Σωστή η διαχείριση των υδάτινων όρων αό τη ΔΕH


 

(Ειστολή του Αλβέρτου Μαϊση, δρος μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, διευθυντή Μελετών Συστήματος Παραγωγής-Μεταφοράς ΔΕΗ, ου δημοσιεύτηκε στο Βήμα στις 2.3.07)

 

 

Αναφέρομαι στο δημοσίευμα της εφημερίδας σας (16.2.2007) ου υογράφει ο κ. Χριστοδουλάκης. Στο άρθρο αυτό κατηγορείται η ΔΕΗ ότι, ροκειμένου να αυξηθεί η κερδοφορία, σατάλησε τα υδραυλικά αοθέματα, με αο­τέλεσμα σήμερα να υάρχει έλλειψη ενέργειας. Μνημονεύεται βέβαια ειστολή της ΔΕΗ, στην οοία ο Γ.Δ. Παραγωγής (κ. Μιζάν) ισχυ­ρίζεται ότι έγινε σωστή διαχείριση, διότι κατά άγια τακτική τον Οκτώβριο τα αοθέματα εί­ναι χαμηλά ώστε να υάρχει χώρος για τις υδα-τοτώσεις του χειμώνα, αλλά αρ' όλα αυτά ο δημοσιογράφος συνεχίζει να υοστηρίζει ότι υήρξε σατάλη νερού.

 

Είμαι συνταξιούχος εδώ και έναν χρόνο, όμως υήρξα στέλεχος της ΔΕΗ εί 31 χρόνια και μεταξύ των θεμά­των με τα οοία ασχολούμουν συστηματικά ήταν και η διαχείριση των υδραυλικών αο­θεμάτων. Αντιαρέρχομαι τις αντεγκλήσεις κυ­βέρνησης-αντιολίτευσης και αραμένω στα εντελώς τεχνοκρατικά δεδομένα.

 

Σας διαβεβαιώ λοιόν ότι είναι ράγματι άγια και αό­λυτα σωστή η τακτική αυτή, δηλαδή χαμηλές στάθμες τον Οκτώβριο ώστε να γίνει συλλογή και αοθεματοοίηση των εισροών του χει­μώνα.

 

Εάν δεν ακολουθείται η τακτική αυτή και ξεκινήσει η υγρή ερίοδος με γεμάτες λίμνες, υάρχει κίνδυνος να εμφανιστεί υερ­χείλιση, δηλαδή αώλεια ενέργειας, για να μη μιλήσουμε για ροβλήματα στην κοίτη του ο­ταμού αό τις μεγάλες αροχές, δεδομένου ότι υάρχει σε μεγάλη έκταση καταάτησή της. Συγχρόνου όμως, για να αοφευχθεί ή ελατ­τωθεί η υερχείλιση, τα υδροηλεκτρικά θα κλη­θούν να δουλέψουν στο μέγιστο της ισχύος τους υοκαθιστώντας φτηνή λιγνιτική αρα­γωγή, δηλαδή θα έχουμε αντι-οικονομική δια­χείριση.

 

Αναλογισθείτε λοιόν ώς θα αρ­θρογραφούσαν οι εφημερίδες και τι θα λέγανε οι ολιτικοί της αντιολίτευσης αν ξεκινώντας τη χειμερινή ερίοδο με γεμάτες λίμνες εμφανίζονταν υερχειλίσει! Με ηχυαίους τίτλους θα ροέβαλλαν την κατασατάληση του νερού λόγω κακής διαχείρισης.

 

Στο κάτω κά­τω κανείς δεν είναι μάγος. Οι υδάτινες εισροές είναι στατιστικό μέγεθος και με βάση την ανάλυση αυτή αίρνονται οι αοφάσεις. Οι ολύ μικρές εισροές της φετινής εριόδου είναι σάνιο φαινόμενο, η στατιστική λέγει ότι η ιθανότητα εμφάνισης μιας τέτοιας εισροής τη χειμερινή ερίοδο είναι μικρότερη αό 1% και ροφανώς κανείς σοβαρός διαχειριστής δεν μορεί να βασίσει την εκμετάλλευση σε ακραίες αραδοχές.