Σκάνδαλο Siemens: Ανθρώινη αξιορέεια και φιλοδοξία ροσφοράς θυσία στη διατήρηση της εξουσίας

 

(Eιστολή του Ραφαήλ Πααδόουλου, ομότιμου καθηγητή Θερμοδυναμικής, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 29.6.08)

 

 

Υήρξε ερίτωση κομματικού στελέχους ου ισχυρίζεται ως ο ρόλος του εριορίζεται στην αοδοχή, για λογαριασμό του κόμματός του (του ΠΑΣΟΚ), της εισφοράς ενός εκατομμυρίου μάρκων α τον εκρόσωο της εταιρείας Siemens και τη διαβίβαση των χρημάτων στο κόμμα του και ακολουθεί η διευκρίνιση ως η αράβαση αυτή του νόμου ερί χρηματοδοτήσεως των κομμάτων είναι λημμέλημα το οοίο – με βάση τη γνωστή Συνταγματική ρόνοια – έχει αραγραφεί α το 2004.

 

Το ότι μια ράξη σαν αυτή χαρακτηρίζεται λημμέλημα, το ότι ροβλέεται εκλεκτική αραγραφή για τους ολιτικούς α το ίδιο το Σύνταγμα καθώς και η υενθύμιση του κομματικού στελέχους ως η θέση ου κατείχε ήταν κομματική και όχι κυβερνητική θα ρέει να αοτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης ροσοχής. Υοδηλώνουν την ελαστικότητα – ή και τη διαστροφή – των αξιών, ου εκφράζεται στην υιοθέτηση ειχειρηματολογίας, ορολογίας και θεσμών ου – στην ράξη – στηρίζουν και συντηρούν την αθογένεια του ολιτικού συστήματος.

 

Η θλιβερή αυτή ραγματικότητα υογραμμίζεται με ολλούς τρόους στην αολογία του κομματικού στελέχους και ιδιαίτερα στην εξήγησή του ως ροσάθησε να εξυηρετήσει τον σκοό στον οοίο είχε ιστέψει. Εκτός αό το ότι αυτό δεν μορεί να αοτελέσει ελαφρυντικό για την ράξη του, η διασύνδεση ανάμεσα στην ίστη του, ως κομματικού στελέχους, και στη θεμιτή ειθυμία της κυβερνήσεως να μείνει στην εξουσία καταδεικνύει ως η ρακτική της λειτουργία του συστήματος δεν ειτρέει διακρίσεις ανάμεσα σε κομματικούς και κυβερνητικούς ρόλους – αναφορικά με τις ειδιώξεις τουλάχιστον – με τρόο ου υενίσσεται το κομματικό στέλεχος.

Η ҹροσφορά της Siemens δεν ήταν βέβαια ιδεαλιστική. Η εταιρεία αοζημίωσε εαυτήν – ίσως στο ολλαλάσιο – με την υερτίμηση των ρομηθειών της ρος το Δημόσιο και με τη βεβαιότητα ως κανένας έλεγχος ή διαμαρτυρία για την υερτίμηση – αλλά και όχι μόνο – μορούσε να υάρξει αφού το κυβερνητικό κόμμα είχε δωροδοκηθεί (Στην ερίτωση ου κάοιος αληροφόρητος α την κυβέρνηση θα δημιουργούσε οοιοδήοτε ζήτημα στην εταιρεία η αειλή της δημοσιοοίησης της γεναιοδωρίας – ρος το κόμμα – θα ήταν αρκούντως αοδοτική και θα ήταν είσης ενδεικτική της οιότητας του ειχειρήματος του κομματικού στελέχους ερί της διακρίσεως των κομματικών και κυβερνητικών ρόλων και ευθυνών).

 

Η υόθεση Siemens είναι η ιό ρόσφατη – και ίσως τραγική – υενθύμιση για την εοίθηση ου υάρχει ως η ειβίωση στην ελληνική ολιτική ραγματικότητα ειβάλλει συμβιβασμούς και αλλοτρίωση συνειδήσεων. 

 

Κατά συνέεια η ευχή – και η ελίδα – είναι ως η εείγουσα και ειτακτική ροσάθεια για την αναβάθμιση του ειέδου της ολιτικής μας ζωής θα αρχίσει με μέτρα – αλλά ροαντώς αραδείγματα ολιτικών ηγετών – ου θα αοβλέουν στην ααγκίστρωση της ολιτικής αό τη φθορά ου υογραμμίζεται στην ανάδειξη σαν αυτοσκοού της αραμονής στην εξουσία.