Άδειες ηλεκτροαραγωγής, χωρίς την ύαρξη Προγράμματος ανάτυξης του ηλεκτρικού τομέα

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 1.2.01)

 

 

Με την αρούσα θα ήθελα να σχολιάσω τον τρόο με τον οοίο άρχισε να εφαρ­μόζεται ο νόμος 2773/99 για την αελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την ρόσκληση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), του Δεκεμβρίου 2000, για έκφραση ενδιαφέροντος ρος αόκτηση άδειας ηλεκτροαραγωγής στην Ελλά­δα.

 

1. Ο νόμος 2773/99 ορίζει ότι:

-  Η άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας τελεί υό την εοτεία του κράτους, η οοία ασκείται α­ό τον υουργό Ανάτυξης στο λαίσιο του μακροχρόνι­ου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας.

- Ο σχεδιασμός αυτός  διαμορφώνεται σε ενταετή και δεκαετή κυλιόμενη βάση και ροσλαμβάνει τη μορφή αόφασης του υουργού Ανάτυξης η οοία γνωστο­οιείται στην αρμόδια διαρ­κή ειτροή της Βουλής.

Πριν αό την έκδοση της σχετικής αόφασης ο υουργός Ανάτυξης, ζητά τη γνώμη της­ ΡΑΕ, των αραγωγι­κών φορέων, της οικονομικής και κοινωνικής ειτροής και ειδικών ειστημό­νων.

-  Οι όροι και οι ροϋο­θέσεις χορήγησης αδειών η­λεκτροαραγωγής αναφέρο­νται και στην υλοοίηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας.

 

2. Η Πρόσκληση της ΡΑΕ δεν είναι σύμφωνη με τις ρυθμίσεις αυτές  του νόμου 2773/99, αφού:

- Δημοσιεύθηκε χωρίς να έχει εκδοθεί η αό το νόμο αυτό ροβλεόμενη αόφα­ση του υουργού Ανάτυξης για το μακροχρόνιο ενεργει­ακό σχεδιασμό της χώρας.

- Ορίζει, η ίδια, το είδος του καυσίμου και αναθέτει στους υοψήφιους αραγωγούς την ειλογή της ισχύος και των εριοχών εγκατά­στασης των νέων μονάδων ηλεκτροαραγωγής, ενώ τα ζητήματα αυτά, ως αντικείμενα, και μάλιστα κύρια, του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, θα չρεε να εί­χαν ρυθμιστεί με την ως άνω ροβλεόμενη αό το νόμο διαδικασία, ριν αό τη δη­μοσίευση της ρόσκλησης.

 

3. Εί λέον, το είδος του καυσίμου και η κατανομή της νέας αραγωγικής  ισχύος  στις διάφορες εριοχές της χώρας έχουν ροσλά­βει ιδιαίτερη σημασία για το ηλεκτρικό μας σύστημα, λό­γω των γνωστών αδυναμιών του, ου είναι:

- Η ρομήθεια του φυσι­κού αερίου αό ένα μόνο ρομηθευτή και μέσω ενός μοναδικού αγωγού, ου ει­βάλλει, για λόγους ασφαλείας εφοδιασμού, ανώτατο όριο στη συμμετοχή του στην η­λεκτροαραγωγή.

-  Η ανισοκατανομή της αραγωγικής ισχύος μεταξύ του Βόρειου και του Νότιου Συστήματος, ου ειβάλλει, για λόγους ευστάθειας του Συστήματος, οι νέες μονάδες φυσικού αερίου, εντός του ροαναφερθέντος ανώτατου ορίου να εγκαθίστανται στον Νότο και όχι στον Βορρά (α­φού στον Βορρά είναι συγκε­ντρωμένο το μέγιστο μέρος των λιγνιτικών και υδροηλε­κτρικών μονάδων και όλες οι διασυνδετικές γραμμές).

Είναι ροφανές ότι για τό­σο σημαντικά ζητήματα, λόγο δεν μορεί να έχει μόνο η ΡΑΕ. Ειβάλλεται, αό το Νό­μο αλλά και αό τη σοβαρό­τητα των θεμάτων, να έχουν και άλλοι, αυτοί ου αναφέρ­θηκαν ιο άνω.

 

4. Αό τα ροηγηθέντα ελ­ίζω να έχει γίνει φανερό ότι:

- Άδειες αραγωγής ηλε­κτρισμού δεν μορεί να χο­ρηγηθούν, αν ροηγουμένως δεν εκδοθεί και γνωστοοιη­θεί στη Βουλή, με την ρο­βλεόμενη αό το Νόμο διαδικασία, η αόφαση του υ­ουργού Ανάτυξης, για το μακροχρόνιο Πρόγραμμα Ανάτυξης τουλάχιστον του ηλεκτρικού τομέα.

-  Αοφάσεις για το καύσι­μο και για το μέγεθος και τις εριοχές εγκατάστασης της νέας αραγωγικής ισχύος δεν μορεί να αίρνονται α­ό τη ΡΑΕ, ή και τον υουρ­γό, έξω αό τις διαδικασίες ου ο Νόμος ορίζει για την κατάρτιση του μακροχρόνι­ου Προγράμματος Ανάτυ­ξης του ηλεκτρικού τομέα ούτε και αό τους υοψήφιους αραγωγούς. 

Πρέει να αίρνονται αό τον υουργό Ανάτυξης, στο λαίσιο και με τις διαδικασίες ου ρο­βλέει ο Νόμος για την κα­τάρτιση του ρογράμματος αυτού (μετά δηλ. αό γνώμη όχι μόνο της ΡΑΕ αλλά και των άλλων φορέων κλ. ου ορίζει ο Νόμος, και με γνω­στοοίηση του στην αρμόδια Ειτροή της Βουλής).

 

5. Το σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας του ηλεκτρι­κού τομέα της χώρας ου κα­θιέρωσε ο νόμος 2773/99 α­ρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες (ρυθμίσεις ασκόως ο­λύλοκες ή/και μη συμβατές μεταξύ τους κλ.), στις οοίες ο υογράφων έχει, στο α­ρελθόν, αναφερθεί, μέσα στη ΔΕΗ και δημόσια, με άρθρα στον ημερήσιο Τύο. 

Αφού, όμως, το σύστημα αυτό έχει λέον θεσμοθετηθεί με Νό­μο, ας εφαρμοσθεί όως ο Νόμος αυτός ορίζει.

Αν άλι οι αρμόδιοι έχουν αρχίσει να διακρίνουν τις αντιφάσεις του και τα αδιέξο­δα στα οοία μορεί να οδη­γήσει, αυτό ου ειβάλλεται να ράξουν είναι να ροτεί­νουν την τροοοίηση του Νόμου.