Δεν τολμούν να ρωτήσουν τον Αρχηγό, ψηφίζουν ό,τι Αυτός ειθυμεί

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Είναι αίστευτο! Εκατό σαράντα τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άμολλα ηγετικά στελέχη του να ακούν τον Αρχηγό τους να αραδιάζει κάθε τόσο ισχυρισμούς για το Χρέος και τα Αντίμετρα ου αέχουν ολύ αό τις αοφάσεις του Eurogroup και ούτε ένας τους να μην τολμάει να του υοβάλει το λογικό ερώτημα:

 

Σύντροφε ρωθυουργέ, εξήγησέ μας: Πώς ταιριάζουν όσα μας λες για το Χρέος και τα Αντίμετρα με όσα καταγράφονται στα είσημα κείμενα του Eurogroup για τις αοφάσεις του της 25ης Μαϊου 2016 και 7ης Αριλίου 2017;

 

(α)          Για το Χρέος, η Κυβέρνησή μας συναοφάσισε με τους  Εταίρους στο Eurogroup της 25ης  Μαϊου 2016:

Για τον μεσορόθεσμο ορίζοντα, το Eurogroup αναμένει να εφαρμόσει ένα ιθανό δεύτερο σύνολο ρυθμίσεων, μετά την ειτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος. Αυτές οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν  εάν μια εικαιροοιημένη ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους την οοία θα συντάξουν οι θεσμοί στο τέλος του Προγράμματος δείξει ότι είναι ααραίτητα ώστε να ειτευχθεί το όριο του GFN *

(Γραφείο Τύου: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, Eurogroup, 277/16, 25/05/2016).

 

Έτσι, μόλις εμείς άμε να ούμε κάτι σαν κι αυτά ου λες εσύ, μας ετούν κατάμουτρα οι άλλοι: Αυτά είναι ου ισχύουν, γιατί αυτά είναι ου εσείς οι ίδιοι, μαζί με τους άλλους δεκαοκτώ του Eurogroup, αοφασίσατε!

 

 Δεν είδες τι συνέβη τελευταία με σένα τον ίδιο; Δεν ρόλαβες κάτι να εις στον Χατζηνικολάου και έσευσαν την άλλη μέρα να σε διορθώσουν (να σε ανακαλέσουν στην τάξη θά έλεγαν άλλοι) οι εκρόσωοι του Σόιμλε και της Καγκελαρίας:

-  Ο εκρόσωος  του Σόιμλε (Κόλμεργκ) σου θύμισε: Υάρχει ένα σημείο στη Συμφωνία του 2016 ου αναφέρει ότι όταν εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα, αλλά εφαρμοστεί με ειτυχία και ολόκληρο το τρέχον Πρόγραμμα, δηλαδή το 2018, τότε το Eurogroup θα συζητήσει μέτρα για το Χρέος, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για τη βιωσιμότητα του Χρέους.

- Και ο εκρόσωος της Καγκελαρίας (Ζάιμερτ) εανέλαβε την υενθύμιση: Συμφωνώ αολύτως με όσα είε ο εκρόσωος του κ. Σόιμλε.

 

(β)          Για τα Αντίμετρα, η Κυβέρνησή μας συναοφάσισε με τους Εταίρους στο Eurogroup της 7ης Αριλίου 2017:

                 Η Ελληνική κυβέρνηση μορεί είσης, αράλληλα, να νομοθετήσει μέτρα για την εέκταση της ζήτησης, με την ροϋόθεση ότι η οικονομία ηγαίνει καλύτερα και τα δημοσιονομικά ηγαίνουν καλύτερα αό ό,τι αναμένεται, χρησιμοοιώντας τον δημοσιονομικό χώρο ου τότε θα έχει δημιουργηθεί αό αυτές τις ρόσθετες μεταρρυθμίσεις.

(Γραφείο Τύου: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, Eurogroup, 196/17, 07/04/2017).

 

Έτσι, όταν εμείς λέμε ως το ύψος των Αντίμετρων θα είναι ίσο με το ύψος των Μέτρων, μας ααντούν οι άλλοι:

Εσείς οι ίδιοι, μαζί με τους άλλους δεκαοκτώ του Eurogroup, αοφασίσατε ως για τα Αντίμετρα θα χρησιμοοιήσετε τον δημοσιονομικό χώρο ου τότε θα έχει δημιουργηθεί αό τις ρόσθετες μεταρρυθμίσεις.

Η φρασούλα αυτή δεν μήκε τυχαία στην αόφαση του Eurogroup, είναι ουσιώδης και ορίζει ως:

- Αντίμετρα θα μορέσουν να εφαρμοστούν μόνο αν υάρξει δημοσιονομικός χώρος (ου θα έχει δημιουργηθεί αό τις ρόσθετες μεταρρυθμίσεις), δηλαδή μόνο αν το δημοσιονομικό λεόνασμα είναι άνω αό το συμφωνημένο (3,5% του ΑΕΠ).

- Το ύψος των Αντίμετρων θα είναι ίσο με αυτό ου θα ειτρέει ο δημοσιονομικός χώρος, δηλαδή ίσο με τη διαφορά μεταξύ του λεονάσματος ου τυχόν θα υάρξει και του συμφωνημένου (3,5% του ΑΕΠ).

Αν, για αράδειγμα, το 2019 έχουμε λεόνασμα 4,0 %, το ύψος τω αντίμετρων θα είναι 0,5 % (= 4,0 % - 3,5 %) .

 

2.           Το θλιβερό αυτό φαινόμενο, ένας βουλευτής ή στέλεχος του Κόμματος να μην τολμάει να υοβάλει στον Αρχηγό ένα λογικό ερώτημα, είναι ένα ακόμα εεισόδιο στην ορεία μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Δύο άλλα καίρια εεισόδια στην ορεία αυτή υήρξαν:

 

- Η τροοοίηση βασικών αρχών του ΣΥΡΙΖΑ, ου είχαν ψηφιστεί στο Ιδρυτικό Συνέδριό του τον Ιούλιο 2013, σιωηρώς χωρίς αόφαση νεώτερου Συνεδρίου, γιατί αυτό βόλευε τον Αρχηγό.

 

- Η ανατροή του αοτελέσματος της ψηφοφορίας για το ζήτημα της συμερίληψης των βουλευτών στο λαφόν του 25% στην Κεντρική Ειτροή αό τον Αρχηγό, στο 2ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο οοίος, μετά την ψηφοφορία, ελαβε δύο φορές τον λόγο, εκφράζοντας δυσφορία για την οιότητα της διαδικασίας και ροβληματισμό για το αν το σώμα του συνεδρίου είχε αντιληφθεί το εριεχόμενο της αλλαγής, αλλά και για το ότι ήταν σε ευθεία σύγκρουση με την εισήγησή του ! (ΑΥΓΗ 17.10.16).

 

3.            Όλα αυτά, και άλλα ολλά ου έχουν συμβεί, δείχνουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ αό κόμμα με αριστερούς στόχους και με δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη αοφάσεων, ου ως αντιολίτευση εμφανιζόταν να είναι, έχει λέον, μετά την κατάληψη της εξουσίας, μεταλλαχτεί σε κόμμα καθαρά αρχηγικό, με στόχους και διαδικασίες ου εξυηρετούν τον Αρχηγό.

 

Ίσως γιατί βουλευτές και ηγετικά στελέχη του Κόμματος έχουν ειστεί ως στον Αρχηγό οφείλουν τα καλά και ωφέλιμα της εξουσίας ου αολαμβάνουν.  

 

 

 

* Δείκτης των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών, Gross Financing Needs, για την εξυηρέτηση του Χρέους, ου θα ρέει να αραμένει, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, κάτω αό το 15% του ΑΕΠ, στη μεσορόθεσμη ερίοδο, και κάτω αό το 20%, μετά.