Βατοέδι: Σε οιον ανήκει η κυριότητα της λίμνης Βιστωνίδας;

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 13.10.10)

 

Ο ρόεδρος της ροανακριτικής ειτροής για την υόθεση Βατοεδίου κ. Δ. Τσιρώνης, ααντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, δήλωσε ότι η ζημία του Δημοσίου είναι δεδομένη, με βάση την άοψη ου έχει η λειοψηφία της ειτροής ότι η λίμνη και οι αρόχθιες εκτάσεις ανήκουν στο Δημόσιο....

Στο όρισμα της Εξεταστικής Ειτροής της Βουλής του 2010, στη σελίδα 236, αναφέρεται ότι κατά της αοφάσεως  87/6.11.2008 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόης [ου, κατά λειοψηφία (2 ρος 1), αέρριψε την αγωγή της Μονής Βατοεδίου, με την οοία η Μονή ζητούσε να αναγνωριστεί κυρία των είδικων εκτάσεων] έχουν ήδη ασκηθεί εφέσεις αό αμφοτέρους τους διαδίκους ήτοι τόσο εκ μέρους της Ιεράς Μονής όσο και εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ενώιον του Εφετείου Ροδόης και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής αοφάσεως. 

Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Δ. Τσιρώνη αν έχει εκδοθεί τελεσίδικη και αμετάκλητη δικαστική αόφαση εί της αντιδικίας αυτής μεταξύ Δημοσίου και Μονής Βατοεδίου.

 Αν όχι, ού βασίζει τον ισχυρισμό του ότι η λίμνη και οι αρόχθιες εκτάσεις ανήκουν στο Δημόσιο...;

Στην άοψη ου έχει η λειοψηφία της ειτροής;

Με βάση όμως την άοψη του ηγουμενοσυμβουλίου της Μονής Βατοεδίου, η λίμνη και οι αρόχθιες εκτάσεις ανήκουν στη Μονή!

Θα ήταν ρος το συμφέρον των μελών της (τρίτης κατά σειρά) Ειτροής της Βουλής, της ίδιας της Βουλής αλλά και, κυρίως, του τόου αν βουλευτές μας έδειχναν μεγαλύτερη ροσοχή και σοβαρότητα.