Η αλήθεια για τη ΔΕΗ

 

(Ειστολή Αλβέρτου Μαϊση, Δρ Μηχ/γου-Ηλεκ/γου Μηχανικού, ρ. Δ/ντή στη Γεν. Δ/νση Μεταφοράς της ΔΕΗ, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 4.4.11)

 

 

 

Αναφέρομαι στο άρθρο του κ. Μάνου Ανοησίες στρατηγικής σημασίας ου δημοσιεύτηκε στη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 3-4-2011. Ο κ. Μάνος μιλά μεταξύ άλλων για τη ΔΕΗ, δυστυχώς χωρίς να γνωρίζει σε βάθος το θέμα.

Λέει ότι η κυβέρνηση κατ ειταγήν των συνδικάτων της ΔΕΗ αοφάσισε να ειστρέψει τον ΔΕΣΜΗΕ 100% στη ΔΕΗ. Σε ροηγούμενη ειστολή μου υοστήριξα ότι ρόκειται για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και όχι για χάρη στα συνδικάτα. Είναι ολύ εύκολο να διαιστώσει κανείς ότι ο νέος ΔΕΣΜΗΕ, αρά το γεγονός ότι είναι θυγατρική 100% της ΔΕΗ, θα έχει αόλυτη αυτονομία αό τη ΔΕΗ στη λήψη αοφάσεων και σε καμιά ερίτωση δεν ρόκειται να υηρετήσει τα συμφέροντά της. Για να ειστεί ο κ. Μάνος αρκεί να διαβάσει το νομοσχέδιο και τις Κοινοτικές  Οδηγίες κατειταγή των οοίων συντάχτηκε, εκτός βέβαια αν υοστηρίζει ότι και οι Οδηγίες έγιναν για χάρη της ΓΕΝΟΠ! Χωρίς καμιά αμφιβολία ο ΔΕΣΜΗΕ θα εφαρμόσει το νόμο, όως κάνει και σήμερα, χωρίς καμιά εύνοια ρος τη ΔΕΗ, αρά το γεγονός ότι το ροσωικό είναι κυρίως μισθωτοί της ΔΕΗ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κανένα αράονο. Βέβαια θα ήταν ροτιμότερο να φιαχτεί μία εταιρεία 100% κρατική, αλλά το κράτος εριμένει να μαζέψει λεφτά και όχι να δόσει.

Αναφέρει ακόμη ο κ. Μάνος ότι ο κ. Βενιζέλος, ως υουργός Βιομηχανίας (1999)... ενέδοσε στην ααίτηση της ΓΕΝΟΠ να ενισχύει ετησίως ο κρατικός ροϋολογισμός το Ταμείο του ροσωικού της ΔΕΗ με το... ευτελές οσό των 700 εκατ. ευρώ! Λυάμαι αλλά τέτοια δημοσιεύματα δεν αρμόζουν καθόλου  στο συγγραφέα, μας έχει συνηθίσει σε ιό σοβαρές και μελετημένες αόψεις. Καλό είναι να ενημερωθούν οι αναγνώστες και ο κ. Μάνος,  για τη ραγματικότητα. Η ΔΕΗ αό δημιουργία της λειτουργούσε με τη μέθοδο της αυτασφάλισης, δηλαδή εγένοντο αό το ροσωικό οι νόμιμες κρατήσεις, η ΔΕΗ ως εργοδότης δεν κατέβαλε τη συμμετοχή της, τα χρήματα αυτά δεν ήγαιναν σε κάοιο Ταμείο για να δημιουργηθεί αοθεματικό κεφάλαιο, και η ειχείρηση αναλάμβανε τη αροχή ασφαλιστικών υηρεσιών. Τα ρώτα 20 – 30 χρόνια οι ασφαλιστικές υοχρεώσεις ήσαν μηδαμινές, ρακτικά μόνο ιατροφαρμακευτική ερίθαλψη, δεν υήρχαν συνταξιούχοι. Τα χρήματα του Ταμείου εενδύθηκαν σε εγκαταστάσεις, το κράτος ως ιδιοκτήτης της ειχείρησης δεν χρειαζόταν να εκταμιεύει ιστώσεις, η ΔΕΗ είχε οικονομική ευχέρεια. Με τη άροδο του χρόνου βέβαια ο αριθμός των συνταξιούχων αυξανόταν και εομένως οι ανάγκες Ασφάλισης μεγάλωναν. Οταν η Κυβέρνηση αεφάσισε να μετοχοοιήσει τη ΔΕΗ έρεε να την ααλλάξει αό τις υοχρεώσεις αυτασφάλισης του ροσωικού. Για το σκοό αυτό δημιουργήθηκε ανεξάρτητος ασφαλιστικός οργανισμός (σήμερα υάγεται στο ΙΚΑ) ου ανέλαβε τις υοχρεώσεις της ΔΕΗ. Το αοθεματικό κεφάλαιο αό τις αλιές εισφορές, το οοίο το κράτος θα έρεε να ειστρέψει στον Οργανισμό,  ήταν τεράστειο, όως αέδειξαν μελέτες ου έγιναν την εοχή εκείνη και φυσικά κανείς κρατικός ροϋολογισμός δεν μορούσε ναντέξει. Δόθηκε τότε η λύση να συμληρώνει ο κρατικός ροϋολογισμός τις ελλείψεις του ασφαλιστικού φορέα, όσο χρειαζόταν, όχι βέβαια 700εκ, κάτι εξάλλου ου ούτως ή άλλως κάνει το κράτος για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία με ρώτο το ΙΚΑ. Τι άραγε υονοεί ο κ. Μάνος, ότι οι συντάξεις ου αίρνουμε είναι χάρισμα του κ. Βενιζέλου ρος τη ΓΕΝΟΠ και όχι η ανταόδοση αό τις κρατήσεις ου μας γίνονταν; Αυτή είναι η ραγματικότητα και αναγράφεται καθαρά στο νόμο 2773/99 ου θεσμοθετεί το άνοιγμα της αγοράς ΗΕ και ροετοιμάζει τη ΔΕΗ για το χρηματιστήριο. Τα συνδικάτα έχουν ράγματι μεγάλη ειρροή (κακώς) αλλά μην υερβάλουμε, δεν έχουν τόση δύναμη.  

Στο θέμα της ανάγκης κατασκευής δικτύων ο κ. Μάνος έχει δίκαιο. Ομως δεν είναι η έλλειψη ιστώσεων ή η αδυναμία των υηρεσιών ου δημιουργεί καθυστερήσεις. Η κατασκευή γραμμών υψηλής τάσεως συναντά την αντίδραση των τοικών φορέων στη φάση αδειοδότησης καταρχήν αλλά και με ροσφυγές στο Συμβούλιο Εικρατείας. Δυστυχώς στις Δημοκρατικές χώρες τα έργα αυτά έχουν μεγάλες καθυστερήσεις, για αράδειγμα στην Ελβετία μία γραμμή μεταφοράς θέλει 15 χρόνια για να κατασκευαστεί! Η ανάτυξη τέλος της αιολικής ενέργειας στα νησιά με αράλληλη σύνδεσή τους με την ενδοχώρα ράγματι έχει καθυστερήσει, υάρχουν ολλές εταιρίες ελληνικών συμφερόντων ου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και καλό είναι η κυβέρνηση να δόσει λύση στις σχετικές αιτήσεις αδειδότησης.