Η ώληση του 40% της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής αραγωγής της ΔΕΗ

 

(Ειστολή Αλβέρτου Μαϊση,  Δρ Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, ρ. Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς ΔΕΗ, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 28.7.10)

 

 

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα στο τύο εμφανίζουν την Τρόϊκα να ζητά το άνοιγμα της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού, διότι λένε ότι η αγορά ΗΕ σήμερα είναι αγορά μαϊμού. Για να ειτευχθεί αυτό ρέει να ουληθεί το 40% της λιγνιτικής αραγωγής της ΔΕΗ και το 40% της υδροηλεκτρικής.

Οι λίγες γνώσεις μου άνω στα οικονομικά λένε ότι ο υγιής ανταγωνισμός, για τον οοίο κότεται η ΕΕ, εξασφαλίζεται όταν όλοι οι αίκτες αίζουν με τους ίδιους όρους. Η ΔΕΗ είναι ροφανώς ο μεγάλος αίκτης στην αγορά, όμως ουθενά δεν είναι γραμμένο ότι ααγορεύεται να υάρχουν μεγάλοι αίκτες, ήδη στην Ευρώη υάρχουν γίγαντες.

Δεν είναι σωστό ότι η σημερινή λειτουργία της αγοράς ευνοεί τη ΔΕΗ, αντίθετα η νομοθεσία και η ρακτική των τελευταίων κυβερνήσεων ευνοούν τους ανταγωνιστές της:

      Η άδεια για τη μονάδα στο Λαύριο δόθηκε το 2003 ενώ η μονάδα ήταν αναγκαία ολύ ριν. Ο λόγος για να δοθεί κίνητρο στους ιδιώτες να εενδύσουν. Οι ιδιώτες δεν εένδυσαν, όμως η ΔΕΗ λήρωσε ανάκριβα την εξασφάλιση ενεργειακής εάρκειας για τους Ολυμιακούς.

      Ο νόμος 3075/2003 ροβλέει διενέργεια διαγωνισμών για εγκατάσταση νέας αραγωγής με αοκλεισμό της ΔΕΗ.

      Για την εκμετάλλευση νέων λιγνιτικών κοιτασμάτων αοφασίστηκε ναοκλειστεί η ΔΕΗ

      Είναι γνωστό ότι υάρχει στρέβλωση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Για κοινωνικούς λόγους το οικιακό και βιομηχανικό τιμολόγια είναι χαμηλά, ενώ το εμορικό τιμολόγιο είναι υψηλό και ενσωματώνει τις αώλειες των άλλων, τις δαάνες για την αντι-οικονομική  αραγωγή στα νησιά, κλ.

Οι ιδιώτες Προμηθευτές εκμεταλλεύονται αυτή τη στρέβλωση, ροσφέρουν σε εμορικούς ελάτες μικρότερες τιμές αό τη ΔΕΗ, η οοία δεν έχει δυνατότητα διαφοροοίησης των τιμολογίων, και δουλεύουν εκ του ασφαλούς χωρίς ρίσκο. Αν οι τιμές χονδρικής ανέβουν, αλούστατα στέλνουν ίσω τους ελάτες στη ΔΕΗ ου υοχρεούται να τους δεχτεί αφού είναι το τελευταίο καταφύγιο.

      Η ΔΕΗ έχει τα βαρίδια της Δημόσιας Ειχείρησης. Πέρα αό τη χαμηλή αραγωγικότητα, ου βεβαίως είναι ρόβλημα άλλης διάστασης, έχει και κοινωνικές υοχρεώσεις. Για να ενισχύσει λ.χ την οικονομική ζωή του Αλιβερίου ρογραμμάτισε εκεί νέα μονάδα Φυσικού Αερίου. Υέγραψε σύμβαση ρομήθειας της μονάδας χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η έγκαιρη κατασκευή των δίκτυων μεταφοράς ΗΕ και ΦΑ. Σήμερα η μονάδα βρίσκεται στα κιβώτια στο Αλιβέρι και εριμένει τα δίκτυα (!). Χωρίς να μάθει αό το άθημα αυτό ροχώρησε ακριβώς στο ίδιο μοτίβο με τη νέα μονάδα Μεγαλόολης. Κάοια στιγμή η Διοίκηση κατάλαβε ότι θα εμφανιζόταν το ίδιο φιάσκο και ροσάθησε νακυρώσει το διαγωνισμό. Εενέβη όμως η ΓΕΝΟΠ και όλοι – Υουργείο, ΔΕΗ και συνδικάτο– συμφώνησαν να ροχωρήσουν στην υογραφή σύμβασης. Η σύμβαση υογράφηκε, ότε θα γίνει η κατασκευή των δικτύων και η λειτουργία της μονάδας, είναι άγνωστο. Αυτά τα δώρα, ου η ΔΕΗ ροσφέρει αό μόνη της στους ανταγωνιστές της, φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά(!).

      Οι ιδιώτες εενδυτές δρώντας με τεχνικο-οικονομικά κριτήρια ροχώρησαν στη κατασκευή μονάδων στον άξονα Β-Ν όου δεν υάρχουν ροβλήματα δικτύων και έτσι οι αδικημένοι αό το άνοιγμα στης αγοράς ΗΕ θα αναλάβουν στο μέλλον να καλύψουν τα αυξημένα φορτία. Η ΔΕΗ θα φιάχνει δίκτυα (!)

Αυτά και άλλα αρόμοια συνθέτουν το σκηνικό του ανοίγματος της αγοράς ΗΕ. Η ώληση μέρους της ΔΕΗ εξυηρετεί τα συμφέροντα ειχειρηματικών κύκλων. Η ΔΕΗ, δηλαδή ο Ελληνικός λαός, έχει ξοδέψει ολλά λεφτά για τη κατασκευή των έργων αυτών, είναι άδικο να εκοιηθούν στο όνομα του ανοίγματος της αγοράς. Αν ραγματικά ειθυμούν υγιή ανταγωνισμό ρέει να εργαστούν στην αντίθετη κατεύθυνση.