Το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η ΔΕΗ

 

(Ειστολή Αλβέρτου Μαϊση,  Δρ Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, ρ. Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 24.8.10)

 

 

Στο άρθρο του κ. Διονύση Γουσέτη Το μονοώλειο του κ. Φωτόουλου της 11-8-2010, ο δημοσιογράφος μλέκει ανείτρετα δύο ανεξάρτητα θέματα. Το ένα είναι ο τρόος ου ενεργεί η ΓΕΝΟΠ, η συνδικαλιστική ομοσονδία της ΔΕΗ, και το άλλο το άνοιγμα της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ) ου εμοδίζεται αό τη ΓΕΝΟΠ. 

Η ΓΕΝΟΠ έχει κάνει σωστές και λανθασμένες αρεμβάσεις. Η τελευταία λ.χ άκαιρη αρέμβαση ήταν όταν, εί υουργίας κ. Χατζηδάκη και διοίκησης κ. Αθανασόουλου ααίτησε, και δυστυχώς το έτυχε, να υογραφεί σύμβαση για τη μονάδα της Μεγαλόολης, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η έγκαιρη κατασκευή των δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού Αερίου. Ομως, στη συγκεκριμένη ερίτωση έχει αόλυτο δίκαιο να αντιδρά στη ώληση μονάδων της ΔΕΗ. Δυστυχώς, η αρέμβαση γίνεται με συνθήματα, όως εξάλλου είναι άγια τακτική του ολιτικού μας κατεστημένου. Δυστυχώς, ακόμη, ο δημοσιογράφος δεν υεισέρχεται στην ουσία του θέματος και στην αντίθεσή του με τις μεθόδους της ΓΕΝΟΠ υοστηρίζει τη ώληση μονάδων της ΔΕΗ.

Η ώληση 40% της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής αραγωγής της ΔΕΗ είναι αλιό αίτημα των ανεξάρτητων αραγωγών. Η Ευρωαϊκή Ειτροή το ζητούσε, ανείσημα βέβαια αφού δεν ειβάλλεται αό καμιά Οδηγία. Σήμερα με το μνημόνιο το θέμα εανήλθε. Κυρίως το ενδιαφέρον είναι η υδροηλεκτρική αραγωγή, αφού το νερό δεν έχει κόστος. Η λιγνιτική αό το 2013 θα ειβαρρύνεται με το κόστος των δικαιωμάτων ρύων και εομένως το ενδιαφέρον είναι εριορισμένο. Υοτίθεται ότι η ΔΕΗ δεν θα μορεί να ρυθμίζει την αγορά ρος όφελός της, όως κάνει σήμερα, και έτσι θα δουλέψει ο ανταγωνισμός ρος όφελος του καταναλωτή. Πράγματι η ΔΕΗ μορεί να ρυθμίζει τις τιμές της αγοράς, αλλά μόνο όταν υάρχει άφθονη υδροηλεκτρική αραγωγή, δηλαδή υάρχουν αρκετές βροχοτώσεις. Σε εοχές ξηρασίας η ρύθμιση γίνεται αό τους ανταγωνιστές, όως το 2007-2008. Η ΔΕΗ, όντας δημόσια ειχείρηση και έχοντας ρυθμισμένα τιμολόγια, έχει κάθε συμφέρον να υάρχουν χαμηλές τιμές στην αγορά. Αντίθετα οι ανταγωνιστές της αραγωγοί ειδιώκουν υψηλές τιμές διότι έτσι μεγισοοιούν τα κέρδη τους. Χωρίς άλλες αναλύσεις είναι φανερό ότι η μεταφορά στους ανεξάρτητους αραγωγούς του 40% της υδροηλεκτρικής αραγωγής τους δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες ρύθμισης των τιμών, ροφανώς ρος τα άνω, και εομένως ο καταναλωτής αντί να ωφεληθεί αό τον ανταγωνισμό θα ειβαρρυνθεί. Αό την άλλη μεριά η αοδυνάμωση της ΔΕΗ αό κρίσιμη αραγωγή θα ανοίξει το δρόμο για την ααξίωσή της και την μετατροή της σε ζημιογόνο ΔΕΚΟ. 

Ομως ρέει νααντηθεί και το ερώτημα ώς θανοίξει η αγορά ΗΕ. Η υάρχουσα νομοθεσία ειτρέει σε όοιον θέλει να είναι αίκτης στην αγορά ΗΕ. Μάλιστα δίνονται κίνητρα στους ανεξάρτητους αραγωγούς έναντι της ΔΕΗ, όως λ.χ. ο νόμος 3075/2003 ου αοκλείει τη ΔΕΗ αό δημορασίες του ΔΕΣΜΗΕ για νέες μονάδες. Η άνοδος των τιμών στην αγορά το 2007-2008, λόγω ανομβρίας και υψηλών τιμών ετρελαίου, οδήγησαν τους ανεξάρτητους αραγωγούς να φιάξουν νέες μονάδες, ου σύντομα θα είναι διαθέσιμες. Ο νόμος ροβλέει ότι για κάθε νέα μονάδα ου φιάχνει η ΔΕΗ ρέει ναοσύρει αλιές μονάδες ίσης ισχύος, δηλαδή αό την νομοθεσία η αραγωγική δυνατότητα της ΔΕΗ αραμένει στη καλύτερη ερίτωση στάσιμη και η αύξηση των φορτίων θα αναληφθεί αοκλειστικά αό τους ανεξάρτητους αραγωγούς. Συνεώς αό λευράς αραγωγής δεν βλέω την ανάγκη μεγαλύτερου ανοίγματος της αγοράς. Οσοι ειθυμούν να φιάξουν λιγνιτικές ή/και υδροηλεκτρικές μονάδες μορούν να ροχωρήσουν στις εενδύσεις. Δεν θα το κάνουν διότι οι εενδύσεις είναι τεράστιες, ενώ η ώληση μονάδων της ΔΕΗ είναι εύκολη και φτηνή λύση.