Πώληση  μονάδων  της  ΔΕΗ

(Ειστολή Αλβέρτου Μαϊση, Δρ Μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού, ρ. Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 15.7.12)

 

Είναι εκεφρασμένη η ρόθεση της κυβέρνησης να ροχωρήσει στη ώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ. Η ώληση γίνεται στο λαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών, διότι έτσι θ ανοίξει η αγορά ηλεκτρισμού, αφού στη σημερινή μορφή η ΔΕΗ με το μεγάλο της μέγεθος εμοδίζει τους άλλους αίκτες να την ανταγωνιστούν και εομένως ο καταναλωτής δεν ωφελείται. Παράλληλα αναμένεται να μουν λεφτά στο δημόσιο ταμείο.

Η δημόσια συζήτηση κυριαρχείται αό τις δηλώσεις του Φωτόουλου ου αειλεί να ροκαλέσει  black out και αό αντεγκλήσεις κατά όσο ο Φωτόουλος είναι με το Τσίρα ή όχι.

Ο διάλογος με συνθήματα κρύβει την ουσία. ο Φωτόουλος αλεύει, άτσαλα ίσως, να μη εκοιηθεί η ΔΕΗ, εδώ όμως αίζονται χοντρά συμφέροντα. Ο Γ. Κύρτσος στην Free Sunday της 15-7-2012 σ ένα εκτενές άρθρο του δείχνει τις τυχές του θέματος, τη ιθανή διαλοκή κ.λ..

Τα ειχειρήματα ου ροβάλλονται υέρ της ώλησης μονάδων της ΔΕΗ είναι:

          Θ ανοίξει ειτέλους η αγορά ΗΕ.

Με τον τρόο ου λειτουργεί η αγορά σήμερα, ο αραγωγός έχει εξασφαλισμένο ότι θα ληρωθεί το καύσιμο λέον κέρδος 10%, είναι η λεγόμενη ανάκτηση μεταβλητού κόστους.

Ο κ. Ζερβός, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, είε ρόσφατα ότι το μέτρο αυτό στοίχισε το 2011 στην Ειχείρηση 130 εκ. και αναμένεται το 2012 να στοιχίσει 250 – 270 εκ. . Ειλέον ο αραγωγός ληρώνεται 45.000 για κάθε MW ισχύος της Μονάδας του. Αυτά τα δύο μέτρα ροβλέονται ως μεταβατικές διατάξεις μέχρι να ροντάρει η αγορά με ροοτική μετά να καταργηθούν ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.

Ερεε να είχαν καταργηθεί εδώ και δύο χρόνια, όμως αραμένουν σε ισχύ. Συνεώς ο ανταγωνισμός δεν ισχύει και φυσικά, αν δεν καταργηθούν οι ρυθμίσεις αυτές, όσες μονάδες και να ουλήσει η ΔΕΗ η αγορά θα αραμείνει κλειστή όως είναι σήμερα.

Το ρόβλημα αυτό έχει εισημανθεί είσης και αό τη ΡΑΕ σε άρθρο με τίτλο Σχέδιο ΡΑΕ για ριζικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού ου δημοσιεύτηκε στην EnergyPress της 3.7.2012.

          Η ΔΕΗ έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της λιγνιτικές και υδρ/κές μονάδες με χαμηλό κόστος αραγωγής, μορεί να κυριαρχεί στη λιανική, δεδομένου ότι οι ανταγωνιστές της δεν έχουν αυτές τις ευκολίες.

Αυτά είναι μερικώς σωστά. Η λιγνιτική αραγωγή είναι ράγματι σήμερα οικονομική, όμως αό το 2013 θα ειβαρύνεται με το κόστος των εκομών θερμοκηίου. Η υδροηλεκτρική αραγωγή εξαρτάται αό τις βροχοτώσεις και ειβαρύνεται αό το τεράστιο κόστος εένδυσης.

Ο αγοραστής των μονάδων αυτών δεν θα είναι αναγκαστικά και ρομηθευτής λιανικής και εομένως θα ροσαθήσει να εκμεταλλευτεί τις μονάδες για να μεγιστοοιήσει το κέρδος του. Η υδροηλεκτρική αραγωγή αίζει ολύ σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό ισοζύγιο διότι χρησιμοοιείται για κάλυψη υψηλών φορτίων, για ρύθμιση και ανάγκες εφεδρείας. Συνεώς ο αγοραστής μορεί να ειτύχει υψηλές τιμές στη χονδρεμορική αγορά, ενώ η ΔΕΗ δεν έχει συμφέρον να ανεβάσει τις τιμές διότι έχει να τροφοδοτήσει τους ελάτες της με δεδομένα τιμολόγια.

Με το τρόο αυτό θα ειτευχθεί ακριβώς το αντίθετο αό το ειδιωκόμενο, ενώ υοτίθεται ότι ενισχύεται ο ανταγωνισμός και ωφελείται ο καταναλωτής, στη ραγματικότητα οι τιμές αυξάνονται και φυσικά ο καταναλωτής ειβαρύνεται. Το γεγονός αυτό οδήγησε τη ΡΑΕ να ροτείνει, στην ανωτέρω δημοσίευση, οι αγοραστές υδρ/κών και λιγνιτικών μονάδων να είναι συγχρόνως και ρομηθευτές, ώστε να έχουν συμφέρον να κρατάνε χαμηλά τις τιμές στη χοντρική. Σωστή η άοψη, όμως δεν νομίζω ότι είναι δυνατό να ειβληθεί και διατηρηθεί κάτι τέτοιο.

Βέβαια κανείς δεν εμόδισε αραγωγούς να φτιάξουν λιγνιτικούς ή υδρ/κούς σταθμούς. Όμως  όλοι ροτίμησαν σταθμούς Φυσικού Αερίου, ου έχουν μικρό κόστος. Προφανώς ροσδοκούν να αγοράσουν τις μονάδες της ΔΕΗ κοψοχρονιά. Βέβαια η ώληση μονάδων της ΔΕΗ έχει γραφεί στο μνημόνιο. Εικράτησαν οι αόψεις των ιδιωτών ου υιοθετήθηκαν και αό τους υουργούς ου υέγραψαν τις συμφωνίες.