Ψευτοδίλημμα: Λιθάνθρακας, Πυρηνικά ή Πράσινη Ενέργεια;

 

(Ειστολή του Αλβέρτου Χ. Μαϊση, δρ. μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, ρ. διευθυντή Μελετών Συστήματος Παραγωγής-Μεταφοράς ΔΕΗ, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 21.7.09)   

 

 

Ο ρόεδρος της ΔΕΗ με τη μορφή του διλήμματος Λιθάνθρακας ή Πυρηνικά, ανέδειξε το άντα είκαιρο και ιδιαίτερα σημαντικό θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού.

Θα ερίμενε κανείς ότι ο δημόσιος διάλογος για τα ενεργειακά θα γινόταν αό τους ειδικούς.

Δυστυχώς σαυτόν συμμετέχουν και έχουν βαρύνουσα γνώμη άνθρωοι ου ελάχιστα γνωρίζουν το θέμα. Για αράδειγμα μνημονεύω άρθρο στη Καθημερινή της 18-7-09. Ο δημοσιογράφος Σωκράτης Τσίχλιας, ενώ δηλώνει άγνοια του θέματος, καταλήγει ότι δεν υάρχει δίλημμα, ούτε Λιθάνθρακας, ούτε Πυρηνικά, αλλά Πράσινη Ενέργεια(!).

 

Το ενεργειακό είναι σύνθετο θέμα και καλό είναι όοιος θέλει να έχει άοψη να ενημερώνεται αό εκείνους ου το γνωρίζουν.  Ο ρόεδρος της ΔΕΗ έχει βαρύνουσα γνώμη και η αρέμβασή του είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, είτε συμφωνεί κανείς είτε όχι.

 

Παραθέτω μερικά στοιχεία του θέματος:

       Τα υρηνικά έχουν καταργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια  για λόγους ασφάλειας. Το μέτρο είναι ελάχιστα αοτελεσματικό διότι οι γείτονές μας έχουν ή ρογραμματίζουν υρηνικά.

       Ο λιθάνθρακας καταργήθηκε αναάντεχα αό τη κυβέρνηση και σαυτό συμφώνησε όλη η αντιολίτευση, διότι υοτίθεται ότι η ροστασία του εριβάλλοντος είναι ιερό καθήκον (!).

       Υάρχουν θεσμοθετημένοι φορείς, όως ΣΕΕΣ και ΡΑΕ,  ου εεξεργάζονται σε μακροχρόνια βάση τη συνεισφορά κάθε ρωτογενούς ηγής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Πριν η ολιτική ηγεσία αοφασίσει για το μείγμα καυσίμου, ρέει ρώτα να συμβουλευτεί τους τεχνοκράτες συμβούλους της και μετά να άρει αοφάσεις.

       Ο αοκλεισμός του λιθάνθρακα έγινε χωρίς νακολουθηθεί η φυσιολογική αυτή διαδικασία, αλλά γιά κάοιο αμφιλεγόμενο ǹολιτικό κόστος. Πέρα αό το ρόβλημα της εάρκειας του ΦΑ ου θέτει ο ρόεδρος της ΔΕΗ, υάρχει το είσης σουδαίο ρόβλημα της ασφάλειας τροφοδότησης, ου εξασφαλίζεται μόνο με κατάλληλο μείγμα καυσίμων.

       Οταν μιλάμε για Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ)  ή Πράσινη Ενέργεια, όως  είναι της μόδας, εννοούμε κυρίως αιολική ενέργεια. Τα φωτοβολταϊκά θα έχουν ολύ εριορισμένη διείσδυση λόγω κόστους και τα υδροηλεκτρικά έχουν ήδη ανατυχθεί σε μεγάλο βαθμό.

       Η ενέργεια αό ΑΠΕ δεν είναι εξασφαλισμένη, εξαρτάται αό τα φυσικά φαινόμενα. Για ολλούς λόγους δεν μορούν να καλύψουν μεγάλο οσοστό ηλεκτροαραγωγής. Οριακά και εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ροϋοθέσεις, θα μορούν το 2020 να καλύψουν το 35% της ηλεκτροαραγωγής, οσοστό ου είναι αναγκαίο για να καλυφθεί η ααίτηση της ΕΕ για κάλυψη τςου 20% της ενέργειας αό ΑΠΕ.

       ΑΠΕ και Λιθάνθρακας δεν είναι ανταγωνιστικές ηγές αλλά συμληρωματικές. Η θερμική αραγωγή δεν μορεί να υοκατασταθεί αό ενέργεια ΑΠΕ, μορεί όμως αό υρηνική ενέργεια.

 

Η Πράσινη Ενέργεια είναι ολύ καλή ενέργεια αφού είναι φιλική στο εριβάλλον. Είναι της μόδας, όλοι δηλώνουν φανατικοί υοστηρικτές της ράσινης ενέργειας, αμφιβάλλω όμως αν γνωρίζουν τις βασικές τυχές του θέματος. Ακουγα στο ραδιόφωνο κάοιον ειδικό (τον κ. Κουβέλη, ειδικό του ΠΑΣΟΚ στη ράσινη ενέργεια) να λέει ότι για την ανάτυξη των ΑΠΕ χρειάζονται οικονομικά κίνητρα και μείωση γραφειοκρατίας. Δυστυχώς για τον κ. Κουβέλη και εκείνους ου εηρεάζει, οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ δεν έχουν ειχειρηματικό ρίσκο και μέσα σε 2-3 χρόνια η εένδυση αοσβένεται (!). Η γραφειοκρατία,  ισχυρή μεν αλλά αρκετά μειωμένη, δεν αοτελεί αιτία χαμηλής διείσδυσης.

Παραθέτω και εδώ μερικά στοιχεία:

       Με νόμο του 1994 δόθηκε η δυνατότητα στους ιδιώτες να αράγουν ηλεκτρική ενέργεια αό ΑΠΕ, αρέχοντάς τους οικονομικά κίνητρα. Την εοχή εκείνη τα κίνητρα ήσαν λογικά, όμως τα εόμενα χρόνια ο ληθωρισμός μειώθηκε δραστικά, το χρήμα φτήνηνε και εομένως το κόστος εένδυσης μειώθηκε αντίστοιχα χωρίς συγχρόνως να μειωθεί η τιμή ώλησης της ενέργειας στη ΔΕΗ. Παράλληλα υάρχει ειδότηση της εένδυσης με αοτέλεσμα η ΡΑΕ να έχει κατακλειστεί αό αιτήσεις, αφού οι εενδύσεις αυτές αοδίδουν και τα οικονομικά κίνητρα θεωρούνται σκανδαλώδη.

       Μέσα σε 15 χρόνια κατασκευάστηκαν ερίου 1000 MW αιολικά άρκα. Μέχρι το 2020 ρέει να κατασκευαστούν άλλα 8000 (!). Με τους ρυθμούς αυτούς  αν ξεεράσουμε τα 2000 MW θα ρέει να είμαστε ευτυχείς (!)

       Η αδυναμία ουσιαστικής διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο ωφείλεται κυρίως στην αδυναμία κατασκευής εγκαταστάσεων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Η αρμόδια Υηρεσία της ΔΕΗ καταβάλλει τεράστιες ροσάθειες για να ξεεράσει τα εμόδια αδειοδότησης. Δυστυχώς τα έργα αυτά ου είναι εθνικής σημασίας εξαρτώνται αό τα τοικίστικα συμφέροντα των τοικών φορέων. Ολοι δηλώνουν φανατικά υέρ των ΑΠΕ, αλλά τα θέλουν μακριά αό τη εριοχή τους (όως τα ΧΥΤΑ).

       Είναι γνωστό ότι η ηλεκτροαραγωγή βαρύνεται με το κόστος δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηίου. Σήμερα το κόστος είναι ολύ μικρό διότι ληρώνουμε για τις ειλέον οσότητες αό τη αραγωγή του 1990 λέον 25%. Αό το 2013 η ειβάρυνση θα είναι για ολόκληρη τη αραγωγή αερίων θερμοκηίου. Το κόστος αυτό θα είναι σημαντικό και ροφανώς θα ειβαρύνει τα τιμολόγια. Η ανάτυξη των ΑΠΕ μειώνει αντίστοιχα την ειβάρυνση. Πρέει να υολογίζουμε αύξηση τιμολογίων 50-100% ανάλογα με το βαθμό διείσδυσης των ΑΠΕ και το κόστος των δικαιωμάτων, ου διαμορφώνεται χρηματιστηριακά.

 

Συμερασματικά. Η ολιτική ηγεσία ρέει να αντιμετωίσει με αόλυτη ροτεραιότητα τα ενεργειακό ρόβλημα της χώρας. (1) Να εανεξετάσει το θέμα του λιθάνθρακα λαμβάνοντας υόψη τη γνώμη των ειδικών. (2) Ν αντιμετωίσει το θέμα της διείσδυσης των ΑΠΕ. (3) Να εντάξει τα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς ανάλογο με τα Ολυμιακά Εργα, (4) να εεξεργαστεί λύσεις για κατασκευή υεράκτιων αιολικών άρκων, κλ.