Εικίνδυνη η οινικοοίηση της άρνησης γενοκτονιών κ.λ...

Αν όμως γίνει δεκτή, γιατί να μην εριλάβει και τις γενοκτονίες χριστιανικών λαών;

 

Του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Ο αντιρατσιστικός νόμος ου θα ψηφίσει η Βουλή ρέει να σεβαστεί τις εξής  δύο αρχές:

(α) Ένα ιστορικό γεγονός καταγράφεται ως γενοκτονία, εξολόθρευση, σφαγή, νόμιμη ολεμική δράση κ.λ.. στην εθνική και την αγκόσμια συνείδηση των λαών, δεν χαρακτηρίζεται ως τέτοιο με νομοθετήματα.

(β) Η οινικοοίηση της έκφρασης γνώμης στο ζήτημα του χαρακτηρισμού ιστορικών γεγονότων ως ανθρωοκτονιών ή όχι αντίκειται στη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της έκφρασης και διάδοσης των στοχασμών.

 

2.         Οι αρχές αυτές έχουν γίνει αοδεκτές αό τη συντριτική λειοψηφία των χωρών όλου του κόσμου, οι νομοθεσίες των οοίων δεν εριλαμβάνουν στα οινικά αδικήματα την άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωότητας και εγλημάτων ολέμου.

Πράγματι, την οινικοοίηση της άρνησης εγκλημάτων γενοκτονίας κ.λ.. την έχουν θεσμοθετήσει σήμερα μόνο 17, αό τις ερίου200 χώρες του λανήτη:

- δύο (Ισραήλ, Καναδάς) αό τις 150 εκτός Ευρώης χώρες,

- δεκατρείς αό τις 26 χώρες της Ευρωαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τσεχία) και

- δύο (Ελβετία, Λιχνεστάιν) αό τις 24 άλλες (εκτός Ευρωαϊκής Ένωσης) χώρες της Ευρώης (Πηγή: Wikipedia).

 

3.            Αν τα ιο άνω αληθεύουν, στον νόμο ου θα ψηφιστεί αό τη Βουλή των Ελλήνων δεν θα ρέει να υάρχει διάταξη για την οινικοοίηση της άρνησης οοιασδήοτε γενοκτονίας.  

Ο αντιρατσιστικός νόμος θα ρέει να είναι νόμος κατά των ράξεων, όχι κατά του λόγου, όταν ο λόγος αυτός –για το αρελθόν, το αρόν ή το μέλλον– δεν ροτρέει σε ράξεις βίας, οοιασδήοτε μορφής, ροελεύσεως και αιτιολογίας.

Αλλιώς, το αοτέλεσμα θα είναι το αντίθετο αό εκείνο ου οι συντάκτες του ειθυμούν (να ενισχυθεί η Δημοκρατία και να αοδυναμωθεί ο νεοναζισμός). 

 

4.         Στην αντίθετη ερίτωση, αν δηλαδή οινικοοιηθεί η άρνηση μιας γενοκτονίας (.χ. των Εβραίων), η Ελληνική Βουλή θα είναι υοχρεωμένη να οινικοοιήσει  την άρνηση και άλλων γενοκτονιών, εκείνων ου η ιστορική συνείδηση του λαού μας έχει καταγράψει (των Ποντίων, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Αρμενίων...).

Πώς να αιτιολογηθεί η διαφοροοίηση στη μεταχείριση αό τον Νόμο του ιδίου εγκλήματος, των ανθρωοκτονιών;

 

 5.          Η Δημοκρατία, η Χώρα αλλά και ο αγώνας κατά του ρατσισμού θα κερδίσουν, αν ο αντιρατσιστικός νόμος δεν εριλάβει διατάξεις για την οινικοοίηση της άρνησης των γενοκτονιών!