Στο τέλος της διαραγμάτευσης, η Κυβέρνηση να δεχτεί την τελική ρόταση της Ευρωζώνης

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.         Φτάνει λέον στο τέλος της η διαραγμάτευση με την Ευρωζώνη για την εφαρμογή της Συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου, με την οοία αρατάθηκε μέχρι τις 30.6.15 η Δανειακή σύμβαση και το σχετικό με αυτήν Πρόγραμμα.

Η Κυβέρνηση δείχνει να ιστεύει ως το ενδεχόμενο αοχώρησης της χώρας μας αό την Ευρωζώνη θα αναγκάσει τις άλλες δεκαοκτώ χώρες της να δεχτούν τις γνωστές κόκκινες γραμμές της (για το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, τον ΦΠΑ, τις ιδιωτικοοιήσεις).

 

Πρόκειται για ροσδοκία καθαρά ουτοική, καθώς:

- Η Ευρωζώνη δεν ρόκειται να αοδεχτεί κόκκινες γραμμές ου δεν είναι συμβατές με τη Συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, με την οοία η Κυβέρνηση:

- Δεσμεύτηκε να αοφύγει οοιαδήοτε ανάκληση μέτρων ή μονομερείς αλλαγές ολιτικών και δομικών μεταρρυθμίσεων, ου θα μορούσαν να εηρεάσουν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους ή τη δημοσιονομική σταθερότητα, όως αοτιμώνται αό τους θεσμούς.

- Αοδέχτηκε ως μόνο η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αό τους θεσμούς θα ειτρέψει οιαδήοτε καταβολή της εναομείνασας δόσης του τρέχοντος Προγράμματος.

- Η αοδοχή ααιτήσεων μιας χώρας ου δεν είναι αοδεκτές αό όλες τις άλλες χώρες θα κατέληγε σε ισχυρό κλονισμό της Ευρωζώνης και, τελικά, ίσως στην  κατάρρευσή της (αφού θα συνιστούσε αραβίαση των βασικών αρχών λειτουργίας της και (κακό) ροηγούμενο ου θα μορούσε να εαναληφθεί και για άλλες χώρες).

 

2.         Τι όμως θα συμβεί αν, την τελευταία στιγμή, τότε ου θα έχουν διατυωθεί οι τελικές θέσεις των δύο μερών, αραμένουν ακόμα κάοιες κόκκινες γραμμές της Κυβέρνησης ου δεν θα γίνονται δεκτές αό την Ευρωζώνη;

Η Κυβέρνηση θα κληθεί τότε να άρει τη μεγάλη αόφαση: Να δεχτεί την τελική ρόταση της Ευρωζώνης ή να την αορρίψει.

 

(α) Αν την δεχτεί:

- Θα άρει τα δύσκολα μέτρα ου θα έχει ζητήσει η Ευρωζώνη.

- Θα εισράξει το υολειόμενο οσό της τρέχουσας δανειακής σύμβασης, ου θα της ειτρέψει να εκληρώσει τις άμεσες οικονομικές υοχρεώσεις της στο εσωτερικό της Χώρας (μισθούς, συντάξεις) και το εξωτερικό (ληρωμές δανείων).

- Θα έχει τη δυνατότητα να συνάψει, μετά τις 30 Ιουνίου, μια νέα δανειακή σύμβαση δύο-τριών ετών με την Ευρωζώνη, ου θα δώσει την ευκαιρία στη Χώρα να ροχωρήσει σε μια ανατυξιακή ορεία.

 

(β) Αν την αορρίψει:

- Δεν θα άρει τα δύσκολα μέτρα ου θα έχει ροτείνει η Ευρωζώνη.

- Δεν θα εισράξει το υολειόμενο οσό της τρέχουσας δανειακής σύμβασης.

- Δεν θα μορέσει να συνάψει, μετά τις 30 Ιουνίου, όταν θα χρειάζεται 30-40 δισεκ. ευρώ για την εόμενη τριετία, μια νέα δανειακή σύμβαση με την Ευρωζώνη.

- Θα αναγκαστεί να άρει ολύ σκληρότερα μέτρα αό αυτά της Ευρωζώνης ου θα έχει αορρίψει (μεγαλύτερες ερικοές μισθών και συντάξεων, υψηλότερη φορολόγηση κ.λ..), αφού χωρίς δανεισμό αό την Ευρωζώνη και τις αγορές λεφτά δεν θα υάρχουν για να  ληρωθούν μισθοί, συντάξεις, ρομηθευτές και όλα τ άλλα.

 

(γ) Αν αορρίψει την τελική ρόταση της Ευρωζώνης, τι θα ράξει η Κυβέρνηση με το ΔΝΤ, το οοίο δεν διαραγματεύεται τη δική του Δανειακή σύμβαση και το δικό του Πρόγραμμα, ου συνεχίζονται μέχρι τον Μάρτιο του 2016 με όρους ίδιους με εκείνους του Προγράμματος της Ευρωζώνης;

 

3.         Το συμφέρον της Χώρας ειβάλλει η Κυβέρνηση, την τελευταία στιγμή της διαραγμάτευσης, όταν όλα θα έχουν λεχθεί, να αοφασίσει να δεχτεί την τελική ρόταση της Ευρωζώνης, αοσύρροντας τις όοιες κόκκινες γραμμές εξακολουθούν να μην αοδέχονται οι άλλες δεκαοκτώ χώρες.

Η μεγάλη λειοψηφία του λαού και της Βουλής θα συμφωνήσει με μια τέτοια αόφαση, γιατί αντιλαμβάνεται λέον ως η αόρριψη των τελικών ροτάσεων της Ευρωζώνης, των ροτάσεων της τελευταίας στιγμής, θα οδηγούσε τη Χώρα σε οικονομική και ολιτική αομόνωση και, τελικά, σε ολική καταστροφή.

 

4.         Σε ολική καταστροφή, θα οδηγούσαν τη Χώρα, και μάλιστα άμα τη ροκηρύξει τους, και ένα δημοψήφισμα ή νέες εκλογές, ου ειόλαια ροτείνουν, ανοιχτά ή με μισόλογα, ορισμένοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛΛ, ενώ το οοιοδήοτε αοτέλεσμά τους ούτε τις θέσεις της Ευρωζώνης θα άλλαζε ούτε λεφτά θα μας έφερνε.