Μια ακόμα αυταάτη ή μήως κάτι άλλο οι στομφώδεις διαβεβαιώσεις Τσίρα για το Χρέος;

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Οι διαβεβαιώσεις του κ. Τσίρα ρος τους συνέδρους του 2ου Συνεδρίου ΣΥΡΙΖΑ για το Χρέος και την Ποσοτική χαλάρωση μορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 

- Η Συμφωνία οφείλει να τηρηθεί αό όλους.

- Εμείς τη Συμφωνία την τηρήσαμε στο ακέραιο και θα συνεχίσουμε να την τηρούμε. Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει στην ώρα της. Αλλά ταυτόχρονα  θα κλείσουν και τα μέτρα για την αομείωση του χρέους. Ταυτόχρονα θα μούμε στην οσοτική χαλάρωση. Ταυτόχρονα.

Είναι ροφανές ως ο κ. Τσίρας αοδέχτηκε τελικά αυτό ου οι ευρωαίοι ηγέτες του έλεγαν όλα τα χρόνια των Μνημονίων: Οι Συμφωνίες ρέει να τηρούνται (Pacta sunt servanda). Έτσι σήμερα, διαφωνία στο ζήτημα της τήρησης της Συμφωνίας δεν υάρχει.

 

2.            Εξακολουθεί όμως να υάρχει διαφωνία, και μάλιστα σοβαρή, στο ζήτημα του χρόνου ου θα κλείσουν τα μέτρα για την αομείωση του Χρέους.

(α) Ο κ. Τσίρας διαβεβαίωσε το 2ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ ότι τα ζητήματα αυτά θα κλείσουν ταυτόχρονα με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Καθώς η Συμφωνία είναι σαφής και όως εμείς την τηρούμε, έτσι ααιτούμε να τηρηθεί και αό τους Εταίρους μας.   

(β) Οι Εταίροι εαναλαμβάνουν εδώ και καιρό, και το εανέλαβαν και μετά το 2ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ, ως το ζήτημα του Χρέους θα κλείσει μετά την ειτυχή ολοκλήρωση του 3ου Προγράμματος, όως ροβλέεται αό τη Συμφωνία.

 

3.            Το τι έχει αοφασιστεί με τη Συμφωνία του Μαϊου 2016 για τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων αομείωσης του Χρέους (χωρίς κούρεμα, ου έχει ρητά αοκλειστεί με την ίδια Συμφωνία) αναφέρεται στην αό 25.5.16 είσημη Ανακοίνωση του Eurogroup:

 

- Το Eurogroup συμφώνησε σε ένα ακέτο μέτρων για το Χρέος, τα οοία θα εφαρμοστούν σταδιακά, ώστε να καλύψουν τις μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες.

 

- Σε βραχυρόθεσμο ορίζοντα, το Eurogroup συμφωνεί σε ένα ρώτο ακέτο μέτρων, ου θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της ρώτης αξιολόγησης έως και το τέλος του Προγράμματος και θα εριλαμβάνουν:

Εξομάλυνση του ροφίλ αοληρωμών των δανείων EFSF.

Χρήση διαφοροοιημένης στρατηγικής χρηματοδότησης ESM/EFSF για να μειωθεί ο κίνδυνος ειτοκίου χωρίς ειβάρυνση των χωρών ου συμμετείχαν σε ροηγούμενο Πρόγραμμα.

Ααλλαγή αό το αυξημένο εριθώριο ειτοκίου ου σχετίζεται με την εαναγορά χρέους του 2ου ελληνικού Προγράμματος το έτος 2017. 

 

- Σε μεσορόθεσμο ορίζοντα, το Eurogroup αναμένει την ιθανή εφαρμογή του δεύτερου μέρους των ροααιτούμενων μέτρων, μετά την ειτυχή ολοκλήρωση του ρογράμματος του ESM.   

Αυτά τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή εάν η εικαιροοιημένη ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, την οοία θα συντάξουν οι θεσμοί στο τέλος του Προγράμματος, δείξει ότι είναι ααραίτητα ώστε να ειτευχθεί το όριο του GFN (δείκτη των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών). 

 

- Μακρορόθεσμα () το Eurogroup συμφωνεί σε έναν ρολητικό μηχανισμό για το χρέος ου θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος .   

Το Eurogroup θα εξετάσει την ενεργοοίηση του μηχανισμού εάν χρειαστούν ειλέον μέτρα για το χρέος ώστε να ειτευχθούν οι στόχοι για τις χρηματοδοτικές ανάγκες.  

 

4.            Εν ολίγοις, η κατά τον κ. Τσίρα σαφής Συμφωνία του Μαϊου 2016, ου ο ίδιος συνομολόγησε με τους Εταίρους, ορίζει ότι:

 

(α) Μόνο το ρώτο ακέτο μέτρων (του βραχυρόθεσμου ορίζοντα) θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του 3ου Προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της ρώτης αξιολόγησης.  

 

(β) Το δεύτερο μέρος μέτρων (του μεσορόθεσμου ορίζοντα) θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την ειτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και με την ρϋόθεση να αοδειχτεί ότι τέτοια μέτρα είναι ααραίτητα αό την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους την οοία θα συντάξουν οι θεσμοί στο τέλος του Προγράμματος

 

5.           Μια ακόμα αυταάτη οι στομφώδεις διαβεβαιώσεις του κ. Τσίρα ότι τα μέτρα για την αομείωση του χρέους θα κλείσουν ταυτόχρονα με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης ή μήως κάτι άλλο ;