Κομματικές ειθέσεις κατά των ανώτατων δικαστηρίων

 

(Ειστολή του Στέφανου Ματθίa, Είτιμου ροέδρου του Αρείου Πάγου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 16.9.07)

 

 

Με αογοήτευσε η κατά του Αρείου Πάγου ανοίκεια είθεση εκροσώων του ΠΑΣΟΚ, ου χαρακτήρισαν ως δικαστικό ραξικόημα τη μη ανακήρυξη της κ. Φ. Γεννηματά λόγω κωλύματος εκλογιμότητάς της. Οι ίδιοι εκρόσωοι διατύωσαν και υόνοιες κομματισμού του ανώτατου αυτού δικαστηρίου! Ανάλογες ειθέσεις έχουν γίνει και στο ρόσφατο αρελθόν, αό κομματικούς εκροσώους και υουργιύς όλων των κομμάτων, σε βάρος όχι μόνο του Αρείου Πάγου, αλλά και του Συμβουλίου της Εικρατείας και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, με αφορμή άντοτε αοφάσεις τους ου δεν ήταν αρεστές στο κόμμα. Τέτοιες ρακτικές μαρτυρούν ολιτική ανωριμότητα. Υονομεύουν μια κρατική λειτουργία αό άλλη ισότιμη και εμφανίζουν το κράτος αναξιόιστο και σαρασσόμενο. Εομένως οι ρακτικές αυτές είναι ασυμβίβαστες ρος τη συνταγματική μας τάξη. Και τούτο ανεξάρτητα αν η είμαχη δικαστική αόφαση είναι ορθή ή όχι, ζήτημα συχνά αναμφίβολο. Η ορθότητα ή μη της αόφασης μορεί να αμφισβητηθεί με αροκατάλητη κριτική. Σε καμιά ερίτωση δεν ειτρέεται να αοτελέσει ευκαιρία διασυρμού.

 

Ωστόσο, τα ελληνικά κόμματα μένουν ροσκολλημένα στην αήθη τακτική τους, χαρακτηρίζοντάς την ως κριτική, ενώ αοτελεί ωμή αόειρα κατασυκοφάντησης. Προκειμένου να υηρετήσουν κάοιο διαβατικό συμφέρον ή να δημιουργήσουν εντυώσεις, δεν διστάζουν, όταν κάοια αόφαση των ανώτατων δικαστηρίων τους φαίνεται κομματικά ασύμφορη, να ροσβάλλουν τα δικαστήρια αυτά με εκφράσεις καταφρονητικές, διατυώνοντας ενίοτε και υοψίες για σκοτεινές διασυνδέσεις

 

Πιστεύουν ότι αοτρέουν έτσι το ολιτικό κόστος αό τη δυσμενή γι αυτά δικαστική αόφαση. Όμως, δείχνουν αλώς την ανευθυνότητά τους και χάνουν την αξιοιστία τους.