Το αδιέξοδο της αγοράς ηλεκτρισμού και η σιωή των υευθύνων

 

(Eιστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου στάλθηκε στην Kαθημερινή στις 17.11.08)

 

 

Ο ρόεδρος της ΔΕΗ κ. Τ. Αθανασόουλος έκανε ρόσφατα τις εξής σοβαρές εισημάνσεις για το θεσμικό λαίσιο λειτουργίας του ηλεκτρικού μας συστήματος:

- Το αδιέξοδο της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού ευθύνεται τόσο για την ααξίωση της ΔΕΗ όσο και για την ανεάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος και είναι αοτέλεσμα λανθασμένων ολιτικών ειλογών αό τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μετά (Κ 14.11.08).

- ...(Το θεσμικό αυτό λαίσιο) εσείς (οι βουλευτές) το φτιάξατε και σεις μορείτε να βοηθήσετε να αλλάξει (Κ 19.10.08).

- ...Η αροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι δαανηρή, έχει ένα κόστος. Αν το κόστος αυτό δεν το ληρώσουμε σήμερα θα κληθούμε να το ληρώσουμε αύριο ολλαλάσια (Κ 13.11.08).

 

Στις θεμελιωμένες εισημάνσεις του ροέδρου της ΔΕΗ δεν είδαμε να ααντά κανένας αό τους υουργούς Ανάτυξης (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) ου, με τις λανθασμένες ολιτικές ειλογές τους αό το 1996 και μετά, έφτιαξαν το θεσμικό αυτό λαίσιο, ούτε όμως και εκείνα τα διευθυντικά στελέχη των σημερινών ΣΕΕΣ, ΔΕΣΜΗΕ, ΙΕΝΕ κλ ου ήσαν οι εισηγητές των ειλογών αυτών.

 

Ποιος, όμως, αό τους εισηγηθέντες ή αοφασίσαντες το θεσμικό λαίσιο των τρελών αδιεξόδων (ο χαρακτηρισμός δικός μου) θα τολμούσε να ει ότι, σε μια αελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι όντως τρελό:

- οι αραγωγοί και οι εισαγωγείς ρεύματος να μην έχουν ανάγκη να ανταγωνιστούν μεταξύ τους για την αόκτηση ελατών, αφού το θεσμικό λαίσιο τους έχει εξασφαλίσει ένα μοναδικό αγοραστή, τη ΔΕΗ, και τα σχετικά εί ζημία της (υερ)κέρδη;

- οι καταναλωτές να έχουν το δικαίωμα να ειλέγουν τον ρομηθευτή ρεύματος της αρεσκείας τους, αλλά καμιά δυνατότητα να το ασκήσουν, αφού κανείς αραγωγός ή ρομηθευτής δεν έχει ανάγκη να τους ροσφέρει χαμηλές τιμές (έχοντας εξασφαλίσει, ελέω θεσμικού λαισίου, ένα μοναδικό αλλά καλοληρωτή ελάτη, τη ΔΕΗ); 

- η ΔΕΗ να υοχρεώνεται να αγοράζει ρεύμα αό έναν αραγωγό σε μια τιμή και να του το ουλάει σε τιμή μικρότερη;

- η ΔΕΗ να υοχρεώνεται να ανατύσσει το δικό της δίκτυο Μεταφοράς όχι όως η ίδια θεωρεί σκόιμο αλλά όως κάοιος άλλος, ο ΔΕΣΜΗΕ, αοφασίζει, καταβάλλοντας αυτή το κόστος ξένων αοφάσεων;

- η ΔΕΗ να μην μορεί να εριλάβει στην τιμή ώλησης του ροϊόντος ου αράγει τις μεταβολές του κόστους αγοράς φυσικού αερίου και ετρελαίου (να μορούν, όμως, η ανταγωνίστριά της ΔΕΠΑ και οι εταιρείες ετρελαίου);

- η ΔΕΗ να εμοδίζεται να συνεργαστεί με διεθνούς φήμης εταιρείες ηλεκτρισμού – σήμερα με τη γερμανική RWE, αύριο ίσως με κάοια άλλη – χάνοντας ευκαιρίες για τη διοικητική, εμορική και τεχνολογική της αναβάθμιση και αραμένοντας αομονωμένη;

 

Το σημερινό θεσμικό λαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του ηλεκτρικού τομέα της Χώρας αέτυχε, ως ροϊόν σύγχυσης και έλλειψης ξεκάθαρων αοφάσεων για βασικά ζητήματα: την ειλογή του τρόου με τον οοίο θα εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια (με μακροχρόνιο κεντρικό σχεδιασμό, αό τις δυνάμεις της αγοράς ή αλλιώς;), τον ροσδιορισμό του ρόλου της ΔΕΗ (κοινωφελής ειχείρηση ου θα λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος αλλά θα διοικείται με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας ή ανώνυμη εταιρεία, ου θα ειδιώκει τη μεγιστοοίηση των κερδών των μετόχων της;), την ειβολή ίσης μεταχείρησης όλων των αραγωγών (μη αοκλειομένης της ΔΕΗ) κλ.

 

Ας μην αυταατώνται οι ολιτικοί μας! Αν το αοτυχημένο αυτό θεσμικό λαίσιο δεν αλλάξει, η έλλειψη αραγωγικής ισχύος θα γίνει καθεστώς στη Χώρα και η ΔΕΗ Α.Ε θα συνεχίσει να ααξιώνεται και τελικά θα καταρρεύσει, ενώ αξιόιστη διάδοχη  κατάσταση δεν θα υάρξει.