Ποια η αξιοιστία του κ. Τσίρα;

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

           Σοβαρό έλλειμμα αξιοιστίας του κ. Τσίρα δείχνουν τόσο η αγνόηση των αοφάσεων του Ιδρυτικού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ άνω σε καίρια ζητήματα ολιτικής όσο και η συμεριφορά του στα ρόσφατα εεισόδια Όλι Ρεν, Ότμαν Κάρα και Καρυίδη-Βουδούρη.

 

1.            Ο κ. Τσίρας, λίγους μήνες μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, υόσχεται για τα Μνημόνια, το Χρέος και το Ευρώ ράγματα διαφορετικά αό εκείνα ου το Συνέδριο του κόμματός του έχει αοφασίσει.

 

(α) Η Πολιτική Αόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

- Ακυρώνουμε τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους. Εαναδιαραγματευόμαστε τις δανειακές συμβάσεις και ακυρώνουμε τους εαχθείς όρους τους, θέτοντας ως ρώτο θέμα τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, ραγματοοιώντας λογιστικό έλεγχο.

- Όως συμυκνώνει το σύνθημα καμιά θυσία για το ευρώ, αόλυτη ροτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ αοτελεί η αοτροή της ανθρωιστικής καταστροφής και η ικανοοίηση των κοινωνικών αναγκών, όχι η υοταγή σε υοχρεώσεις ου ανέλαβαν άλλοι, υοθηκεύοντας τη χώρα.

Δεσμευόμαστε ότι θα αντιμετωίσουμε τις ενδεχόμενες αειλές και τους εκβιασμούς των δανειστών με όλα τα δυνατά όλα ου μορούμε να ειστρατεύσουμε, ενώ είμαστε ήδη έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οοιαδήοτε εξέλιξη.

 

(β) Ο κ. Τσίρας, λίγους μόλις μήνες μετά το Συνέδριο, δηλώνει:

- Θα ζητήσουμε την εαναδιαραγμάτευση του αοτυχημένου μνημονίου και τη διαγραφή ενός μέρους του χρέους των χωρών της νότιας Ευρώης.

- Μια έξοδος (αό την ευρωζώνη) δεν θα ωφελήσει κανέναν. Αντίθετα, θα υροδοτήσει σοβαρά νέα ροβλήματα... Για τον λόγο αυτόν και μόνο η Ελλάδα δεν θα ρέει και δεν θα το κάνει, δεν θα εξέλθει αό την ευρωζώνη.

 

2.            Ο κ. Τσίρας αοφεύγει να ανακοινώσει τι ακριβώς συζήτησε, τον Δεκέμβριο 2013, με τους Όλι Ρεν,  Μάρτιν Σουλτς και Ότμαν Κάρας.

 

(α) Ο Όλι Ρεν, κατά τη συνάντησή τους στο Στρασβούργο, στις 12.12.13, ρώτησε τον κ. Τσίρα αν ειθυμεί η Ελλάδα να βρίσκεται στο ευρωαϊκό λαίσιο.

Ο κ. Τσίρας, αντί να ααντήσει ευθέως στο ερώτημα, έδωσε μια μη αάντηση: Γνωρίζετε καλά τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και καλό θα είναι να μην συνεχίζεται αυτή η κουβέντα γιατί μόνο κινδύνους εγκυμονεί για την ελληνική και την ευρωαϊκή οικονομία.

Και του αρέδωσε τη Μαύρη Βίβλο του Μνημονίου, όου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταγράψει τις κατ αυτόν οικονομικές και κοινωνικές ειτώσεις αό την εφαρμογή του ελληνικού Προγράμματος.

 

(β) Μια μη αάντηση έδωσε (δια του Γραφείου Τύου) και σε ενυόγραφο δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας, στις 22.12.13, για το τι είχε ει στη συνάντηση αυτή με τον Όλι Ρεν στο Στρασβούργο καθώς και σε μια άλλη συνάντηση με τον Μάρτιν Σουλτς στην Αθήνα, σύμφωνα με ληροφορίες αό ηγές ροσκείμενες στους ευρωαίους συνομιλητές του κ. Τσίρα.

Ενώ σιώησε όταν του ζητήθηκε να δημοσιοοιήσει το ακριβές εριεχόμενο των συζητήσεών του με τους ευρωαίους εισήμους, αν αρνείται όσα αναφέρονται στο ρεορτάζ!

 

(γ) Ο Ότμαν Κάρας (ρόεδρος της ειτροής του Ευρωκοινοβουλίου ου αξιολογεί τα εραγμένα της Τρόικας στις χώρες με Μνημόνια και αντιρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου), ανέφερε ως, σε συνάντηση ου είχε στο Στρασβούργο με μέλη της Ειτροής, τον Δεκέμβριο 2013, ο κ. Τσίρας, αρότι του ζητήθηκε, δεν κατέθεσε συγκεκριμένες ροτάσεις, αλλά τους αρέδωσε ένα κείμενο (τη Μαύρη Βίβλο του Μνημονίου, αυτήν ου είχε δώσει και στον  Όλι Ρεν, μεταφρασμένη τώρα στα αγγλικά).

Ο εκρόσωος Τύου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σκουρλέτης δήλωσε ότι ο κ. Τσίρας όχι μόνο κατέθεσε ροφορικά συγκεκριμένες ροτάσεις και διαιστώσεις, αλλά και εγγράφως μέσα αό τη λεγόμενη Μαύρη Βίβλο, στην οοία εριγράφονται ακριβώς με στοιχεία τα αοτελέσματα της εφαρμογής του μνημονίου στην Ελλάδα.

Πιο ροσεκτικοί, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής, Π. Λαφαζάνης, Νάντια Βαλαβάνη και Θ. Δρίτσας δήλωσαν ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση αραδόθηκε στην ειτροή ένα εκτενές και αναλυτικό κείμενο συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ στη δουλειά της ειτροής.

                  Ο κ. Τσίρας είχε τη δυνατότητα να αοδείξει ερίτρανα ότι ο κ. Κάρας λέει ψέμματα, είτε δίνοντας στη δημοσιότητα το κείμενο ου του αρέδωσε κατά τη συνάντηση του Στρασβούργου είτε λέγοντάς μας τι ακριβώς του κατέθεσε ροφορικά. Γιατί δεν το έκανε;

 

(δ) Εμείς, οι ολίτες, αό όσα λέει ο κ. Τσίρας στους ξένους συνομιλητές του στις κατ ιδίαν συζητήσεις τους, ειτρέεται να μαθαίνουμε μόνο τα, ήδη γνωστά μας, γενικά και αόριστα τσιτάτα του, ενώ αό όσα λένε οι συνομιλητές του σ αυτόν ουδέν!

 

3.           Ο κ. Τσίρας, κατά την ειλογή των υοψηφίων εριφερειαρχών/δημάρχων,  εφαρμόζει τις αοφάσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και τις δικές του διακηρύξεις  για συμμετοχή των ολιτών στη λήψη των αοφάσεων;

 

Δύο εισημάνσεις αό τη μέχρι τώρα διαδικασία ειλογής υοψηφίων και τα εεισόδια Καρυίδη, Βουδούρη:

- Η ειλογή των υοψηφίων έγινε  με τη μέθοδο της εισήγησης ακέτου (με αοδοχή ή αόρριψη του ҹακέτου στο σύνολό του) και όχι με εισήγηση/συζήτηση για κάθε υοψηφιότητα.

Μέθοδο λήψης αοφάσεων ου έχει εντόνως εικρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν την εφάρμοσαν άλλοι.

- Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αοφάσισε για δύο εριφερειάρχες όχι αλώς χωρίς τη συμμετοχή των εριφερειακών του οργάνων, αλλά ενάντια στην εκφρασμένη ή διαφαινόμενη βούλησή τους.

                 Σε ένα αριστερό κόμμα ου σέβεται τις αρχές του, η ανατροή μιας λαθεμένης εισήγησης κάοιου εριφερειακού οργάνου γίνεται αό ένα άλλο, ευρύτερης σύνθεσης, εριφερειακό όργανο, όχι αό ένα κεντρικό ου θα άρει μάλιστα και την τελική αόφαση.

 

4.            Ο κ. Τσίρας φαίνεται να έχει χάσει ολύ νωρίς την αξιοιστία του!