Οι ολιτικοί αρχηγοί, στην ώρα μηδέν για την Ελλάδα

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

1.           Στην ώρα μηδέν της Ελλάδας, όταν οι εκρόσωοι της Τρόικας ετοιμάζονται να συντάξουν την Έκθεση με βάση την οοία οι εταίροι μας θα άρουν κρίσιμες για τη Χώρα αοφάσεις, οι ρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, ου στηρίζουν την κυβέρνηση, και ο ρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ου είναι αξιωματική αντιολίτευση, ειδίδονται σε μια εξόχως ουτοική και ανέξοδη  ρητορεία.

α) Ο Αλ. Τσίρας διαλαλεί :  Καμιά ολιτική δύναμη δεν ρέει να συναντήσει τους εκροσώους της Τρόικας (τους εκροσώους δηλαδή των δεκάξι κρατών της Ευρωζώνης, της Ευρωαϊκής Κεντρικής Τράεζας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου!).

β) Οι Αλ. Τσίρας και Ε. Βενιζέλος εανεκδίδουν (σε εντηκοστή έκδοση) το γνωστό μας μυθιστόρημα Για ένα συνολικό στρατηγικό λαίσιο (λαίσιο κατά Βενιζέλο, σχεδιασμό κατά Τσίρα).

Με λευκές, άλι, σελίδες, όως σε όλες τις εκδόσεις, και ανεξαρτήτως  συγγραφέως, της αλιάς αυτής γνωστής-άγνωστης κενολογίας!

Ο κ. Τσίρας μάλιστα ααιτεί ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός για την ελληνική ερίτωση να αναζητηθεί μαζί με όλους τους ευρωαίους ηγέτες, σε άμεση σύγκλιση έκτακτης Συνόδου Κορυφής.

Φαντάζεται ίσως ο κ. Τσίρας τον ρόεδρο της Συνόδου να λέει: Κύριοι, σας κάλεσα σε άμεση έκτακτη  σύγκλιση, για να αναζητήσουμε, όλοι μαζί, ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό για την ελληνική ερίτωση. Έχει κανείς σας καμιά καλή ιδέα;!

γ) Οι ίδιοι ζητούν την άμεση υαγωγή της Ελλάδας στις ρυθμίσεις ου αοφάσισε το Ευρωαϊκό Συμβούλιο στις 28 και 29 Ιουνίου (η αναχρηματοδότηση των τραεζών να γίνει α ευθείας αό το ESM καί να μη βαρύνει το κρατικό χρέος). 

Ο κ. Τσίρας μάλιστα εξανίσταται: Η κυβέρνηση έχασε την ευκαιρία να ζητήσει να υαχθεί και η Ελλάδα στις ρυθμίσεις αυτές!    

Μήως οι δύο αρχηγοί αγνοούν ότι το Συμβούλιο έχει δεχτεί οι ρυθμίσεις αυτές να ισχύσουν μελλοντικά και για χώρες ου είναι ενταγμένες σε Πρόγραμμα, με ροααιτούμενο την εφαρμογή του Προγράμματός τους;    

δ) Ο Ε. Βενιζέλος ζητάει την άμεση σύγκλιση έκτακτης Συνόδου Κορυφής με αίτημα την αράταση του χρόνου δηοσιονοικής ροσαρογής, ε ένα νέο εικαιροοιηένο εσορόθεσο ρόγραα, ου θα εεκτείνεται έχρι τις 31 εκεβρίου 2016, τουλάχιστον, και θα μεταθέτει τα μέτρα δημοσιονομικής ροσαρμογής στη διετία 2015-16.

                Ζητάς οτέ τη σύγκλιση ενός τέτοιου Οργάνου, αν δεν έχεις εκ των ροτέρων εξασφαλίσει την αοδοχή του αιτήματός σου (ου θα στοιχίσει 30-40 δισεκ. ευρώ στα κράτη της Ευρωζώνης και θα ααιτήσει την έγκριση των Κοινοβουλίων τους);

                Όταν μάλιστα σου έχει διαμηνυθεί αρχίστε ρώτα να εφαρμόζετε το Πρόγραμμα και μετά ζητείστε να συζητήσουμε όλα τα άλλα;

               Αρχίστε λοιόν να εφαρμόζετε στα σοβαρά το Πρόγραμμα (ου σεις έχετε συμφωνήσει, κε Βενιζέλε), για να  μορέσετε, τότε, να ζητήσετε να ισχύσουν και για τη χώρα μας οι ολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ευρωαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου.

ε) Και οι τρεις τους εικαλούνται μονότονα τις ροεκλογικές υοσχέσεις ή δεσμεύσεις και τις μετεκλογικές ρογραμματικές διακηρύξεις τους για ολλά καί διάφορα, κόκκινες γραμμές κ.τ.τ.

Αοφεύγουν όμως να υοβάλουν συγκεκριμένες ρεαλιστικές ροτάσεις για το τι σήμερα ρέει να γίνει.

Και δεν μας εξηγούν, ώς οι μονομερείς ροεκλογικές τους δεσμεύσεις και οι μεταξύ τους ρογραμματικές συγκλίσεις μορούν να διαγράψουν τις διεθνείς υοχρεώσεις της Χώρας.

2.           Αό την άλλη, κάοιοι υουργοίολιτικοί ή τεχνοκράτεςβουλευτές και κομματικοί αράγοντες της συγκυβέρνησης, δημοτικοί άρχοντες, διοικητές Δημόσιων Ειχειρήσεων και Οργανισμών, συνδικαλιστές, μεγαλοδημοσιογράφοι:

α) εφευρίσκουν κάθε τόσο μύριες όσες δικαιολογίες, αναμασούν μισόλογα, καταφεύγουν σε μρος-ίσω κινήσεις, για να μην αλλάξει τίοτα, για να ειβιώσουν οι γνωστές αό δεκαετίες δομές της κοινωνίας μας σ όλους τους τομείς (αιδεία, υγεία, οικονομία, δημόσιες υηρεσίες, ΔΕΚΟ, δημόσια ασφάλεια) και η κυριαρχία των οργανωμένων μειοψηφιών ρονομιούχων,

β) δημιουργούν κλίμα φυγής και ηττοάθειας ή μας αοροσανατολίζουν, άλλοι με την αδράνεια ή τις καθυστερήσεις τους, άλλοι με την έντεχνη αντίδρασή τους στις κυβερνητικές αοφάσεις κι άλλοι με την λαϊκίστικη δραστηριότητά τους και την ανέξοδη καταστροφολογία τους (κλαυθμηρίζοντας σ όοιο μικρόφωνο βρεθεί μροστά τους, εκφράζοντας την ανησυχία τους, ολοφυρόμενοι για τα δεινά μας, αίζοντας την κασέτα μιας άλλης λύσης, ενός άλλου δρόμου)

3.            Μροστά σ αυτήν την κατάσταση, τι ρέει να κάνει ο ρωθυουργός κ. Αντ. Σαμαράς;

α) Να θυμάται ότι:

- Ο λαός τον έκανε ρωθυουργό και σ αυτόν θα δώσει λογαριασμό, όταν έρθει η ώρα.

- Η κύρια εντολή ου ήρε είναι να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, και σ αυτήν την εντολή υοτάσσονται όλα τα άλλα.

- Στις ολεμικές συνθήκες ου βρίσκεται η Χώρα, ο ειβαλλόμενος τρόος για να εκτελέσει την εντολή αυτή είναι να ακούει βεβαίως αυτούς ου ρέει να ακούσει, να αίρνει όμως ο ίδιος το βάρος της αόφασης.

β) Να κάνει ράξη, με αοφασιστικότητα και χωρίς καθυστερήσεις, τα σοβαρά εκείνα ου ακούσαμε να λέει στις 24 Ιουλίου, και ου ολύ μας άρεσαν:

* Αφήνουμε ίσω οριστικά, τις αγκυλώσεις και τις στρεβλώσεις το λαϊκισμό, τον κρατισμό, την αναδιανομή εισοδήματος ου δεν υάρχει, τη λεηλασία του δημόσιου λούτου αό κυκλώματα ειτήδειων, την ασυδοσία των συντεχνιών, την ατιμωρησία των αρανόμων, τη δημιουργία ασύλου για άσης φύσεως αράνομες ράξεις στα Πανειστήμια, τη διασάθιση του δημόσιου χρήματος, τη συνεχή υοχώρηση της ανταγωνιστικότητας και τη συσσώρευση χρέους ου νίγει τη χώρα.

* Προχωράμε στις μεταρρυθμίσεις του ολιτικού συστήματος, στις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στην Οικονομία, σε αοκρατικοοιήσεις, στην αξιοοίηση της δημόσιας εριουσίας

* Με δύο άμεσους στόχους:

- Πρώτον, να ανακτήσουμε την εμιστοσύνη του λαού χωρίς την οοία κανένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο δεν μορεί να ολοκληρωθεί.

- Και δεύτερον, να ανακτήσουμε την αξιοιστία της χώρας στο εξωτερικό, ράγμα ααραίτητο για να ροσελκύσουμε εενδύσεις, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και το κύρος και την ισχύ της Ελλάδας, να καταολεμήσουμε την ύφεση και να βγούμε αό την κρίση.

* Η εαναδιαραγμάτευση θα είναι συνεχής, θα είναι βήμα-βήμα με ορίζοντα τετραετίας και θα είναι ειτυχής για μας, εφ όσον έχουμε βελτιώσει τη θέση μας, εφ όσον δείξουμε ότι ξεκολλήσαμε, κάναμε βήματα, μειώνουμε τις αοκλίσεις αό τους στόχους, κάοιες φορές ξεερνάμε τους στόχους. Αν το ειτύχουμε αυτό, κανείς δεν μορεί να μας αρνηθεί τις βελτιώσεις ου ζητάμε. Αν δεν το ειτύχουμε αυτό, δεν έχει νόημα ό,τι κι αν ζητάμε.

γ) Να αγνοήσει όλους εκείνους ου, φανερά ή κρυφά, θα αντιταχθούν στην ραγματοοίηση όλων αυτών την αντιολίτευση της ειστροφής στη δραχμή (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛΛ, Χρυσή Αυγή), κάοιους αό τα κόμματα ου στηρίζουν την κυβέρνηση, υουργούς του, κάοια στελέχη του δικού του κόμματος, ΜΜΕ, συνδικαλιστέςκαι να ροχωρήσει στην υλοοίησή τους.

Να ράξει δηλαδή αυτό ου, δυστυχώς, δεν έραξε ο Κ. Καραμανλής το 2009.

4.           Κύριε ρωθυουργέ, ροχωρείστε!

Αλλά με ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, χωρίς τα οοία δεν αοκτιέται η εμιστοσύνη του λαού και δεν κερδίζονται οι όλεμοι.

Κι όοιος τολμάει, ας σας ρίξει!

Κανείς δεν θα τολμήσει, γιατί όλοι τους, όως και ο λαός, έχουν είγνωσηκι ας μην το ομολογούντης καταστροφής ου θα εακολουθήσει!