Διάλογος με την κοινωνία για μια φαντασίωση!

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

1.            Η οικονομική εναλλακτική ρόταση στο Μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, ου τέθηκε σε διάλογο με την κοινωνία αό τον αρχηγό του, εριλαμβάνει δύο ομάδες ροτάσεων:

Την ρώτη, με τις γνωστές μας γενικόλογες υοσχέσεις όλων των κομμάτων:

- Δημοσιονομική εξισορρόηση κοινωνικά δίκαιη, για  σταθεροοίηση της οικονομίας, με εγχώριους όρους

- Κοινωνική ασφάλεια, με αξιορέεια και δικαιοσύνη

- Αύξηση των δημόσιων εσόδων, με ҹάταξη της φοροδιαφυγής και εριστολή της αραοικονομίας, μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, εκσυγχρονισμό των εφοριών, ειστροφή των καταθέσεων, αξιοοίηση του ορυκτού λούτου και των υδρογονανθράκων

Τη δεύτερη, με συγκεκριμένες ҹροτάσεις:

- Ακύρωση του Μνημονίου και εαναδιαραγμάτευση της δανειακής σύμβασης.

- Ακύρωση των μειώσεων μισθών, συντάξεων και κοινωνικών  δαανών, εαναφορά του κατώτατου μισθού κ.λ.. στα είεδά τους ριν αό το δεύτερο Μνημόνιο, ολική διαγραφή των δανειακών υοχρεώσεων ρος τις τράεζες για τους δανειολήτες με εισόδημα κάτω αό το όριο της φτώχειας και μερική για τους υόλοιους

- Εαναφορά των ΑΤΕ, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ κ.λ.. σε δημόσιο-κοινωνικό έλεγχο, ίδρυση δημόσιας Τράεζας ειδικού σκοού, Δημόσιας Εενδυτικής Τράεζας και δημόσιου-κοινωνικού ακτολοϊκού φορέα

2.           Ο κ. Τσίρας φαντασιώνεται ως οι ολίτες, τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης, το ΔΝΤ και η ΕΚΤ θα υοκύψουν στις ααιτήσεις για ακύρωση του Μνημονίου κ.λ.., αό φόβο μήως τεθεί σε κίνδυνο η συνοχή της Ευρωζώνης.

Τελευταία, μάλιστα, βρήκε και το ειχείρημα: Η ίδια η κυρία Μέρκελ, σε τηλεοτική συνέντευξή της στο BBC, στις 26 Μαρτίου 2012, ήταν σαφής: Θα ήταν καταστροφικό να ούμε σε έναν α όσους έχουν αοφασίσει να είναι μαζί μας: δεν σας θέλουμε ια () Θα ήταν τεράστιο ολιτικό σφάλμα να ειτρέψουμε στην Ελλάδα να φύγει.

Δεν διάβασε όμως σωστά τη δήλωση αυτή. Η κα Μέρκελ μιλάει για όσους έχουν αοφασίσει να είναι μαζί μας. Και η ίδια η κυρία Μέρκελ μας έχει κάνει γνωστό, με αόλυτη σαφήνεια, ως το αν κάοιος έχει αοφασίσει να είναι μαζί μας ελέγχεται, όχι αό τα λόγια αλλά, αό τις ράξεις, αό το αν τηρεί όσα μαζί μας, ρόσφατα μάλιστα, έχει συμφωνήσει!

Αυτό ακριβώς ου μας διαμηνύουν μονότονα όλοι ανεξαιρέτως οι ηγέτες της Ευρωζώνης, της Ευρωαϊκής Ένωσης, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, εαναλαμβάνοντας, ο ένας μετά τον άλλο, τα μη ειδεχόμενα αρερμηνείας: Ειθυμούμε η Ελλάδα να αραμείνει στην Ευρωζώνη, με την ροϋόθεση να τηρεί όσα συμφωνούμε, όως ακριβώς κάνουμε όλοι μας. Αοφάσεις θα ληφθούν μετά την έκθεση των εκροσώων μας στην Αθήνα!

Όως δεν ανάγνωσε σωστά και το ρόσφατο εύλογο μήνυμα ου του έστειλαν ο Πρόεδρος της Ευρωαϊκής Ένωσης και ο Πρόεδρος της Ευρωζώνης, με την άρνησή τους να δεχτούν το αίτημά του για συνάντηση μαζί τους.

3.            Πιο συνεής θα ήταν ο κ. Τσίρας αν, αντί να συντηρεί τέτοιες αυταάτες, μας έλεγε καθαρά, όως ο σύντροφός του κ. Λαφαζάνης, ως η εναλλακτική ρόταση στο Μνημόνιο είναι η οικειοθελής έξοδος αό την Ευρωζώνη και η ειστροφή μας στη δραχμή, εκεί δηλαδή ου οδηγεί η οικονομική ρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αφού, αν βρεθούν μροστά στο δίλημμα να δεχτούν ή να αορρίψουν τις ααιτήσεις του, οι λαοί, τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης και τα διοικητικά συμβούλια του ΔΝΤ και της ΕΚΤ θα ειλέξουν την αόρριψή τους:

- Οι λαοί, γιατί θα ροτιμήσουν να ρισκάρουν να τεθεί σε κίνδυνο η συνοχή της Ευρωζώνης αρά να συνεχίσουν να ληρώνουν αυτοί για μας (κάοιοι μάλιστα ολύ φτωχότεροί μας).

- Οι ολιτικές τους ηγεσίες, για τον ίδιο λόγο, αλλά και γιατί θα τους είναι αδύνατο να διαψεύσουν τις, αέναντι στους λαούς τους κυρίως, ρητές δεσμεύσεις τους για τους όρους με τους οοίους έχουν δεχτεί να μας δανείσουν.

- Τα διοικητικά συμβούλια του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, γιατί είναι υοχρεωμένα αό τα καταστατικά τους να σταματήσουν τη χρηματοδότησή μας μετά την ακύρωση του Μνημονίου.

4.            Θα έρεε, βεβαίως, τότε να ααντήσει ο κ. Τσίρας σε δύο κρίσιμα ερωτήματα, ου μέχρι σήμερα δεν έχουν ααντηθεί ούτε αό τον ίδιο ούτε αό κάοιον άλλον κομματικό αρμόδιο (με... τη συμβολή και  των μεγαλοδημοσιογράφων του λαϊκισμού, ου αοφεύγουν να τα θέσουν και να ααιτήσουν ααντήσεις με σοβαρότητα και ειμονή):

- Εξασφαλίζουμε καλύτερα αοτελέσματα (υψηλότερους μισθούς/συντάξεις, λιγότερη ανεργία, μικρότερο ληθωρισμό, μικρότερο έλλειμμα, καλύτερη υγεία/εκαίδευση, αοτελεσματικότερο κράτος, ειτυχέστερη διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων, καλύτερο μέλλον) με την έξοδό μας αό την Ευρωζώνη  (με τη δραχμή και μόνοι μας) αό ό,τι με την αραμονή μας σ αυτήν (με το ευρώ, το Μνημόνιο και τα λεφτά της);

- Υάρχει ελίδα να βρούμε άλλο ακέτο λεφτών-μέτρων, συμφερότερο αό εκείνο του Μνημονίου, για να λειτουργήσει στοιχειωδώς το κράτος και να μορέσουν να υλοοιηθούν οι οικονομικές ροτάσεις του κόμματός του (για αροχές, στήριξη του τραεζικού συστήματος, εανακρατικοοιήσεις, ίδρυση νέων κρατικών τραεζών και ειχειρήσεων και όλα τ άλλα);

5.            Η αάντηση του μη ενταγμένου ολίτη, όμως, στα ερωτήματα αυτά δεν μορεί να είναι άλλη αό ένα ηχηρό ΟΧΙ.

Σε κάθε ερίτωση, με ή χωρίς τις ααντήσεις των κομματικών αρμοδίων, η οικονομική εναλλακτική ρόταση του ΣΥΡΙΖΑ –και στις δύο εκδοχές της, αυτή του κ. Τσίρα και εκείνη του κ. Λαφαζάνη– αοτελεί μια γνήσια φαντασίωση!