Για το νερό των Υδροηλεκτρικών Σταθμών και τα τιμολόγια ρεύματος στα νησιά

 

(Ειστολή του Αλβέρτου Μαϊση, δρος μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, ρ. Διευθυντή Μελετών Συστήματος Παραγωγής-Μεταφοράς ΔΕΗ, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 16.4.2008)

 

 

Ισχυρίζεται ο κ. Μάνος ότι αν είχε ειβληθεί αό την ολιτεία κάοιο κόστος στο νερό, τότε η διαχείρισή του αό τη ΔΕΗ θα ήταν ιο λελογισμένη, ενώ  τώρα γίνεται σατάλη. Πράγματι, η ΔΕΗ δεν ληρώνει κάοιο αντίτιμο για το νερό ου καταναλίσκει, όως εξάλλου οι αγρότες.

 

Ομως, οι εενδύσεις της ΔΕΗ σε έργα ολιτικού μηχανικού για τα υδροηλεκτρικά έργα είναι τεράστιες και εομένως, το κόστος κεφαλαίου για κάθε κυβικό νερού ου χρησιμοοιείται στην ηλεκτροαραγωγή είναι σημαντικό. Ανεξάρτητα αό αυτό, ανέκαθεν τα υδατικά αοθέματα χρησιμοοιούνται με φειδώ. Η υδροηλεκτρική αραγωγή άντα θεωρείτο ως ακριβότερη αό την ιο ακριβή θερμική αραγωγή. Ο λόγος είναι ότι οι υδροηλεκτικοί μας σταθμοί είναι σταθμοί με ταμιευτήρες ου έχουν μεγάλη ισχύ αλλά εριορισμένη ενέργεια. Η ισχύς εξαρτάται αό το μέγεθος των γεννητριών και η ενέργεια αό τη οσότητα των υδάτων ου συγκεντρώνονται στους ταμιευτήρες. Για να άρουμε μια ιδέα στη σχέση ισχύος και ενέργειας ας σημειώσουμε ότι τα νερά ου μαζεύονται στο χρόνο φτάνουν για λειτουργία του σταθμού στην λήρη του ισχύ για 2.000 ώρες. Ετσι τα υδροηλεκτρικά χρησιμοοιούνται με φειδώ για κάλυψη αναγκών αιχμής φορτίου, δηλαδή τις ώρες της ημέρας με μεγάλη ζήτηση ενέργειας, όως είσης και για τις ανάγκες ρύθμισης.

 

Αό λευράς κόστους εκείνο ου έχει σημασία δεν είναι το όοιο κόστος του νερού, αλλά το κόστος αντικατάστασης. Η έλλειψη υδροηλεκτρικής αραγωγής αναγκάζει τη ΔΕΗ να χρησιμοοιεί ανάκριβη θερμική αραγωγή ή να κάνει εξίσου ακριβές εισαγωγές. Οι λόγοι αυτοί κάνουν τη χρήση των υδατικών αοθεμάτων να γίνεται με μεγάλη οικονομία διότι το καλοκαίρι, ου οι ανάγκες σε ισχύ είναι μεγάλες λόγω κλιματιστικών, δεν υάρχουν βροχοτώσεις και εομένως, η διαχείριση φροντίζει ώστε να υάρχουν αρκετά αοθέματα στο τέλος της άνοιξης. Ολα αυτά εφόσον υάρχουν εαρκείς βροχοτώσεις στη διάρκεια του χειμώνα και αρκετή θερμική αραγωγή ώστε να γίνει σωστή διαχείριση.

 

Σατάλη λόγω μηδενικού κόστους του νερού δεν υήρξε οτέ. Θα ήταν αστείο να ισχυριστούμε ότι μια δημόσια ειχείρηση θα κάνει λελογισμένη χρήση των υδατικών αοθεμάτων εειδή θα ληρώνει στο κράτος για το νερό ου χρησιμοοιεί. Το όοιο κόστος εκμετάλλευσης αλούστατα μετακυλίεται στα τιμολόγια. Κάοιες εριτώσεις σατάλης μορεί να υάρχουν, όμως οφείλονται σε κακή εκτίμηση του ροσωικού, σε λάθος ή σε οτιδήοτε άλλο εκτός αό το μηδενικό κόστος του νερού.

 

Οσον αφορά την Κρήτη, σύμφωνα με τον νόμο, η αγορά ηλεκτρισμού θα αελευθερωθεί σύντομα και οι ιδιώτες εενδυτές θα μορούν να φτιάξουν εργοστάσια αραγωγής και να αναλάβουν να ρομηθεύουν τους καταναλωτές. Αυτές τις δυνατότητες ου δίνει ο νόμος και ανααράγει ο υό έκδοση Κώδικας Διαχείρισης μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, είναι αμφίβολο αν θα θελήσουν ή θα μορέσουν να εκμεταλλευτούν ιδιωτικές εταιρείες υάρχουν άρα ολλά εμόδια.

 

Είναι σεβαστή η άοψη του κ. Μάνου ότι ρέει να υάρχει διαφοροοίηση  στα τιμολόγια ανάλογα με το κόστος. Κατά το άρθρο, στην Κρήτη θα έρεε η ηλεκτρική ενέργεια να χρεώνεται ερισσότερο, αφού το κόστος είναι μεγαλύτερο. Αν εεκταθεί αυτό θα έρεε σε αομονωμένα νησιά η τιμή του ρεύματος να είναι 10 φορές μεγαλύτερη αό ό,τι στην ηειρωτική Ελλάδα, διότι τόσο και μεγαλύτερο είναι το κόστος. Προσωικά δεν συμφωνώ.