Τι έγιναν οι ελίδες της Καθημερινής για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ;

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Την ρώτη μέρα του ιδρυτικού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, στις 10 Ιουλίου, διαβάσαμε στο κύριο άρθρο της  Καθημερινής:

Ένα σημαντικό κομμάτι της κοινής γνώμης εριμένει αό τον ΣΥΡΙΖΑ ένα ρεαλιστικό ρόγραμμα διακυβέρνησης, μακριά αό λαϊκισμούς και ακρότητες (). Το συνέδριο θα δείξει αν είναι λογικό να εριμένει ακόμη κανείς μια στροφή του ρος ιο υεύθυνες και ρεαλιστικές αόψεις.

Και αναρωτηθήκαμε: Καλά, ο συντάκτης του άρθρου, ριν μας κάνει κοινωνούς τωνδικών τουελίδων για ένα ρεαλιστικό ρόγραμμα διακυβέρνησης και μια στροφή του ΣΥΡΙΖΑ δεν διάβασε τα ροσυνεδριακά του κείμενα;

2.            Αν τα είχε διαβάσει και αν τα είχε συγκρίνει με αλιότερα είσημα κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ (Αόφαση της 4ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης  του Ιουλίου 2011, Εκλογικό ρόγραμμα του Αριλίου 2012, Διακήρυξη του Οκτωβρίου 2012)θα είχε διαιστώσει ως όχι στροφή αλλά ούτε καν η αραμικρή αλλαγή στους στόχους, τις υοσχέσεις και το Πρόγραμμά του δεν διαφαίνεται σ αυτά.             

Πράγματι, το Σχέδιο Πολιτικής Αόφασης του 1ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ εαναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη αυτά ου και τα ροηγούμενα κείμενά του αναφέρουν για:

- ακύρωση των μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων,

- εαναδιαραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων και ακύρωση των εαχθών όρων τους,

- διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, μετά αό λογιστικό έλεγχο (όως ήθελε να συμυκνώσει το σύνθημα καμιά θυσία για το ευρώ),

- θέση του τραεζικού συστήματος υό την ιδιοκτησία και τον έλεγχο του δημοσίου,

- ακύρωση των ροβλεόμενων ιδιωτικοοιήσεων και εαναφορά υό δημόσιο έλεγχο των ειχειρήσεων στρατηγικής σημασίας ου έχουν ιδιωτικοοιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ιδιωτικοοίησης,

- καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για όλους τους ολίτες,

- σταδιακή αοκατάσταση των όρων αξιορεούς διαβίωσης, με τους ανάλογους μισθούς και συντάξεις, με ρώτο βήμα την αοκατάσταση στα ρο του μνημονίου είεδα του κατώτερου μισθού, της κατώτερης σύνταξης, του ειδόματος ανεργίας και των οικογενειακών ειδομάτων.

- αντιμετώιση των ενδεχόμενων αειλών και των εκβιασμών των δανειστών με όλα τα δυνατά όλα και ετοιμότητα αναμέτρησης με τη δυσμενέστερη εξέλιξη.

3.           Όταν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τέλειωσε, δεν μάθαμε αν οι ελίδες του συντάκτη του κύριου άρθρου της Κ της 10ης Ιουλίου δικαιώθηκαν ή όχι.

                  Μάθαμε, όμως, αό τον κ. Δ. Τσιόδρα, συνεργάτη της Κ και του ΣΚΑΪ, ως στις θέσεις ου ενέκρινε το Συνέδριο αοτυώνεται η ιδεολογικοολιτική μετατόιση του ΣΥΡΙΖΑ! (άρθρο του στην Κ της 16ης Ιουλίου).

ς τέτοιες θέσεις, ο καλός δημοσιογράφος ανακάλυψε τις εξήςδύο, τις οοίες αραθέτει και σχολιάζει:

- Τη θέση Ακυρώνουμε τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους. Εφαρμόζουμε ένα ρόγραμμα () το οοίο () θα αοκαθιστά σταδιακά τους όρους ασφαλούς εργασίας και αξιορεούς διαβίωσης, την οοία, με αξιοσημείωτο, ομολογουμένως, θάρρος, αξιολογεί ως εξής:

Η τοοθέτηση αυτή θα μορούσε να αραέμει ακόμη και στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για το οοίο μιλούν ακόμη και κυβερνητικά στελέχη. Η λέξη σταδιακά ακυρώνει την ροσμονή για άμεση εαναφορά στην κατάσταση ου υήρχε ριν αό το 2010!!!           

- Τη θέση Εαναδιαραγματευόμαστε τις δανειακές συμβάσεις και ακυρώνουμε τους εαχθείς όρους τους, θέτοντας ως ρώτο θέμα τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, ραγματοοιώντας λογιστικό έλεγχο, για την οοία σεύδει να μας ληροφορήσει:

Αό την αράγραφο ου αφορά τον χειρισμό του χρέους αουσιάζουν λέον οι αραομές σε μονομερείς ενέργειες.

Δυστυχώς για τον κ. Τσιόδρα, τόσο το σταδιακά όσο και το διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, με λογιστικό έλεγχο και μετά αό διαραγμάτευση, δεν ρωτοεμφανίστηκαν στα κείμενα του ρόσφατου συνεδρίου, αλλά αοτελούν θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ καταγραμμένες και στα αλιότερα κείμενά του.

Δεν συνιστούν λοιόν μετατόιση αό αλλά, αντίθετα, εμμονή σε άγιες θέσεις.

4.           Ας μας ουν τελικά, ο συντάκτης του κύριου άρθρου της Καθημερινής της 10ης Ιουλίου ή ο κ. Δ. Τσιόδρας, αν οι Προγραμματικοί στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ, ου καταγράφονται στην Πολιτική Αόφαση του 1ου Συνεδρίου του, αοτελούν αξιόιστες εναλλακτικές ειλογές και ένα ρεαλιστικό ρόγραμμα διακυβέρνησης.

Γιατί αυτό είναι ου ενδιαφέρει τον λαό και όχι οι ελίδες, ή οι ειθυμίες, αρθρογράφων ή των εφημερίδων τους για μια στροφή του ΣΥΡΙΖΑ!