Για τις αοφάσεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γ. Σανιδά, για το Βατοέδιο

  

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 4.5.09)

 

 

Κύριε διευθυντά,

 

1. Ο συνεργάτης σας κ. Π. Μανδραβέλης στο άρθρο του Δικαιοσύνη και Λογική (Κ 28.4.09) γράφει ότι η αόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γ. Σανιδά να μην αοστείλει τη δικογραφία του Βατοεδίου στη Βουλή δεν έχει καν λογική συνοχή.

Ας μου ειτραεί να διαφωνήσω: Η αόφαση του κ. Σανιδά, όως τη διάβασα  στην Κ (23.4.09), στηρίζεται σε ορθό λογικό συλλογισμό, δύο αό τις ροκείμενες ροτάσεις και το συμέρασμα του οοίου αραθέτουμε:

- Το Σύνταγμα ειτάσσει μια δικογραφία να διαβιβάζεται αμελλητί στη Βουλή, αν ροκύψουν στοιχεία (σχετιζόμενα με βουλευτές, υουργούς κλ).

- Τέτοια στοιχεία δεν ροέκυψαν  (ουδείς μάρτυρας και ουδείς αό τους εξετασθέντες ως υότους κατάθεσε ότι ενήργησε, όως ενήργησε, κατόιν ιέσεως, εντολής, οδηγίας, ή οοιασδήοτε μορφής αρεμβάσεως οοιουδήοτε υουργού ή υφυουργού, ενώ εξάλλου οι αοφάσεις των υουργών εκδόθηκαν με βάση τις αοφάσεις των γνωμοδοτικών συμβουλίων ή τις αοφάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εικασίες ή αόριστες αναφορές σε υουργούς, χωρίς να συνοδεύονται αό ραγματικά εριστατικά, δεν μορούν να θεωρηθούν στοιχεία ικανά να ιθανολογήσουν την ύαρξη ευθύνης υουργού, ου να δικαιολογεί την αοστολή της δικογραφίας στη Βουλή).

- Άρα, δεν είναι ειτρετή η αοστολή των συλλεγέντων στοιχείων στη Βουλή.

Αντιθέτως, ο κ. Μανδραβέλης, για να στηρίξει τον ισχυρισμό του ότι η εισαγγελική αόφαση δεν έχει λογική συνοχή, εικαλείται ειχείρημα ου συνιστά λογικό αραλογισμό γνωστό ως άγνοια του ελέγχου ή μετάβαση σε άλλο γένος. Συγκεκριμένα, αομακρύνεται αό αυτό ου υοχρεούται να αοδείξει ροκειμένου να αοδειχτεί αληθής ο ισχυρισμός του (ότι δεν είναι αληθές το ότι τέτοια στοιχεία δεν ροέκυψαν) και μεταβαίνει σε άλλο θέμα ου δεν έχει σχέση με τον ρος αόδειξη ισχυρισμό (στο θέμα ҹώς να ροκύψουν αξιόοινες ράξεις υουργών αό την ανάκριση ου κάνουν οι δικαστικοί, όταν οι τελευταίοι δεν μορούν να τις ελέγξουν, αφού ο (κακός) νόμος ερί ευθύνης υουργών ααγορεύει στους δικαστές ακόμη και να διασταυρώσουν κάοιο στοιχείο ου έχουν σχετικά με κάοιο υουργό;).

 

2. Για το ζήτημα ҹοιος είναι αρμόδιος να διαβιβάσει τη δικογραφία στη Βουλή, ο κ. Μανδραβέλης στο άρθρο του με τίτλο Το ρόβλημα με τη Δικαιοσύνη (Κ 26.4.09) γράφει ως αρμόδιος είναι αυτός ου ενεργεί την ανάκριση, αφού αυτό κατά λέξη λέει το Σύνταγμα.  

Ποιός, όμως, είναι αυτός ου ενεργεί την ανάκριση και ου, κατά συνέεια, είναι αρμόδιος να αοφασίσει αν μια δικογραφία ρέει ή όχι να διαβιβαστεί στη Βουλή; Ο εισαγγελέας ου εκτελεί την εντολή του ροϊσταμένου του εισαγγελέα για διεξαγωγή ανακρίσεως ή ο ροϊστάμενος εισαγγελέας ου διατάσσει την ανάκριση, και εν ροκειμένω ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου;

Το ότι αρμόδιος να αοφασίσει για το ζήτημα αυτό είναι ο διατάσσων την  ανάκριση εισαγγελέας έχουν δεχτεί:

- οι ίδιοι οι εισαγγελείς ου κατ εντολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διεξάγουν τις ανακρίσεις (γι αυτό και διαβιβάζουν σ αυτόν και όχι στη Βουλή τις δικογραφίες, γνωστοοιώντας του βεβαίως τη δική τους εί της ουσίας άοψη),

- η Ολομέλεια της Βουλής, με την αόφασή της του Ιουνίου 2003.

 

3. Ενδιαφέρον θα ήταν να μάθουμε αν οι ολιτικοί, δημοσιογράφοι και κάοιοι αο τον νομικό κόσμο (όχι ασφαλώς σύμας ο νομικός κόσμος, όως, δημοσιογραφική αδεία, γράφει ο κ. Μανδραβέλης) ου σήμερα εικρίνουν τις αοφάσεις του κ. Σανιδά είχαν οτέ, τα ροηγούμενα χρόνια, διατυώσει διαφωνία για την αόφαση της Βουλής του 2003 οι δικογραφίες να διαβιβάζονται σ αυτήν αό τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.