Η Διασύνδεση των Κυκλάδων

 

(Ειστολή των Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ρ. βοηθού γενικού διευθυντή ΔΕΗ, Ιωάννη Βογιατζάκη και Γεωργίου Κουβαράκη, ρ. διευθυντών Μελετών-Κατασκευών Μεταφοράς ΔΕΗ, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 12.5.06)

 

 

Ανάμεσα στα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Μελέτης Ανάτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) 2006-10, η οοία εγκρίθηκε ροσφάτως αό τον Υουργό Ανάτυξης, εριλαμβάνεται και η Διασύνδεση των Κυκλάδων (Καθημερινή 26.4.06).

 

Το έργο όμως αυτό, όως έχει ροδιαγραφεί στην εγκριθείσα ΜΑΣΜ, είναι άγνωστο ότε θα ξεκινήσει και αμφίβολο αν θα ολοκληρωθεί, και ιδού γιατί :

α. Η ΜΑΣΜ δεν έχει οριστικοοιήσει το σχήμα της Διασύνδεσης, έχοντας αφήσει για ҹεραιτέρω διερεύνηση καθοριστικά για την υλοοίησή της ζητήματα, όως: αν το υοβρύχιο καλώδιο Σουνίου-Σύρου θα είναι συνεχούς ή εναλλασσομένου ρεύματος, αν οι διασυνδέσεις  των νησιών μεταξύ τους θα γίνουν ακτινικά ή σε βρόχο, αν οι ροταθείσες αό την τοική αυτοδιοίκηση θέσεις των υοσταθμών υψηλής τάσης είναι κατάλληλες κ.α.

Μέχρις ότου ληφθούν οριστικές αοφάσεις για τα ζητήματα αυτά, δεν υάρχει έργο ρος κατασκευή και δεν μορούν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες εριβαλλοντικών μελετών, αδειοδοτήσεων, ααλλοτριώσεων κλ.

 

β. Η ΜΑΣΜ ροβλέει την εγκατάσταση υοσταθμών υψηλής τάσης στα νησιά Σύρο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, το Συμβούλιο της Εικρατείας, όμως, με δύο αοφάσεις της Ολομελείας του (2939/2000 και 2940/2000), έχει ααγορεύσει την εγκατάσταση δικτύου υψηλής τάσης στη Σύρο και Μύκονο, υιοθετώντας το σκετικό της 2805/1997 αόφασης του Ε΄ Τμήματος αυτού: ...Οι μικρές νήσοι ανέχονται μόνον ήιο ενεργειακό σύστημα, το οοίο ρέει να είναι άντοτε τοικό, χαμηλής ή μεσαίας τάσεως. (...) σύμφωνα με τον ειδικότερο κανόνα, κατά τον οοίο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ρέει να έχει ως όριο τη φέρουσα ικανότητα των μικρών νήσων, ήιο και βιώσιμο ηλεκτρικό δίκτυο δεν μορεί οτέ να είναι μείζον δίκτυο υψηλής τάσεως διότι ένα τέτοιο δίκτυο αντιστρατεύεται και βλάτει τη βιωσιμότητα της νήσου (...) για λόγους αναγόμενους στην ενθαρρυνόμενη με τον τρόο αυτό υέρμετρη τουριστική και οικιστική ανάτυξη των μικρών νήσων.

Με τις αοφάσεις αυτές του Σ.τ.Ε, η διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε, εκ του Νόμου υοχρεωμένη να ροστατεύει τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρείας, θα αοτολμήσει να ροχωρήσει σε μία τόσο εισφαλή και, συγχρόνως, τόσο δαανηρή (κόστους άνω των 250 εκατομ. ευρώ) εένδυση και, αν το αοτολμήσει, θα μορέσει να ολοκληρώσει το έργο ;

 

Για την αντιμετώιση του ροβλήματος της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων, θα ροτείναμε:

 

α. Το Υουργείο Ανάτυξης να μην ενεργεί σαν να μην υάρχουν οι αοφάσεις του Σ.τ.Ε – στις οοίες η ααγόρευση εγκατάστασης δικτύων υψηλής τάσης αοτελεί, ουσιαστικά, το μέσο για την αοτροή της υέρμετρης τουριστικής και οικιστικής ανάτυξης των μικρών νήσων και τον εριορισμό της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο όριο της φέρουσας  ικανότητας αυτών – αλλά

 

β. να βρει μιά υλοοιήσιμη λύση στο ρόβλημα ου έχει δημιουργηθεί με τις αοφάσεις αυτές και να καθορίσει, το ίδιο το Υουργείο, τις γενικές αρχές ανάτυξης των ηλεκτρικών συστημάτων των μικρών νησιών.

 

γ. Με βάση τις αρχές αυτές, να οριστικοοιηθούν η μελέτη ανάτυξης του ηλεκτρικού συστήματος των Κυκλάδων.

 

δ. Μέχρι να γίνουν αυτά, για να καλυφθούν οι ανάγκες των Τήνου, Σύρου και Μυκόνου μέχρι το 2010 και να αξιοοιηθούν αργούσες εγκαταστάσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ :

- να αοερατωθεί το δίκτυο υψηλής τάσης στην Τήνο (κόστους της τάξεως των έντε εκατομ. ευρώ) και χρόνου ολοκλήρωσης μικρότερου των δύο ετών, για το οοίο, μετά τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αοφάσεις, δεν υάρχει ααγόρευση αοεράτωσης.

- να τροφοδοτηθούν, υό μέση τάση, η Σύρος και η Μύκονος, με τα υάρχοντα υοβρύχια καλώδια Τήνου-Σύρου και Τήνου-Μυκόνου.