί ο σχεδιασός της ανάτυξης του ηλεκτρικού συστήατος των Κυκλάδων.