Καυτά ερωτήματα για το έργο ΗΛΙΟΣ

(Ειστολή του Αλβέρτου Μαϊση, μηχανολόγου-ηλεκεκτρολόγου μηχανικού, ρώην Διευθυντή ΔΕΗ, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 9.12.11)

 

Το έργο ΗΛΙΟΣ έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα, ο κ. Υουργός το έχει αρουσιάσει σε ξένους εενδυτές και ρόσφατα έγινε αρουσίαση-συζήτηση στην αρμόδια ειτροή της Βουλής. Το έργο αυτό, ου μνημονεύεται και στην Αόφαση της 26-27ης Οκτωβρίου, εμφανίζεται να έχει ολλές και θετικές δράσεις για τη χώρα. Θυμίζω ότι η ιδέα είναι να εγκατασταθούν στη χώρα μας 4.000-10.000 MW φωτοβολταϊκά (Φ/Β) και η αραγόμενη ενέργεια να διοχετεύεται στη Γερμανία.

Οι Γερμανοί, οι οοίοι θα χρηματοδοτήσουν το έργο, θα έχουν κέρδος διότι, λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας στην Ελλάδα, οι εγκαταστάσεις Φ/Β θα έχουν ολύ μεγαλύτερη αόδοση αότι στη χώρα τους. Εμείς θα συμμετάσχουμε μόνο με τη αροχή της γης (100.000 στρέματα) και θα έχουμε όφελος ου εκτιμάται σε 15 δις.

Ο κ. Υουργός είε ότι η ιδέα είναι ελληνική, το Υουργείο συνεργάζεται με φορείς όως ΚΑΠΕ και ΔΕΗ/Ανανεώσιμες, όμως δεν έχει ακόμη ροβεί στη ρόσληψη συμβούλων για εκόνηση μελέτης σκοιμότητας διότι δεν έχει εκφραστεί η βούληση των ξένων για συμμετοχή στο έργο.

Πολύ ωραία όλα αυτά, όμως τίθενται κάοια ερωτήματα και καλό είναι να εξεταστούν:

- Το ρόβλημα της μεταφοράς της ενέργειας αοτελεί κομβικό σημείο του εγχειρήματος. Ααιτούνται δίκτυα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στα κράτη διέλευσης (Γιουγκοσλαβία, Αυστρία, Ιταλία). Το κόστος είναι ολύ μεγάλο, αλλά κυρίως ρόκειται για εγκαταστάσεις ου συναντούν ολύ μεγάλες αντιδράσεις αό τις τοικές κοινωνίες. Οι αρμόδιοι της ΔΕΗ φτύνουν αίμα για να φιάξουν μια γραμμή μικρού μήκους, όσο μάλλον για γραμμές κάοιων χιλιάδων χιλιομέτρων. Εμείς έχουμε συμφέρον να αλαίψουμε για τη κατασκευή των δικτύων στη χώρα μας, στις χώρες διέλευσης όμως, ου το όφελος θα είναι ολύ μικρό, δεν υάρχει κίνητρο.  

Συνεώς σ ένα τέτοιο έργο, ριν ακόμη εξαγγελθεί, η διάσταση αυτή έρεε να είχε διερευνηθεί. Ο μοναδικός φορέας στη χώρα μας ου γνωρίζει σε βάθος το θέμα είναι ο ΔΕΣΜΗΕ. Άνετα το Υουργείο θα μορούσε να ζητήσει τη συνδρομή του και θα είχε αξιόιστη άοψη χωρίς κόστος μελέτης.

- Η εγκατάσταση Φ/Β σε τόσο μεγάλη ισχύ, ροστιθέμενη στις εθνικές εγκαταστάσεις ΑΠΕ, θέτει θέματα ευστάθειας του Συστήματος ειλέον των ροβλημάτων μεταφοράς. Και εδώ ο ΔΕΣΜΗΕ είναι τυικά και ουσιαστικά ο λέον αρμόδιος φορέας.

- Ελέχθη αό τον κ. Υουργό ότι θα δημιουργηθούν 60.000 θέσεις εργασίας. Στη διάρκεια της εγκατάστασης θα χρειαστεί ράγματι ολύ ροσωικό, όμως οι εγκαταστάσεις αυτές χρειάζονται ελάχιστο μόνιμο ροσωικό για τη λειτουργία. Καλό είναι να υάρξει διευκρίνιση.

- Η εντύωση ου κομίζει κανείς αό τις διαθέσιμες ληροφορίες είναι ότι το έργο είναι σε ολύ αρχική φάση. Θα ερίμενε κανείς γιά ένα έργο ου εριλαμβάνεται στην Αόφαση να έχει γίνει μεγαλύτερη ροετοιμασία. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι υάρχουν εενδυτές για ένα τόσο φιλόδοξο έργο και κυρίως ότι υάρχουν ενδιαφερόμενοι ναγοράσουν την αραγόμενη ενέργεια.

- Ο κ. Υουργός είε ότι για να γίνει εξαγωγή της ενέργειας αυτής των Φ/Β ρέει η χώρα μας να έχει καλύψει την υοχρέωσή της, το 2020 το 20% της καταναλισκόμενης ενέργειας να ροέρχεται αό ΑΠΕ. Αυτός είναι ένας ολύ φιλόδοξος στόχος και με τους σημερινούς ρυθμούς εγκατάστασης των ΑΠΕ είναι ολύ αμφίβολο αν θα έχει ειτευχθεί. Πρέει εομένως να διερευνηθεί κατά όσο η αραγωγή του ΗΛΙΟΣ, για όσο χρόνο η χώρα μας δεν έχει ειτύχει το στόχο του 20%, θα μορεί να εξαχθεί και να ληρώνεται αό τους Γερμανούς, ή υοχρεωτικά όλη ή μέρος αυτής θα αγοράζεται αό το Σύστημα με τις εξωφρενικές τιμές των 300 /MWH και ο Ελληνας καταναλωτής θα εωμιστεί το κόστος μέσω του τέλους ΑΠΕ.