Για τη διασύνδεση των Κυκλάδων αάντηση

 

(Ειστολή του Μιχάλη Π. Πααδόουλου, Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ, ου στάλθηκε στην Καθημερινή τον Μάιο 2006)

                                                                                  

 

             Αναφέρομαι στην ειστολή των κ.κ. Ρ. Μαϊόουλου, Ι. Βογιατζάκη και Γ. Κουβαράκη, ου δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 12/5/06 της εφημερίδος σας, με την οοία διατυώνονται ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τον τρόο ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων, όως αυτή ροβλέεται στην Μελέτη Ανάτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ), ου εγκρίθηκε ρόσφατα αό τον Υουργό Ανάτυξης.

    Σκοός της ειστολής μου είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αναγνωστών σας για το θέμα και για το λόγο αυτό αρχίζω με μια συνοτική αναφορά στο ιστορικό του.

    Η ΔΕΗ στα τέλη της 10-ετίας του 90, εφαρμόζοντας τις υφιστάμενες τότε τεχνολογικές δυνατότητες, ρογραμμάτισε την σύνδεση των νησιών Άνδρου, Τήνου, Σύρου και Μυκόνου στο ηειρωτικό Σύστημα, με εέκταση του δικτύου Μεταφοράς αό την Κάρυστο Ευβοίας, σε εόμενη δε φάση και την εέκταση ρος Πάρο και Νάξο, ενώ αράλληλα διατηρούνταν και ετρελαϊκοί σταθμοί αραγωγής. Η ραγματοοίηση του έργου αντιμετώισε α αρχής έντονες αντιδράσεις των κατοίκων, κυρίως λόγω των ροβλεόμενων εί των νησιών εναέριων Γραμμών Μεταφοράς. Ακολούθησαν μακροχρόνιοι δικαστικοί αγώνες, οι οοίοι κατέληξαν στην ακύρωση της εκτέλεσης των έργων, με τις σχετικές αοφάσεις του Συμβουλίου της Εικρατείας ου αναφέρονται και στην αραάνω ειστολή: του Ε Τμήματος για τα νησιά Τήνος, Μύκονος Σύρος, το 1997 και ακολούθως της Ολομέλειας το 2000, η οοία για τυικούς λόγους δεν εριλαμβάνει την Τήνο και για την οοία οι δικαστικές διαμάχες συνεχίζονται.

    Το 2004 η ΡΑΕ ανέθεσε στο ΕΜΠ την εκόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηειρωτικό Σύστημα, με ορίζοντα το έτος 2030. Η μελέτη αυτή, συνέκρινε οικονομικοτεχνικά διάφορους δυνατούς τρόους καλύψεως των αναγκών: με αυτόνομους ετρελαϊκούς σταθμούς ή με ηλεκτροδότηση αό το Σύστημα (κυρίως αό το Λαύριο) ή με συνδυασμούς των αραάνω. Η μελέτη εέλεγε ως την μάλλον ροσφερόμενη -τεχνικά και οικονομικά- λύση την σύνδεση των νησιών αευθείας μέσω υοβρυχίων καλωδίων, χωρίς την εγκατάσταση γραμμών υψηλής τάσεως εί αυτών, αλλά μόνον την κατασκευή υοσταθμών στα σημεία εξόδου των καλωδίων λησίον της ακτής, εντός κτισμάτων ή και εριμαντρωμένων χώρων εκτάσεως ερί τα 5-6 στρέμματα. Εισημαίνεται ότι η ροτεινόμενη λύση καθίσταται τεχνικά δυνατή λόγω των σχετικά ρόσφατων σημαντικών εξελίξεων της τεχνικής των υοβρυχίων καλωδίων και του σχετικού εξολισμού, αλλά και της χωροταξικής διάταξης των νησιών με κέντρο τη Σύρο.

     Εειδή διατυώθηκαν ειφυλάξεις, το ΥΠΑΝ συνέστησε Ειτροή στην οοία μετείχαν στελέχη της ΔΕΗ, του ΔΕΣΜΗΕ και της ΡΑΕ, η οοία κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2004 - Αρίλιος 2005 εκόνησε νέα μελέτη και εξέτασε εκ νέου το θέμα. Η Ειτροή υέβαλε τον Μάιο 2005 το Πόρισμά της, στο οοίο καταλήγει ομόφωνα ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η βασική λύση ου είχε ροταθεί και στην Προκαταρκτική Μελέτη του ΕΜΠ, είναι η μάλλον τεχνικά και οικονομικά ροσφερόμενη, υέβαλε δε εραιτέρω και συγκεκριμένες ροτάσεις εφαρμογής. Τελικά, μετά και αό τις σχετικές εγκρίσεις το έργο εριλήφθηκε στην ΜΑΣΜ 2006-10, με ροοτική ολοκληρώσεώς του το 2010, όως είχε ροταθεί.

     Σημειωτέον ότι η τοική αυτοδιοίκηση (Νομαρχία Κυκλάδων) υιοθέτησε α αρχής την ροταθείσα λύση, σε συνεργασία δε με στελέχη της ΔΕΗ, του ΔΕΣΜΗΕ και της ΡΑΕ, καθορίστηκαν ήδη οι θέσεις εξόδου των υοβρυχίων καλωδίων.

      Όσον αφορά τις ανησυχίες ου διατυώνονται στην ειστολή σημειώνουμε με την σειρά ου αναφέρονται τα ακόλουθα:

     Α) Αό την Ειτροή κρίθηκε ότι, ροκειμένου να υάρξει ο μεγαλύτερος δυνατός ανταγωνισμός, ενδείκνυται οι ροδιαγραφές να ειτρέουν την χρήση όλων των τεχνολογιών ου μορούν ισοδύναμα να ικανοοιήσουν τις τιθέμενες λειτουργικές ααιτήσεις. Αυτό δεν εμοδίζει την αόκτηση των χώρων εξόδου των υοβρυχίων καλωδίων και των υοσταθμών, δεδομένου ότι τόσο αό λευράς θέσεων όσο και του ααιτούμενου χώρου σχεδόν ταυτίζονται.

       Η Ειτροή εξέτασε είσης την μετάθεση της εκτέλεσης του έργου για το 2015, αντί του 2010, η οοία όμως ροέκυψε ότι δεν συμφέρει οικονομικά.   

    Β) Η ροτεινόμενη λύση, η οοία εριορίζει την ύαρξη εγκαταστάσεων υψηλής τάσεως υογείως ή εντός κλειστών χώρων σε μια μόνο θέση ανά νησί και σε αόσταση μερικών δεκάδων μέτρων αό την ακτή, ικανοοιεί, κατά τη γνώμη μας αναμφισβήτητα, το νεύμα της αοφάσεως του Συμβουλίου της Εικρατείας, η οοία ρωτίστως αέβλεε στην ροστασία του εριβάλλοντος. Όσον αφορά δε το ότι ο στραγγαλισμός της αροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα αοτρέψει την υέρμετρη ανάτυξη των νησιών σε βάρος του εριβάλλοντος, έραν του ότι είναι ροβληματικός ο τρόος εφαρμογής του, ας μας ειτραεί να αρατηρήσουμε ότι, εειδή δεν ρόκειται για ηλεκτροβόρες βιομηχανίες αλλά για τουριστικές εγκαταστάσεις, θα συμβεί το αντίθετο αό το ειδιωκόμενο αοτέλεσμα: Η αδυναμία εαρκούς ηλεκτροδότησης θα οδηγήσει σε αυθαίρετες κατασκευές, όως αυτές ου υήρχαν την ρο ΔΕΗ ερίοδο, καθώς και στην εγκατάσταση λήθους μικρών ετρελαϊκών ηλεκτροαραγωγών ζευγών ου σήμερα διατίθενται άφθονα στην αγορά, με καταστροφικές για το εριβάλλον συνέειες. 

    Όσον αφορά τον ροτεινόμενο καθορισμό αό το ΥΠΑΝ του τρόου ηλεκτροδότησης των ηλεκτρικών συστημάτων των μικρών νησιών, έχουμε τη γνώμη ότι η διασύνδεση των νησιών με υοβρύχια καλώδια, ολιτική την οοία με ειτυχία εφαρμόζει η ΔΕΗ αό την δεκαετία του 60, εφόσον βέβαια η διασύνδεση είναι τεχνικά εφικτή και οικονομικά δικαιολογημένη, μορεί να δίδει την καλύτερη λύση και αό λευράς ροστασίας του εριβάλλοντος. Για την είτευξη του στόχου αυτού θα ρέει βέβαια να συντρέχουν κατάλληλες χωροταξικές και λοιές συνθήκες, όως στην ερίτωση των Κυκλάδων.

    Σημειώνουμε τέλος γενικότερα, ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και η αύξηση των τιμών του ετρελαίου, ευνοούν σήμερα - τεχνικά και οικονομικά - την ευρύτερη ανάτυξη των υοβρυχίων διασυνδέσεων.

  

 

                                                                                             Με τιμή