Η αουσία εενδύσεων στην ηλεκτροαραγωγή, η κατάργηση του ΚΥΤ Αργυρούολης και οι δυσλειτουργίες του ηλεκτρικού τομέα

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 8.10.03)

 

 

Oι κατά καιρούς ανακοινώσεις της ΔEH (όως οι ρόσφατες για τα νησιά του Aιγαίου), με τις οοίες οι ευθύνες για  ροβλήματα ηλεκτροδότησης ειρρίτονται στη PAE (Pυθμιστική Aρχή Eνέργειας) ή στο ΔEΣMHE (Διαχειριστή του Hλεκτρικού Συστήματος), όως και αυτές της PAE, με τις οοίες εισημαίνεται ο κίνδυνος μελλοντικών μλακ-άουτ, αναδεικνύουν τις σοβαρές δυσλειτουργίες του ηλεκτρικού τομέα, συνδυασμένο αοτέλεσμα της αναοτελεσματικότητας του Nόμου για την οργάνωση και λειτουργία του τομέα (N.27773/99) και της ανακόλουθης συμεριφοράς των αρμοδίων.

 

α) Bλέουμε έτσι τη ΔEH, με τις καινοφανείς ҹερί ιδιοκτησίας θεωρίες, ου φαίνεται ότι διέουν τις σχετικές ρυθμίσεις του Nόμου:

 

- να μην μορεί, αν δεν της το ειτρέψει η PAE, να ρομηθευτεί νέες, ούτε να αντικαταστήσει τις αλιές, μονάδες αραγωγής, τα μέσα δηλαδή ου της είναι εντελώς ααραίτητα, ροκειμένου να εκληρώσει τις συμβατικές της υοχρεώσεις αέναντι στους δικούς της ελάτες,

 

- να μην μορεί να συντηρήσει ούτε να ανατύξει το δικό της σύστημα μεταφοράς, όως αυτή θεωρεί σκόιμο, αλλά να είναι υοχρεωμένη να δεχτεί ό,τι, για τη δική της εριουσία, κάοιος άλλος, ο ΔEΣMHE, αοφασίσει, αναλαμβάνουσα όμως αυτή το κόστος των ξένων αοφάσεων (για αράδειγμα, να καλείται να ανατύξει το δίκτυό της 400 KV στο Bορρά, ενώ η ίδια θεωρεί ότι ροέχει η ανάτυξή του στο Nότο),

 

- να υφίσταται οικονομικές ζημιές αρκετών δισεκατομμυρίων δραχμών (χωρίς δικαίωμα αοζημίωσης;) αό εντολές χειρισμών οργάνων άλλης Eταιρείας, του ΔEΣMHE, όως αυτές αό την υρκαγιά στη μονάδα Aγ. Δημητρίου Nο 2, τα Xριστούγεννα 2001.

 

β) Παρακολουθούμε την ηγεσία της PAE να ομιλεί κατά καιρούς για το ҹολύ σοβαρό ρόβλημα εάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας, για την αόλυτη εθνική κρίση (ξεχνώντας ότι η κρίση αυτή κυοφορείται αό το 1997, οότε καταργήθηκε το Δεκαετές Πρόγραμμα της ΔEH) και, συγχρόνως, να καθυστερεί τη χορήγηση άδειας για την ρομήθεια και εγκατάσταση, αό τη ΔEH, μιάς μονάδας στο Λαύριο.

 

γ) Bλέουμε  την,  κατά  τον  Nόμο αναρμόδια,  ΔEH,  με την ανοχή  του αρμόδιου ΔEΣMHE, να καταργεί το Kέντρο Yερυψηλής Tάσης (KYT) Aργυρούολης, το ένα αό τα έντε KYT, ου, αό τη δεκαετία του 60, έχουν κριθεί αολύτως ααραίτητα για την ηλεκτροδότηση της Aττικής, αρά τις αόψεις όλων των Yηρεσιών, για την αόλυτη αναγκαιότητά του, και ξεχνώντας τις δικές της, μέχρι την τελευταία στιγμή, ροειδοοιήσεις για τα τεράστια ροβλήματα ηλεκτροδότησης και τον κίνδυνο μλακ-άουτ στην Aττική, ου θα ροκύψουν αό  την κατάργησή του!

 

Γίνεται όλο και ιό φανερό ως, με τον N.2773/99 – με το αντιφατικό σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας του ηλεκτρικού τομέα (συνύαρξη μακροχρόνιου ρογραμματισμού και ημερήσιας αγοράς) και τις ҹερίεργες σχέσεις ΔEH-ΔEΣMHE-PAE (οι δύο τελευταίες έχουν αοφασιστικό λόγο στη συντήρηση ή/και ανάτυξη της εριουσίας της ρώτης, χωρίς οι ίδιες να υφίστανται κανένα κόστος, αό τις τυχόν λαθεμένες αοφάσεις τους) ου έχει θεσμοθετήσει – αλλά και την ασυνεή και γραφειοκρατική συμεριφορά των αρμοδίων, όχι μόνο ο ανταγωνισμός στον ηλεκτρικό τομέα και, ολύ ερισσότερο, η μείωση των τιμών ρεύματος δεν εξασφαλίζονται, αλλά και ο κίνδυνος των τεράστιων ροβλημάτων ηλεκτροδότησης και των μλακ-άουτ δεν μορεί να αοφευχθεί.

 

Nα αρηγορηθούμε, μήως, με τη σκέψη ως, όταν φτάσει ο καιρός των μλακ-άουτ, κάοιες σημερινές κακές αοφάσεις, όως αυτή για το KYT Aργυρούολης, αναγκαστικά θα ανατραούν;