ΔΕΗ, Αλουμίνιο και RWE, ο ελληνικός δρόμος ρος την αελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού

 

(Eιστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Kαθημερινή στις 8.5.08)

 

 

Αό καιρό έχουν εισημανθεί τα τρελά αδιέξοδα της ελληνικής... μη αελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού, ου ο Κώδικας διαχείρισης του Συστήματος και οι άλλες ρυθμίσεις της ΡΑΕ, με την έγκριση του ΥΠΑΝ, έχουν ροκαλέσει:

-  με αραγωγούς και εισαγωγείς χωρίς κίνητρο για ανταγωνισμό ρος αόκτηση ελατών (αφού έχουν εξασφαλίσει ένα μοναδικό, και καλοληρωτή, αγοραστή, το Σύστημα, δηλαδή τη ΔΕΗ),

- με ελάτες χωρίς κίνητρο να ασκήσουν το ολυδιαφημισμένο δικαίωμα ειλογής ρομηθευτή (αφού οι ρομηθευτές, μη έχοντας ανάγκη ελατείας, δεν τους ροσφέρουν  τιμές χαμηλότερες αό εκείνες της ΔΕΗ),

- με τη ΔΕΗ, τον μοναδικό αγοραστή, στερημένη κάθε δυνατότητας ειχειρηματικής άμυνας αέναντι στους ανταγωνιστές της (και υοχρεωμένη να ειβαρύνεται η ίδια με τα δικά τους (υερ)κέρδη),

- με τη Χώρα σε μόνιμη αναμονή γενικευμένων διακοών ρεύματος, λόγω ελλειμματικής αραγωγής.

 

Προσφάτως, στα τρελά αυτά ροστέθηκε ακόμα ένα:

Για να το ούμε με αλά λόγια, η ΔΕΗ (ανώνυμη εταιρεία) υοχρεώθηκε ουσιαστικά αό τη ΡΑΕ και το ΥΠΑΝ το ρεύμα ου ουλάει σ ένα ελάτη της, το Αλουμίνιο, να το αγοράζει αό τον ίδιο, καταβάλλοντάς του τίμημα ολύ υψηλότερο αό εκείνο ου  (είναι υοχρεωμένη να) εισράττει αό τον ελάτη της αυτόν (για το ρεύμα ου του ουλάει), υοχρεώθηκε δηλαδή να συμμετέχει σε μια αορίστου χρόνου εμορική δοσοληψία ου θα της αοφέρει... βέβαιη και μόνιμη (κάθε χρόνο)  ζημιά!

Την ίδια στιγμή, της ααγορεύτηκε να συνεργαστεί με τη γερμανική ηλεκτρική εταιρεία RWE για την κατασκευή μιας-δυο μοντέρνων ανθρακικών μονάδων αραγωγής, με μεταφορά σύγχρονης τεχνογνωσίας και ξένων κεφαλαίων στη Χώρα!

 

Μάλλον αγκοσμίως ρωτότυος ο ελληνικός τρόος υλοοίησης της αελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού και εφαρμογής ίσων όρων ανταγωνισμού (ου οι ψηφισθέντες αό τη Βουλή Νόμοι ειβάλουν και ου οι ρυθμίσεις της ΡΑΕ και του ΥΠΑΝ (δεν) εφαρμόζουν)!