Τι ορίζει το Σύνταγμα για τα ΜΜΕ (Τύο, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση)

 

 

Τα οριζόμενα αό το Σύνταγμα για μεν τον Τύο εριλαμβάνονται στο άρθρο 14 για δε το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση στο άρθρο 15.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ροστατευτικές για τον Τύο διατάξεις του άρθρου 14 δεν ισχύουν για το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση (ούτε και για τον κινηματογράφο, την φωνογραφία και κάθε άλλο αρεμφερές μέσο μετάδοσης λόγου ή αράστασης).

            Ιδού το εριεχόμενα των άρθρων 14 και 15 του Συντάγματος (αό το άρθρο 14, έχουν αραλειφθεί οι αράγραφοι 3,4 και 6, ου αναφέρονται στα της κατάσχεσης εφημερίδων και άλλων εντύων).

 

 

Άρθρο 14

 

1. Καθένας μορεί να εκφράζει και να διαδίδει ροφορικά, γρατά και διά του τύου τους στοχα­σμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους.

 

2. Ο τύος είναι ελεύθερος, Η λογοκρισία και κάθε άλλο ρολητικό μέτρο ααγορεύονται.

 

5. Καθένας ο οοίος θίγεται αό ανακριβές δημοσίευμα ή εκομή έχει δικαίωμα αάντησης, το δε μέσο ενημέ­ρωσης έχει αντιστοίχως υοχρέωση λήρους και άμε­σης εανόρθωσης. Καθένας ο οοίος θίγεται αό υβρι­στικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκομή έχει, εί­σης, δικαίωμα αάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υοχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετά­δοσης της αάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόο με τον οοίο ασκείται το δικαίωμα αάντησης και διασφαλίζε­ται η λήρης και άμεση εανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση της αάντησης. 

 

7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και οινική ευ­θύνη του τύου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υοθέσεων.

 

8. Νόμος ορίζει τις ροϋοθέσεις και τα ροσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού εαγγέλματος.

 

9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης ρέει να γίνονται γνωστά, όως νόμος ορίζει. Νόμος ροβλέει τα μέτρα και τους εριορισμούς ου είναι αναγκαίοι για την λήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της ολυφωνίας στην ενημέρωση. Ααγορεύεται η συ­γκέντρωση του ελέγχου ερισσότερων μέσων ενημέ­ρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Ααγορεύεται ειδι­κότερα η συγκέντρωση ερισσότερων του ενός ηλε­κτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταί­ρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέ­χους ειχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβα­στη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους ειχεί­ρησης ου αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού ροσώου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλε­ση έργων ή ρομηθειών ή την αροχή υηρεσιών. Η ααγόρευση του ροηγούμενου εδαφίου καταλαμβά­νει και κάθε είδους αρένθετα ρόσωα, όως συζύ­γους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εται­ρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυ­ρώσεις ου μορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοτικού σταθμού και μέχρι την ααγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόους ελέγχου και τις εγ­γυήσεις αοτροής  των  καταστρατηγήσεων  των ροηγούμενων εδαφίων.

 

Άρθρο 15

 

1. Οι ροστατευτικές για τον τύο διατάξεις του ροηγούμενου άρθρου δεν εφαρμόζονται στον κι­νηματογράφο, τη φωνογραφία, τη ραδιοφωνία, την τη­λεόραση και κάθε άλλο αρεμφερές μέσο μετάδοσης λόγου ή αράστασης.

 

2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υάγονται στον άμε­σο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η ειβολή των διοικητικών κυρώσεων υάγονται στην αοκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρα­σης ου είναι ανεξάρτητη αρχή, όως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, ου λαμβάνει και τη μορ­φή του καθεστώτος της ροηγούμενης άδειας, έχει ως σκοό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση ληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και ροϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της οιοτικής στάθμης των ρογραμμάτων ου ειβάλλει η κοινωνι­κή αοστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η ολιτιστική ανάτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβα­σμό της αξίας του ανθρώου και την ροστασία της αιδικής ηλικίας και της νεότητας.

Νόμος ορίζει το σχετικά με την υοχρεωτική και δωρε­άν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των ειτρο­ών της, καθώς και ροεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων αό τα ραδιοτηλεοτικά μέσα.