Η ανεξαρτησία του διαχειριστή του ηλεκτρικού συστήματος

 

Ειστολή του Αλβέρτου Μαϊση, ρ. διευθντή στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ, και η αάντηση του Στέφανου Μάνου (Καθημερινή 9.3.11)

 

 

Αναφέρομαι στο άρθρο του κ. Μάνου στο φύλλο της 22/2/2011, όου ο συντάκτης μεταξύ άλλων σχολιάζει την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Διαχειριστή του Συστήματος Παραγωγής-Μεταφοράς (Π-Μ), δηλαδή του ΔΕΣΜΗΕ, ου σήμερα ανήκει κατά 51% στο κράτος.

Σήμερα, ο ΔΕΣΜΗΕ έχει τρεις βασικές αρμοδιότητες: α) Λειτουργεί το Σύστημα Π-Μ, β) λειτουργεί τη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και (γ) ρογραμματίζει την ανάτυξη του συστήματος μεταφοράς (γραμμές και υοσταθμούς υψηλής τάσεως). Τα άγια ανήκουν στη ΔΕΗ, η οοία αναλαμβάνει την υλοοίηση του ρογράμματος ανάτυξης και εξασφαλίζει τη συντήρηση. Ο ΔΕΣΜΗΕ είναι μικρή εταιρεία χωρίς άγια, εκτός του κτιρίου όου στεγάζονται οι κεντρικές του υηρεσίες. Δημιουργήθηκε με τη μεταφορά αό τη ΔΕΗ του ροσωικού ου εκτελούσε ροηγουμένως τις αρμοδιότητες αυτές.

Με τη νέα ρύθμιση η Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ και ο ΔΕΣΜΗΕ θα αοτελέσουν ανεξάρτητη εταιρεία, θυγατρική 100% της ΔΕΗ. Αυτό ου φαίνεται να αγνοεί ο κ. Μάνος είναι ότι η θυγατρική αυτή εταιρεία θα έχει λήρη ανεξαρτησία αό τη μητρική εταιρεία, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενική αντιμετώιση όλων των αικτών της αγοράς, όως ροβλέει η Οδηγία 2003/54, άρθρο 10. Θα μορούσε, φυσικά, να ήταν μία εταιρεία 100% ιδιοκτησία του κράτους, ου όμως θα ροϋέθετε ότι το κράτος θα αγόραζε τα αντίστοιχα άγια, κάτι ολύ δύσκολο με τα σημερινά οικονομικά του.

Το σχήμα αυτό, αντίθετα α ό,τι ιστεύει ο κ. Μάνος, εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη ανεξαρτησία του διαχειριστή αό τη ΔΕΗ, αφού θα μορεί όχι μόνο να ρογραμματίζει την ανάτυξη, αλλά και να κατασκευάζει τα νέα άγια. Η μητρική εταιρεία, σύμφωνα με την Οδηγία, δεν μορεί να αρεμβαίνει στην καθημερινή λειτουργία και τις ειμέρους αοφάσεις, αλλά μόνο εγκρίνει το ετήσιο χρηματοδοτικό ρόγραμμα της θυγατρικής. Με το σημερινό καθεστώς η ΔΕΗ έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να καθυστερεί κάοια έργα, αφού η ίδια τα χρηματοδοτεί και τα κατασκευάζει, κάτι ου βέβαια οτέ δεν έχει γίνει.

Το αράδειγμα της γραμμής μεταφοράς ου έφερε ο κ. Μάνος είναι ατυχές. Γενικά, η κατασκευή των γραμμών αοτελεί άθλο, κυρίως λόγω των αντιδράσεων των τοικών κοινωνιών. Συνήθως οι τοικοί άρχοντες φέρνουν ροσκόματα, όχι τόσο αό εριβαλλοντική ευαισθησία, αλλά για να μορούν να ειδείξουν δράσεις υέρ του εριβάλλοντος στις εόμενες εκλογές (!) και η κεντρική διοίκηση (ο υουργός δίνει την άδεια για τις σημαντικές γραμμές) για λόγους ǹολιτικού κόστους δεν άει κόντρα στους τοικούς άρχοντες. Ειδικά για την υοβρύχια καλωδιακή γραμμή ου αναφέρει ο κ. Μάνος, αυτή συνδέει κάοιο νησί, όου ένας ιδιώτης θέλει να κατασκευάσει ένα αιολικό άρκο, με το ηειρωτικό δίκτυο. Σύμφωνα με τον νόμο, ο υοψήφιος αραγωγός, αφου άρει τις νόμιμες άδειες, μορεί μόνος του να κατασκευάσει τη γραμμή, ανεξάρτητα αό τις ορέξεις της ΔΕΗ!

 

Aάντηση

 

Ο κ. Μαΐσης ιστεύει ότι αν εριέλθει ο ΔΕΣΜΗΕ στη ΔΕΗ με τη μορφή 100% θυγατρικής, θα είναι ανεξάρτητος αό τη ΔΕΗ. Νομίζω ότι κάνει λάθος και νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωος ου δεν ροέρχεται αό τη ΔΕΗ θα συμφωνήσει μαζί μου. Το λάθος αυτό,  όμως, μορεί να καταδικάσει το εγχείρημα δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας. Δεν θα ήμουν διατεθειμένος να το διακινδυνεύσω.

Παρατηρεί ο κ. Μαΐσης ότι ο ΔΕΣΜΗΕ θα μορούσε, φυσικά, να ήταν μία εταιρεία 100% ιδιοκτησία του κράτους (όως ροτείνω), ου όμως ροϋοθέτει ότι το κράτος θα αγόραζε τα αντίστοιχα άγια, κάτι ου θεωρεί ολύ δύσκολο με τα σημερινά οικονομικά του.

Δεν βλέω τη δυσκολία να αγοράσει οτιδήοτε αό τη ΔΕΗ το κράτος. Με δικά του λεφτά έγινε η ΔΕΗ και με τα λεφτά των καταναλωτών. Aλλωστε, θα μορούσε να συμψηφίσει την αόκτηση των αγίων του δικτύου μεταφοράς με τις υέρογκες αροχές του κράτους (700 εκατ. ευρώ ετησίως!) ρος το Ταμείο της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ, στον ενεργειακό χώρο, δεν είναι και δεν ρέει να είναι τίοτε αραάνω αό οοιαδήοτε άλλη εταιρεία στον χώρο της ενέργειας. Δεν ρέει να έχει ρονόμια ούτε ειδική μεταχείριση. Δεν ρέει να έχει καθοριστικό λόγο στη διαμόρφωση του νομοθετικού λαισίου ου διέει την αγορά ενέργειας. Αό την αελευθέρωση της αγοράς ενέργειας εξαρτάται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η λήψη κυβερνητικών αοφάσεων με γνώμονα τα συμφέροντα της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ βλάτει την Ελλάδα.