Πράσινη ανάτυξη σε βάρος του καταναλωτή

(Ειστολή Αλβέρτου Μαϊση, Δρ Μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού, ρ. Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 16.6.12)

 

Ανακοινώθηκε ρόσφατα η έγκριση μεγάλων έργων ǹράσινης ανάτυξης. Οι Υηρεσίες όταν ροβαίνουν σε τέτοιες ανακοινώσεις είναι αναγκαίο να λένε όσο θα στοιχίσουν τα έργα αυτά στον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τιμές ου ο ΛΑΓΗΕ αγοράζει την αραγωγή ΑΠΕ είναι μεγαλύτερες αό τις τιμές της αγοράς και η διαφορά καλύτεται αό το τέλος ΑΠΕ, ου ληρώνουν όλοι οι καταναλωτές, και εικουρικά αό το ǹράσινο ταμείο, ου έχει ελάχιστους όρους. Η ροηγούμενη ολιτική ηγεσία (Μιρμίλη, Παακωνσταντίνου) δεν αύξησε το τέλος ΑΠΕ στη σωστή του τιμή με αοτέλεσμα ο ΛΑΓΗΕ να μη μορεί να εξοφλήσει τους αραγωγούς.  

Είναι γνωστό ότι οι τιμές των Φωτοβολταϊκών είναι σκανδαλωδώς υψηλές. Μία εγκατάσταση σε στέγη αοσβένεται σε 6 χρόνια και εξασφαλίζει μέχρι τέλος 25ετίας άκοο εισόδημα άνω αό 6000 το χρόνο. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις ΦΒ έχουν εξασφαλισμένη τιμή ώλησης της ενέργειας 3λάσια αό τη Γερμανία, δηλαδή μία χώρα με μισή ηλιοφάνεια αό την  Ελλάδα. Οι μεγάλες αυτές τιμές ροσφέρουν ελάχιστα στην αασχόληση, αφού λέον τα άνελς εισάγονται αό Κίνα και οι μόνιμες θέσεις εργασίες είναι ελάχιστες. Κερδισμένοι είναι όσοι έχουν μεγάλη στέγη και οι μεγάλες εταιρείες.

Προφανώς είναι στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης να καθορίσει τις τιμές. Όμως είναι και υοχρέωσή της να ενημερώσει τον καταναλωτή για την ειβάρυνση ου θα ροκύψει στο λογαριασμό του.  

Το ρόγραμμα ΗΛΙΟΣ ξεφούσκωσε, όως αναμενόταν.

Όοια κυβέρνηση ροκύψει αό τις εκλογές ειβάλλεται να διαλύσει την εταιρεία ου έφτιαξε ο ροηγούμενος Υουργός, να γλυτώσουμε  νέες δαάνες. Κυρίως ειβάλλεται να εκλογικεύσει τις ταρίφες ΑΠΕ, ιδιαίτερα στα ΦΒ.

Ναι στην ǹράσινη ανάτυξη, όχι στον εύκολο λουτισμό.