Ο Καοδίστριας για τους μισθούς των εν δημοσίοις υουργήμασι εις τας αρούσας εριστάσεις

 

Όσα έγραψε ο Ι. Καοδίστριας ρος την Δ΄ Εθνική Συνέλευση, στο Άργος, μας θύμισε ο Φάνης Κακριδής, με την ακόλουθη ειστολή του ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 12.2.09.

 

 

Κύριε διευθυντά,

 

Αντί να εκθέσω δικές μου σκέψεις και αόψεις, ειτρέψτε μου να μεταφέρω όσα έγραψε στις 4.8.1829, ριν αό εκατόν ογδόντα χρόνια, ο Ιωάννης Καοδίστριας ρος την Δ΄ Εθνική Συνέλευση, στο Αργος, τότε ου η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας ήταν άλι σε κρίση:

 

...Διά τον αυτόν τούτον λόγον θέλομεν αοφύγει και ήδη το να δεχθώμεν την ροσδιοριζομένην οσότητα διά τα έξοδα του αρχηγού της εικρατείας, αεχόμενοι, εφόσον τα ιδιαίτερά μας χρηματικά μέσα μας εξαρκούσιν, αό του να εγγίσωμεν μέχρι και οβολού τα δημόσια χρήματα ρος ιδίαν ημών χρήσιν. Οψέοτε δε βιασθώμεν εις τούτο, εξαντληθέντων διόλου των ιδιαιτέρων ημών όρων, τότε θέλομεν καταφύγει εις το δημόσιον ταμείον, λην μόνον διά τα έξοδα, όσα ααιτεί η εκτέλεσις των καθηκόντων μας.

Αλλά ρος τούτο, καθώς μετεχειρίσθημεν άχρι τούδε, ααραλλάκτως θέλομεν μεταχειρισθεί και εις το εξής ακριβεστάτην οικονομίαν, καθότι αοστρεφόμεθα το να ρομηθεύωμεν ημάς αυτούς τας ανααύσεις του βίου, αι οοίαι ροϋοθέτουσιν την ευορίαν, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειίων, ερικυκλωμένοι αό ληθύν ολόκληρον ανθρώων βεβυθισμένων εις την εσχάτην αμηχανίαν. Τα αισθήματα ταύτα τα συναισθάνεσθε, κύριοι, και σεις οι ίδιοι, και το αεδείξατε εμράκτως εκτελούντες αμισθί τα καθήκοντα των ληρεξουσίων του έθνους.

Ελίζομεν ότι όσοι εξ ημών μεθέξωσι μετά της κυβερνήσεως εις την ροσωρινήν διοίκησιν, καθώς και οι λοιοί των ολιτών, όσοι ροσκληθώσιν εί τούτω θέλουν γνωρίσει μεθ ημών, ότι εις τας αρούσας εριστάσεις οι εν δημοσίοις υουργήμασι δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγους με τον βαθμόν του υψηλού υουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ ότι οι μισθοί ούτοι ρέει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οοία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσίαν της.

 

Το 1976, διακόσια χρόνια αό τη γέννηση του Κυβερνήτη, το αραάνω αόσασμα, μαζί με άλλα κείμενα του Ιωάννη Καοδίστρια τυώθηκε αό τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων για να δοθεί στους μαθητές των ανωτέρων τάξεων της Μέσης Εκαίδευσης.

Κρίμα ου εκείνη τη χρονιά οι ερισσότεροι ολιτικοί μας φοιτούσαν ήδη στο Πανειστήμιο.