Προβλήματα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Χώρας

(Eιστολή του Αλβέρτου Μαϊση, δρ. μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, ρ. διευθυντή Μελετών Συστήματος Παραγωγής-Μεταφορά ΔΕΗ, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 14.4.09)

 

Με έκληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση της 6-4-09 του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) με την οοία ληροφορούμεθα ότι αναβάλλεται η εκόνηση και δημοσίευση έκθεσης για το 2009 μέχρι τον Σετέμβριο, διότι, όως σημειώνεται, η διεθνής συγκυρία είναι τέτοια ώστε κάθε ρόβλεψη είναι άκρως ροβληματική.

Είναι αναμφίβολα γεγονός ότι η οικονομική κρίση αοκτά συνεχώς μεγαλύτερο βάθος, όως εξ άλλου ήταν αναμενόμενο. Και φυσικά υάρχει μεγάλη αβεβαιότης για τη εξέλιξη της κατανάλωσης, των τιμών, κλ. Ομως οι αβεβαιότητες αυτές άντα υήρχαν, ίσως σε μικρότερο βαθμό, ροκειμένου να εκονηθούν μακροχρόνια σχέδια σε βάθος 10 και 20 χρόνια, και σίγουρα άνθρωοι, όως οι κ.κ Μωυσής και Μέης,  με αναγνωρισμένη ειστημονική αξία και εαγγελματική εμειρία, το γνωρίζουν ολύ καλά.

Είναι αόλυτα κατανοητό ότι το έργο του Συμβουλίου έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολο μετά την αόφαση του Υουργού ότι ο άνθρακας δεν θα χρησιμοοιηθεί στην ηλεκτροαραγωγή. Η υρηνική ενέργεια έχει καταργηθεί αό καιρό. Το ετρέλαιο (μαζούτ) είναι αρκετά ρυογόνο και οι λιγνίτες θα συμμετέχουν συνεχώς με μικρότερα οσοστά, στο μέτρο ου εξαντλούνται. Μένει εομένως μόνο το φυσικό αέριο ως αξιόιστη ηγή ενέργειας. Υάρχουν βέβαια οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για τις οοίες οι ολιτικοί και οικολόγοι αρέσκονται να μιλούν, η ǹράσινη ενέργεια έχει γίνει ολύ της μόδας. Ομως μέσα σε 15 χρόνια (ο ρώτος νόμος ψηφίστηκε το 1994) καταφέραμε να εγκαταστήσουμε λίγο ερισσότερα αό 1000 MW και μέχρι το 2020 ρέει να έχουμε κάου 10.000 MW, κάτι ροφανώς αδύνατο αν συνεχίσουμε να ορευόμαστε με τους σημερινούς ρυθμούς. Με τις ροϋοθέσεις αυτές καταλήγουμε σε ολύ φτωχό μείγμα καυσίμων με εακόλουθο η ασφάλεια εφοδιασμού και η κάλυψη της ζήτησης να είναι ροβληματικές. Ισως οι αράγοντες αυτοί εέδρασαν στην αόφαση του ΣΕΕΣ.

Ομως η ανάτυξη της αραγωγής ηλεκτρισμού αό ΑΠΕ είναι μονόδρομος, όχι μόνο για να ροστατεύσουμε το εριβάλλον, αλλά και για λόγους καθαρά οικονομικούς. Είναι γνωστό ότι αό το 2013 η χώρα θα  ληρώνει για το σύνολο των εκομών αερίων θερμοκηίου ου αράγονται αό την ηλεκτροαραγωγή, και όχι μόνο τη διαφορά αό τις εκομές του 1990. Μία ρόσφατη αρουσίαση του κ. Κάρου σε ημερίδα του ΕΚΕΜΕ, έδειξε ότι με τους σημερινούς ρυθμούς ανάτυξης της αραγωγής ΑΠΕ θα κληθούμε να ληρώσουμε ένα τεράστιο οσό, με αοτέλεσμα τα τιμολόγια του ρεύματος ν αυξηθούν 50-100%. Ετσι για να ειταχυνθεί η ανάτυξη της αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αό ΑΠΕ, τα αναγκαία μέτρα ρέει να ληφθούν άμεσα, ήδη έχουμε καθυστερήσει ολύ.

Ακριβώς εειδή υάρχουν τα  ροβλήματα αυτά, οι είσημοι Σύμβουλοι του Υουργού ρέει να δόσουν έγκαιρα το σήμα του μεγάλου κινδύνου. Και εδώ το ΣΕΕΣ έχει το κύριο λόγο. Πρέει να ροτείνει μέτρα για να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση σε μαζική κλίμακα αιολικών άρκων. Δεν φταίει η έλλειψη οικονομικών κινήτρων, όως άκουσα να λέει ο ειδικός του ΠΑΣΟΚ για θέματα ǹράσινης ενέργειας. Τα ροβλήματα είναι κυρίως δύο (1) η χωροθέτηση της αραγωγής ΑΠΕ σε κατάλληλες εριοχές (λ.χ. για αιολικά άρκα βουνά, βραχονησίδες, κλ όου φυσά) και (2) η αδυναμία κατασκευής γραμμών μεταφοράς της αραγωγής. Σήμερα η αδειοδότηση γραμμής υψηλής τάσης αοτελεί ένα μαραθώνιο, αφού οι δήμαρχοι των εριοχών ου διέρχεται βρίσκουν την ευκαιρία ν΄ασκήσουν τη μικροολιτική τους. Για να εξασφαλιστεί λ.χ. η αύξηση της διείσδυσης αιολικών στην Εύβοια, είχε ρογραμματιστεί αό το 1999 η κατασκευή της γραμμής Νέα Μάκρη- Πολυόταμος. Η γραμμή, εναέρια στην αρχική της σχεδίαση, μετατράηκε σε καλωδιακή, το κόστος αυξήθηκε κατακόριφα και αρ όλα αυτά δεν μόρεσε ν αδειοδοτηθεί, ο δήμαρχος είχε άλλη άοψη (!). Για νανατραούν οι ρυθμοι αυτοί, η ολιτική ηγεσία ρέει να συνειδητοοιήσει το ρόβλημα, να αραμερήσει το ǹολιτικό κόστος και να λάβει τα μέτρα ου χρειάζονται, όως λ.χ. υαγωγή της κατασκευής γραμμών μεταφοράς ρεύματος σε καθεστώς ανάλογο με το καθεστώς των ολυμιακών έργων.

Ελίζω ότι το ΣΕΕΣ θα δει τη σοβαρότητα των θεμάτων αυτών, θ αναθεωρήσει την αόφασή του και θαναλάβει τις αναγκαίες ρωτοβουλίες ενημέρωσης της ολιτικής ηγεσίας σχετικά με το εείγον λήψεως μέτρων ανάτυξης των ΑΠΕ και την ανάγκη μεγαλύτερης οικιλίας καυσίμων, ροκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.