Πώς ολιτικοί και ΜΜΕ μεταχειρίστηκαν τους δικαστικούς λειτουργούς στην υόθεση Βατοεδίου

 

 

Οι ολιτικοί και τα ΜΜΕ με τα λόγια διακηρύσσουν ότι σέβονται τη Δικαιοσύνη, ισχυριζόμενοι ως θέλουν να λειτουργεί ανεξάρτητη, χωρίς εξωθεσμικές αρεμβάσεις.

Στην ράξη όμως δείχνονται ασεβείς ρος τη Δικαιοσύνη και κάνουν ό,τι  μορούν για να εηρεάσουν τις Αοφάσεις της ρος το συμφέρον τους: εκδίδουν και δημοσιοοιούν ταχύτατα αοφάσεις, ριν καν ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία και ολύ ριν αοφανθούν τα αρμόδια δικαστικά όργανα, εαινούν ή αοδοκιμάζουν κάθε ενέργεια των δικαστικών λειτουργών, και τους ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς, ανάλογα με τον αν οι ενέργειές τους τους ευνοούν ή όχι..., χωρίζουν τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης σε άξιους και είορκους, τους αευθύνουν ανοίκειους χαρακτηρισμούς-ύβρεις (και εμμέσως τους αειλούν)...

 

Ένα ρόσφατο αράδειγμα ανείτρετης συμεριφοράς ολιτικών και ΜΜΕ ρος τους λειτουργούς της Δικαιοσύνη και αόειρας εξωθεσμικής αρέμβασης στο έργο της Δικαιοσύνης υήρξε η υόθεση του Βατοεδίου.

Στην υόθεση αυτή, ολιτικοί και ΜΜΕ (έντυα και ηλεκτρονικά):   

 

α. Ερμήνευσαν το Σύνταγμα και αοφάσισαν χωρίς ειφύλαξη ότι την εξουσία να κρίνει αν, και ότε κατά την έρευνα, ροέκυψαν στοιχεία τα οοία σχετίζονται με υουργούς ή υφυουργούς, ώστε αυτά να διαβιβαστούν αμελλητί στη Βουλή την είχαν, όχι ο ροϊστάμενος της Εισαγγελίας, ο οοίος διέταξε την έρευνα, αλλά οι εισαγγελείς ου εκτελούσαν την εντολή του για τη διεξαγωγή έρευνας.

Οι ίδιοι όμως (δύο) αντιεισαγγελείς και η εισαγγελέας ου διεξήγαγαν την έρευνα φαίνεται ως θεωρούσαν ότι, για το ζήτημα αυτό (αν και ότε ροέκυψαν στοιχεία...), εκείνοι μεν θα υέβαλαν εισήγηση, την τελική όμως αόφαση, σε ερίτωση διαφωνίας, θα την λάμβανε ο αραγγείλας την έρευνα εισαγγελέας.

Γι αυτό, στις γνωστές ειστολές τους, έγραφαν: οι μεν δύο αντιεισαγγελείς ότι η συμμόρφωσή τους με αυτήν την τελευταία αραγγελία (του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας) αοτελούσε γι αυτούς υηρεσιακή υοχρέωση η δε εισαγγελέας: ... κατά τη γνώμη μου, συντρέχει ερίτωση... και ҹαρακαλώ, εφόσον συμφωνείτε, να ενεργηθούν...).

Ακόμα, η άοψη ότι την εξουσία αυτή (να κρίνει αν και ότε ροέκυψαν στοιχεία...) την έχει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου φαίνεται ως ήταν γενικώς αοδεκτή αό τη Διακαιοσύνη και στην ҹρο Βατοεδίου ερίοδο, γι αυτό και για τις τότε υοθέσεις, οι σχετικές δικογραφίες στέλνονταν – ή δεν στέλνονταν – στη Βουλή αό τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

 

β. Έκριναν τη διαφωνία μεταξύ εισαγγελικών λειτουργών για ένα ολύλοκο νομικό ζήτημα – αν αό τη δικαστική έρευνα ροέκυψαν ή όχι στοιχεία, τα οοία σχετίζονται με μέλη της κυβέρνησης, ώστε αυτά να διαβιβαστούν αμελητί στη Βουλήκαι χωρίς καμιά ειφύλαξη  αοφάσισαν ότι:

- ορθή ήταν η άοψη των εισαγγελέων ου υοστήριξαν ότι κατά τη γνώμη τους, αό τα συλλεγέντα στοιχεία ...συντρέχει ερίτωση εφαρμογής της διατάξεως του εδαφίου β της αραγράφου 2 του άρθρου 86 του Συντάγματος...,

- λαθεμένη ήταν η άοψη του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών και του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ου θεώρησαν ότι αό τα έγγραφα και ιδία τα αντίγραφα των ενόρκων καταθέσεων, δεν ροκύτει, μέχρι στιγμής, μια ιθανολόγηση και μάλιστα άξια λόγου οινικής ευθύνης διατελεσάντων υουργών και υφυουργών και ότι σ αυτήν την ερίτωση ο ενεργών την ροκαταρκτική εξέταση ούτε δικαίωμα, ούτε υοχρέωση έχει να τα διαβιβάσει στη Βουλή....

 

γ. Ααίτησαν να ιεστεί αό την Κυβέρνηση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να στείλει τον φάκελο της υόθεσης Βατοεδίου στη Βουλή, ριν ο ίδιος αοφασίσει αν και ότε ρέει να τον στείλει, ζήτησαν δηλαδή ευθέως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να διαταχθεί να ενεργήσει όχι όως εκείνος ίστευε αλλά όως η εκτελεστική εξουσία ειθυμούσε.

 

δ. Ως λόγο της αραίτησης των δύο αντιεισαγγελέων αρουσίασαν την άσκηση άνωθεν ιέσεων ή άνωθεν αρεμβάσεων, δηλαδή άλλον αό αυτόν ου οι ίδιοι οι αντιεισαγγελείς ανέφεραν στην ειστολή αραίτησής τους.  

Στην ειστολή αυτή, οι δύο αντιεισαγγελείς όχι μόνο δεν αφήνουν κανένα υαινιγμό για άνωθεν ιέσεις ή αρεμβάσεις ως αιτία της αραίτησής τους, αλλά αναφέρουν καθαρά ότι αραιτούνται εειδή διαφωνούν με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας για την τελευταία αραγγελία του – κατά λέξη, εειδή η συμμόρφωσή μας με αυτήν την τελευταία αραγγελία, όως έχουμε υηρεσιακή υοχρέωση, συνεάγεται και αραβίαση των ροαναφερθεισών διατάξεων....

 

ε. Διακωμώδησαν τη σαφέστατη αόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών να στείλουν τη δικογραφία του Βατοεδίου στη Βουλή όχι βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος αλλά για την ενημέρωσή των βουλευτών, μετά την αόφαση για συζήτηση στη Βουλή ρος σύσταση εξεταστικής και ροανακριτικής ειτροής, αναφέροντας σκωτικά ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρχικά έλεγε ως δεν θα στείλει τον φάκελο ριν αοφασίσει ο ίδιος και, εν τέλει, τον έστειλε στη Βουλή, ειμένοντας, ωστόσο, ως δεν υήρχε λόγος να αοσταλεί.

 

στ. Αέδωσαν ροθέσεις, έραν της ορθής αονομής δικαιοσύνης, σε ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, με αναφορά σε... ροσάθειες της Δικαιοσύνης να γίνει αρεστή στην εξουσία, σε αφορμές ου έδωσαν να διατυωθούν υόνοιες ҹροσφοράς ανώτατων δικαστικών λειτουργών ρος την ολιτική εξουσία...

Ξεχνώντας ότι η αόδοση ροθέσεων, έραν άλλων, είναι ένα ολύ εικίνδυνο αιχνίδι ου μορεί να το αίξει ο καθένας και ου μορεί να συνεχίζεται χωρίς τέλος...  

Έτσι, με την ίδια ευκολία με την οοία, κακώς, αοδόθηκαν αό κάοιους ροθέσεις στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα μορούσαν να αοδοθούν αό άλλους, κακώς άλι, ροθέσεις στους δύο αντιεισαγγελείς (με το σκετικό ότι οι τελευταίοι, όταν διαφώνησαν με τον Προϊστάμενο, εέλεξαν να αραιτηθούν, ροκαλώντας μείζον ολιτικό ρόβλημα, ενώ θα μορούσαν να ειστρέψουν τη δικογραφία, γνωστοοιώντας εγγράφως στον τελευταίο τη γνώμη τους και ζητώντας  η δικογραφία να διαβιβαστεί α αυτόν στη Βουλή – όως έραξε η Εισαγγελέας – και, ειλέον, διόρθωσαν χειρογράφως με μλάνκο  την ειστολή αραίτησής τους, ροκαλώντας ρόσθετα ερωτήματα).

Ξεχνώντας ακόμα ότι όταν αοδίδουμε ροθέσεις σε κάοιους, δίνουμε οι ίδιοι το δικαίωμα να αοδώσουν άλλοι ροθέσεις σε μας...