Όταν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρει τι έχει αοφασίσει για το ευρώ, ώς να το ξέρουμε εμείς και ο Όλι Ρεν;

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.           Η αάντηση του κ. Τσίρα στο ερώτημα του Όλι Ρεν αν ο ΣΥΡΙΖΑ ειθυμεί η Ελλάδα να βρίσκεται στο ευρωαϊκό λαίσιο ήταν: Είναι γνωστές οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ (Non paper του ΣΥΡΙΖΑ, 12.12.13).

Είναι φανερό ότι ο κ. Τσίρας δεν ήθελε να εαναλάβει στον συνομιλητή του αυτά ου ρόσφατα είχε ει στο Τέξας για την Ευρωζώνη και το ευρώ.

Θα μορούσε, όμως, να του δώσει μια ιο ολοκληρωμένη αάντηση, ου δεν θα άφηνε αμφιβολίες για τις ροθέσεις του: Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα αυτό είναι γνωστές, καταγράφονται στην Πολιτική Αόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και μορείτε να τις δείτε εκεί.

Και να του χαρίσει ένα αντίγραφο της Αόφασης του Συνεδρίου.

 

2.            Στην Αόφαση αυτή ο κ. Ρεν θα διάβαζε τι έχει αοφασίσει το ανώτατο Όργανο του  ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρωζώνη και το ευρώ:

 

- Όως συμυκνώνει το σύνθημα καμιά θυσία για το ευρώ, αόλυτη ροτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ αοτελεί η αοτροή της ανθρωιστικής καταστροφής και η ικανοοίηση των κοινωνικών αναγκών, όχι η υοταγή σε υοχρεώσεις ου ανέλαβαν άλλοι.

- Θα αντιμετωίσουμε τις ενδεχόμενες αειλές και τους εκβιασμούς των δανειστών με όλα τα δυνατά όλα ου μορούμε να ειστρατεύσουμε, ενώ είμαστε ήδη έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οοιαδήοτε εξέλιξη.

- Η Ευρώη δεν μορεί να ενοοιηθεί αό τις δυνάμεις του μεγάλου κεφαλαίου, ου καθιστούν την Ευρωαϊκή Ένωση αεχθή και αοκρουστική στις λαϊκές τάξεις.

- Το ευρώ αντιμετωίζεται κυρίως ως όχημα της γερμανικής ολιτικής, εντείνοντας τις ανισότητες μεταξύ χωρών και τις ταξικές ανισότητες.  

 

3.            Αυτά τα σαφή της Αόφασης του Συνεδρίου δεν θέλησε να τα αρουσιάσει στον Όλι Ρεν ο κ. Τσίρας.  

Γνωρίζοντας ως το κόμμα του είναι βαθιά διχασμένο στο μείζονος σημασίας θέμα: Ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρωζώνη και το ευρώ ου έχουν αοφασιστεί στο Ιδρυτικό Συνέδριο και οια ρέει να είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, αν η Ευρωζώνη αορρίψει τις θέσεις αυτές.

Άλλα υοστηρίζει, για το μείζον αυτό θέμα, η λευρά της ηγεσίας και άλλα, τα αντίθετα, η λευρά της Αριστερής Πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ.

 

(α) Τι υοστηρίζει η λευρά της ηγεσίας.

 

Τσίρας στο Τέξας (5.11.13):

 

- Η Ελλάδα δεν θα ρέει και δεν θα το κάνει να φύγει αό την Ευρωζώνη. Οι άμεσες εναλλακτικές είναι χειρότερες.

- Μια έξοδος θα υροδοτήσει σοβαρά νέα ροβλήματα: Διαχείριση ενός νέου ασταθούς νομίσματος, ληθωρισμό, φυγή κεφαλαίων και ανθρώων.

 

Πααδημούλης, κοινοβουλευτικός εκρόσωος του ΣΥΡΙΖΑ (9.12.13):

 

- Το θέμα ευρώ ή δραχμή το έχουμε συζητήσει ρόσφατα, στο ιδρυτικό μας συνέδριο, και έχουμε αοφασίσει συλλογικά με ολύ μεγάλες λειοψηφίες, τις οοίες εκφράζουμε με ρώτον τον Τσίρα όλοι μας.

- Όσα είε ο κ. Τσίρας στο Τέξας στηρίζονται στις αοφάσεις της λειοψηφίας και στη συλλογική μας γραμμή.

 

(β) Τι υοστηρίζει η λευρά της Αριστερής Πλατφόρμας.

 

Κείμενο Αριστερής Πλατφόρμας  στην 4η Συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ (8.12.13):

 

- Το ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος αοφάσισε να δοθεί η μάχη για την εφαρμογή του ρογράμματος της ριζοσαστικής αριστεράς μέσα στο λαίσιο του συνθήματος καμία θυσία για το Ευρώ .

- Η αόφαση του συνεδρίου δεν υιοθέτησε καταστροφολογικού τύου εκτιμήσεις στο ενδεχόμενο εξόδου αό την ζώνη του ευρώ.

- Η σχεδιασμένη έξοδος της Ελλάδας αό την ευρωζώνη δεν συνιστά καθόλου μια καταστροφική ειλογή, όως σκόιμα ροαγανδίζουν οι κυρίαρχοι κύκλοι.

- Η Ευρωζώνη και η Ευρωαϊκή Ένωση εδώ ου έχουν φτάσει δεν μεταρρυθμίζονται ούτε εανιδρύονται ή εαναθεμελιώνονται.

 

Λαφαζάνης, κοινοβουλευτικός εκρόσωος του ΣΥΡΙΖΑ (9.12.13):

 

- Ποια διάσκεψη για το χρέος; Αν ιστεύει κανείς ότι θα μας χρηματοδοτούν για να κάνουμε σοσιαλιστικούς μετασχηματισμούς, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα έξυνο.

- Δεν μορούμε να εριμένουμε ότε θα ωριμάσει η Ευρώη των λαών.

 

4.           Όταν εκείνοι ου συνέταξαν και ψήφισαν την Πολιτική Αόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουν τι έχουν αοφασίσει για την Ευρωζώνη και το ευρώ, ώς να το ξέρουμε εμείς, οι αλοί ολίτες, και ο Όλι Ρεν;