Η οινικοοίηση της άρνησης γενοκτονιών δεν ενισχύει τη Δημοκρατία, δεν αοδυναμώνει τον νεοναζισμό και ζημιώνει τους ίδιους τους λαούς-θύματα γενοκτονιών!

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

1.            Τώρα ου διαβάσαμε τις τρεις ροτάσεις των τεσσάρων κομμάτων για την κατάρτιση ενός αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, μορούμε να ούμε ως:

- Είχε δίκιο η ΝΔ όταν, αρχικά, διαίστωνε ότι:

- το υφιστάμενο νομικό λαίσιο είναι εαρκές στα θέματα αντιμετώισης του ρατσισμού,

- τυχόν βελτιώσεις στην κείμενη νομοθεσία είναι εφικτές και ειθυμητές.

- η τυχόν θέσιση ιδιωνύμου θα αοτελούσε αραβίαση της θεμελιώδους συνταγματικής αρχής της ελευθερίας της έκφρασης ου θα μορούσε θεωρητικά να γενικευθεί κατά άντων,

- Ήταν λάθος της ου, στη συνέχεια, δεν εέμεινε στη θέση αυτή και ροχώρησε στην ροσθήκη διατάξεων για την οινικοοίηση της άρνησης κ.λ. γενοκτονιών στην Πρότασή της για  Τροοοιήσεις του Ν. 927/1979.               

2.            Τα τέσσερα κόμματα ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, με τις γνωστές Προτάσεις τους, ροτείνουν ορισμένες ροσθήκες στο υφιστάμενο νομοθετικό λαίσιο, χωρίς να αλλάζουν την ουσία των ρυθμίσεών του, όως διοικητικές κυρώσεις  κατά νομικών ροσώων μέλη των οοίων καταδικάζονται..., στέρηση των ολιτικών δικαιωμάτων αυτών ου καταδικάζονται..., δικαίωμα αράστασης ολιτικής αγωγής ορισμένων νομικών ροσώων..., αναστολή της αέλασης θυμάτων και ουσιωδών μαρτύρων των εγκλημάτων, ορισμό ειδικών εισαγγελέων κ.α.

Οι Προτάσεις της ΝΔ και των ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ εριλαμβάνουν και την ροσθήκη διατάξεων για την οινικοοίηση της άρνησης κ.λ. γενοκτονιών.

3.           Ερώτημα: Γιατί τα τρία κυβερνητικά κόμματα θεωρούν αναγκαίο το μέτρο αυτό;

3.1.        Οι Αιτιολογικές Εκθέσεις των τριών κυβερνητικών κομμάτων δεν αιτιολογούν την αναγκαιότητα του μέτρου.

Περιορίζονται σε αλή μνεία της αόφασης-λαισίου 2008/913/ΔΕΥ/28.11.08 (για την καταολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας) του Ευρωαϊκού Συμβουλίου.

Αό την Αιτιολογική Έκθεση των ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, μάλιστα, αουσιάζει αντελώς η λέξη γενοκτονία!

σάν η Πρόταση Νόμου, για την οοία η Έκθεση αυτή, να μην εριλαμβάνει ρυθμίσεις για την άρνηση κ.λ.. γενοκτονιών!

3.2.         Οι ααντήσεις τους στο ερώτημα αυτό, ου έχουν δοθεί σε δηλώσεις, ομιλίες κ.λ.., μορούν να συνοψιστούν, μαζί με κάοια δικά μας σχόλια, ως εξής:

(α) Γιατί αοτελεί υοχρέωσή μας αέναντι στην Ευρωαϊκή Ένωση και ααίτηση του Συμβουλίου της Ευρώης.

ΌΜΣ, η αόφαση-λαίσιο την οοία εικαλούνται:

- δεν είναι οδηγία της Ευρωαϊκής Ένωσης αλλά αόφαση-λαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώης, συμβουλευτικού της οργάνου:

- συνιστά στα κράτη μέλη της Ε.Ε. να εφαρμόσουν τα αναφερόμανα σ αυτήν, αλλά δεν τα υοχρεώνει.

- εισημαίνει ώς δεν συνεάγεται υοχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα ου αντιβαίνουν ρος τις θεμελιώδεις αρχές τους σχετικά με () την ελευθερία της έκφρασης.

- μας λέει, εν ολίγοις: Δείτε τι ορίζει το Σύνταγμά σας και αοφασίστε!

Και κάοιοι ολιτικοί μας, διαβάζοντας στο Σύνταγμα της Ελλάδας ως Καθένας μορεί να εκφράζει και να διαδίδει τους στοχασμούς του, συμεραίνουν ότι η οινικοοίηση της άρνησης κ.λ.. γενοκτονίας δεν δημιουργεί συνταγματικό ρόβλημα!

- Όταν οι συνάδελφοί τους στις ΗΠΑ, διαβάζοντας στο Σύνταγμα της χώρας τους ως το Κογκρέσο δεν θα κάνει κανένα νόμο ου να μειώνει την ελευθερία του λόγου, κρίνουν ως δεν τους ειτρέεται να οινικοοιήσουν την  άρνηση κ.λ.. γενοκτονίας.

- Όταν η Κεντρική Νομοαρασκευαστική Ειτροή εισημαίνει ως η κατ αρχήν αόλυτη ααγόρευση της με οοιοδήοτε τρόο έκφρασης ρατσιστικών και ξενοφοβικών ιδεών καθ εαυτή δεν είναι συνταγματικά ανεκτή.

- Όταν ακόμα και το Παρατηρητήριο Ανθρώινων Δικαιωμάτων, ου ιέζει για την κατάθεση του νομοσχεδίου, κάνει λόγο για ҹροβληματικά σημεία του νομοσχεδίου, όως το ζήτημα αναφορικά με την αοκαλούμενη άρνηση της γενοκτονίας, των εγκλημάτων ολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωότητας.

 (β) Γιατί αυτό κάνουν τα κράτη της Ευρώης.    

ΌΜΣ, την οινικοοίηση της άρνησης εγκλημάτων κατά της ανθρωότητας ή γενοκτονιών, εριλαμβανομένων των εγκλημάτων της ναζιστικής Γερμανίας την έχουν θεσμοθετήσει*:

- μόνο 11 κράτη (αό τα 26) της Ευρωαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τσεχία) και αό αυτά, στους σχετικούς νόμους τους:

- ένα μόνο (Λιθουανία) εριλαμβάνει και τη δημόσια αοδοχή εγκλημάτων της ΕΣΣΔ  

- ένα μόνο (Ρουμανία) αναφέρει ρητά την άρνηση του Ολοκαυτώματος,

- δύο (Πολωνία, Τσεχία) εριλαμβάνουν και την άρνηση κομμουνιστικών εγλημάτων.

- μόνο ένα κράτος (αό τα 24) της υόλοιης (εκτός Ε.Ε) Ευρώης (Ελβετία),

[Και μόνο ένα κράτος (Ισραήλ) αό τον υόλοιο, εκτός Ευρώης, Κόσμο].

(γ) Για να ενισχυθεί το ολοστάσιο κατά του ρατσισμού.

ΌΜΣ, με τέτοια μέτρα, γίνεται το αντίθετο, αοδυναμώνεται το ολοστάσιο της Δημοκρατίας και ενισχύεται αυτό του ρατσισμού και του νεοναζισμού.

Για αράδειγμα, ο αριθμός των νεοναζιστικών οργανώσεων  είναι 12 στη Γερμανία (με 82 εκατ. κατοίκους) και 21 στις ΗΠΑ-Καναδά-Ρωσσία (με 500 εκατ. κατοίκους), όου η άρνηση κ.λ.. γενοκτονίας δεν αοτελεί οινικό αδίκημα*.

Στη χώρα μας, δεν φταίει η ισχύουσα νομοθεσία για τα ρατσιστικά εγκλήματα, αλλά η μη εφαρμογή της, για τους γνωστούς λόγους, γενικούς και ειδικούς.

4.            Οι γενοκτονίες αναγνωρίζονται, ή όχι, στη συνείδηση των ολιτών ελεύθερα.

Και όταν η αναγνώριση αυτή έχει εδραιωθεί στους ολλούς, η Δημοκρατία ζημιώνεται όοτε ειδιώκει να την ειβάλει με οινικές τιμωρίες και στους ελάχιστους άλλους.  

Ζημιώνονται και οι ίδιοι οι λαοί-θύματα γενοκτονιών, κι ας μην το αντιλαμβάνονται αυτό κάοιοι ηγέτες τους, με τις εμμονές ου κουβαλάνε.

5.           Εκεί ου έχουν φτάσει σήμερα τα ράγματα, η λύση είναι να αοσυρθεί η ρόταση των κυβερνητικών κομμάτων για την οινικοοίηση της άρνησης κ.λ.. γενοκτονιών, η οοία δεν γίνεται αοδεκτή αό τα τρία κόμματα της αντιολίτευσης, και να συνταχθεί, αό όλα μαζί τα κόμματα, ένα νέο νομοσχέδιο, ου να εριλαμβάνει τις ροτάσεις όλων τους για τις άλλες ρυθμίσεις του Νόμου.   

Αν τα κόμματα ράγματι ειθυμούν ο αντιρατσιστικός νόμος να ενισχύσει τη Δημοκρατία, να αοδυναμώσει τον νεοναζισμό  και να μη ζημιώσει τους ίδιους τους λαούς-θύματα γενοκτονιών.

 

*  Πηγές: Wikipedia, RationalWik