Οι ειλογές, οι (συν)ενοχές , τα δικολαβίστικα, τα εμαθή του Πάγκαλου

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

Ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος μας είναι γνωστός (α) για τον χειρισμό κρίσιμων θεμάτων ου κλήθηκε να αντιμετωίσει ως υουργός εξωτερικών, όως η κρίση στα Ίμια, η υόθεση των S-300, το φιάσκο Οτσαλάν, η ονομασία της ΠΓΔΜ (για την οοία, στα μέσα Φεβρουαρίου 2008, την ερίοδο ου ο τότε ρωθυουργός έδινε μια δύσκολη μάχη, με την Ουάσιγκτον αέναντί του, έλεγε στον Αμερικανό ρέσβη στην Αθήνα ως η γειτονική χώρα θα ρέει να χρησιμοοιεί όοιο όνομα ειλέξει,  χαρακτηρίζοντας γελοία την υόθεση της ονομασίας της (Καθημερινή, Αθ. Έλλις, 24.3.11) και (β) για τον ҹλούσιο λόγο του, με τον οοίο ειχειρεί να να καλύψει την έλλειψη έργου.  

Ελάχιστο δείγμα α όσα κατά καιρούς έχει ει για το κομματικό καθήκον της αλληλεγγύης, τις ελατειακές σχέσεις, τη διαφθορά και τις μεταρρυθμίσεις σχολιάζεται εδώ, ενώ χωρίς σχόλια αρατίθενται κάοιες κρίσεις του για συντρόφους του των δύο εριόδων της κομματικής του σταδιοδρομίας.                

1.         Το κομματικό καθήκον της αλληλεγγύης             

Κάθε φορά ου αναγκάστηκα να διαφοροοιηθώ υοδεικνύοντας το ορθό και καταγγέλλοντας αρεκτροές και λάθη, εκατοντάδες, καμιά φορά χιλιάδες τίμιοι εργαζόμενοι και λαϊκοί άνθρωοι με εανέφεραν στην τάξη υοδεικνύοντας το κομματικό μου καθήκον της αλληλεγγύης, μέχρι την λήρη συνενοχή και ταύτιση με τους αδικοραγούντες (Αύγουστος 2012). 

                     Μεταξύ της τίμιας συμεριφοράς της καταγγελίας των αρεκτροών, ου η ηθική και ο Νόμος ειβάλλουν, και του κομματικού του καθήκοντος της αλληλεγγύης, μέχρι την λήρη συνενοχή, ο κ. Πάγκαλος εέλεγε το κομματικό καθήκον της συνενοχής!

                     Αυτό έραττε και δίδασκε ο εκρόσωος του λαού, ο ενόρκως δεσμευμένος να τηρεί το Σύνταγμα και τους Νόμους, εξασφαλίζοντας έτσι και τη βουλευτική του καρέκλα!

2.            Πώς τα φάγατε τα λεφτά;

 Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα λαίσια μιας σχέσης ολιτικής ελατείας, διαφθοράς, εξαγοράς και εξευτελισμού της έννοιας της ίδιας της ολιτικής (Βουλή, 21.9.2010).

Φανερός ο στόχος/συμέρασμα του κ. Πάγκαλου: Όλοι ένοχοι, κανείς ένοχος!  

ΟΜΣ:

Ποιος διόριζε; Εμείς! Που σημαίνει, σίγουρα ο ίδιος, και ίσως και άλλοι, ου όμως δεν κατονομάζει (αό συντεχνιακή αλληλεγγύη, φόβο αντιοίνων ή κάτι άλλο; ).

Γιατί τους διόριζε; Για να τους κάνει ελάτες και να τον βγάζουν βουλευτή (στα λαίσια μιας σχέσης ολιτικής ελατείας).

Ποιος ο διεφθαρμένος; Ο αιτών τον διορισμό ή ο αοφασίζων και υογράφων, ο έχων την ηθική και συνταγματική υοχρέωση να αρνηθεί το αίτημα;

Τα φάγαμε όλοι μαζί; Όχι! Οι διορισθέντες αό τον κ. Πάγκαλο (και αό άλλους ίσως) δεν τα έφαγαν. Αμείβονται νόμιμα, σε αντάλλαγμα της δουλειάς ου ροσφέρουν.

Πώς τα φάγατε τα λεφτά; Τα έφαγαν η μεγάλη και η μικρή διαφθορά, εξ αιτίας ράξεων ή αραλείψεων δικών του (και ιθανώς και άλλων).

  3.      Η διαφθορά και τι έχει ράξει εναντίον της ο κ. Πάγκαλος        

                  - Εγώ όταν μιλούσα εί κυβερνήσεως Σημίτη για τη διαφθορά δεν μιλούσα κατ ανάγκην για διαφθορά κομματικών στελεχών (Βήμα, 30.5.2010).

- Η ραγματική διαφθορά των ολιτικών ούτε υήρξε ούτε θα είναι στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον καθοριστικό φαινόμενο για την σημερινή οικονομική και ολιτική κατάσταση της χώρας (Αύγουστος 2012).

(α) Τι ροσαθεί να ει ο κ. Πάγκαλος;

Ότι υήρξε ραγματική διαφθορά των ολιτικών το βεβαιώνει, έραν άλλων, ο ίδιος: Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα λαίσια μιας σχέσης διαφθοράς!

Ότι το φαινόμενο της διαλεκόμενης διαφθοράς ΥΠΗΡΞΕ καθοριστικό για το χάλι της Χώρας αοτελεί εδραιωμένη εοίθηση των ολιτών.

(β) Τι έκανε κατά της διαλεκόμενης, γενικευμένης διαφθοράς ο κ. Πάγκαλος;

Τι έκανε, όταν, ως υουργός, άκουγε όλα όσα ολιτικοί, δημοσιογράφοι, ολίτες καταμαρτυρούσαν για την κατάσταση ου είχε δημιουργήσει η διαφθορά στη Χώρα;*

Τι έκανε, όταν διάφοροι σύντροφοί του άρχισαν να διάγουν βίον ολυτελή, αναντίστοιχο με τα εισοδήματά τους, και να ειδεικνύουν ροκλητικά τον λούτο τους;

Τι έκανε, όταν ο Γ. Φλωρίδης αομακρύνθηκε αό τη θέση του, όταν ειχείρησε κάθαρση στο οδόσφαιρο, ή όταν έλεγε ως (στο οδόσφαιρο, τότε) ήταν η χρονιά της μεγάλης κλεψιάς αό ҹρόσωα εις βάρος των ομάδων; (Καθημερινή, 26.1.2003).

Τι έκανε, όταν η Καθημερινή δημοσίευσε το φοβερό ρωτοσέλιδο Πώς λουτίσατε κ. Τσοχατζόουλε;

Αλούστατα, όλα τα χρόνια ου ήταν υουργός, έκανε ως δεν έβλεε, δεν άκουγε, δεν ήξερε. Τα μάτια του τα (μισο)άνοιξε (;) εί κυβερνήσεως Σημίτη, και άλι μόνο όταν αομακρύνθηκε α αυτήν, και άλι μόνο για τη μικρή, καθημερινή, διαφθορά (για την οοία του είναι τόσο εύκολο, ανώδυνο και ҹροσοδοφόρο να μιλάει).

Για τη διαφθορά κομματικών στελεχών (ολιτικών, δημοτικών αρχόντων, στελεχών  Δημόσιων Υηρεσιών και ΔΕΚΟ, συνδικαλιστών) δεν τόλμησε να ράξει το αραμικρό.

Ούτε για τη μεγάλη διαφθορά στα Δημόσια Έργα και Προμήθειες (ου ο λαό μας τα ληρώνει έντε φορές ερισσότερο α ό,τι οι άλλοι ευρωϊκοί λαοί), τη μητέρα της μικρής, καθημερινής, διαφθοράς.

4.            Οι μεταρρυθμίσεις ου δεν έγιναν                , στη χαμένη τετραετία (γιατί μόνο τότε;).

                     - Μετά το 2000 διαλύσαμε τη χώρα γιατί δεν ροχωρήσαμε στις μεταρρυθμίσεις (Καθημερινή, 27.4.2007).

                     -Η χαμένη τετραετία για τη Χώρα ήταν η δεύτερη του Κ. Σημίτη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ο Σημίτης δεν ροχώρησε στις μεταρρυθμίσεις τις οοίες είχε εξαγγείλει (Καθημερινή,  6.4.2011). 

                  Μετά το 2000, όταν ο ίδιος δεν ήταν λέον μέλος της κυβέρνησης!

Πάντα δηλαδή κάοιος άλλος έφταιγε: Ο Αβραμόουλος, ο Σημίτης, ο Καραμανλής, ο Παανδρέου, ο Βενιζέλος, οι αντιαραγωγικές Ένολες Δυνάμεις, οι κορίτες δημόσιοι υάλληλοι, οι ολίτες, η κοινωνία

                  ΟΜΣ:

                  Πότε ο κ. Πάγκαλος, ως υουργός, υοστήριξε ή ρότεινε κάοια μεταρρύθμιση;

                  Κι όταν ήταν εκτός κυβέρνησης, ότε αντιτάχθηκε στους γνωστούς, αράνομους και βίαιους, αγώνες εναντίον κάθε αόειρας μεταρρύθμισης; (Με καταλήψεις εργοστασίων, ανειστημίων, κλείσιμο δρόμων και λιμανιών, κατάργηση του δικαιώματος εργασίας, σφιγμένες γροθιές ολιτικών, για να μην καταστραφούν οι δομές της κοινωνίας, για να μην αλλάξει τίοτα!).

Τη σοβαρή ροσάθεια του συντρόφου του υουργού Α. Γιανίτση για μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού, το 2001, δεν την είχε ο ίδιος ολεμήσει;

5.            Κάοιες κρίσεις του για συντρόφους των δύο εριόδων της κομματικής του σταδιοδρομίας

- Για τον Μ. Θεοδωράκη:Η Τουρκία ροσαθεί να διαβρώσει το εσωτερικό μας μέτωο χρησιμοοιώντας τα διάφορα άμεσα ή έμμεσα όργανά της μεταξύ των οοίων εριλαμβάνεται και ο κ. Θεοδωράκης. Πιστεύω ότι είναι ρόσωο συμφερόντων και διασυνδέσεων, για κάοιους λόγους ου κάοτε θα τους βρούμε. Η θέση του κ. Θεοδωράκη έρεε να είναι στη φυλακή. Είναι μια ερίτωση έσχατης ροδοσίας (Ελευθεροτυία 30.7.91). Γ

- Για τον Λ. Κύρκο: Δούρειος Ίος των Αμερικανών (Ελευθεροτυία, 30.7.91).

- Για τους Χ. Φλωράκη και Α. Πααρήγα:να σταματήσουμε εδώ την ενασχόληση με την Πααρήγα, τον Φλωράκη και άλλα νούμερα του αρελθόντος (Καθημερινή, 29.3.09).

- Για τον Κ. Σημίτη (τη λιτότητα, τα λαϊκά αιτήματα, τη διαφθορά, τότε):

Δεν υάρχει καμιά λογική να τοοθετηθεί ο Σημίτης υουργός Εθνικής Οικονομίας, γιατί έχει συνδεθεί το όνομά του με τη λιτότητα. Πώς είναι δυνατόν λοιόν ο κόσμος να κληθεί να ψηφίσει με τον Σημίτη υουργό Εθνικής Οικονομίας; Θα ήταν σαν να ψήφιζε λιτότητα (Νέα, 8.11.1988).

Η χώρα δεν κυβερνάται. Έχουμε μια κυβέρνηση η οοία δεν έχει ευαισθησία και δεν ακούει τα λαϊκά αιτήματα (Κυριακάτικη Ελευθεροτυία, 10.2.02).

- Για τον Γ. Παανδρέου, τότε:

Κάνει ανιστόρητες και αδιέξοδες ειλογές. Για να κάνεις εξωτερική ολιτική ρέει να έχεις στοιχειώδεις γνώσεις ιστορίας (Εθνος της Κυριακής, 19.11.2000)

Ο Γιώργος Παανδρέου έχει ολλά ροτερήματα, αλλά δεν έχει τα ροσόντα για ρωθυουργός (Κυριακάτικη Ελευθεροτυία, 16.9.01).

Για τον Ευαγ. Βενιζέλο:

Μορεί το συνέδριο αυτό  να αοφασίσει ότι σε αυτήν την εικόνα την καινούρια ου ανακαλύψαμε δεν ταιριάζει ο Βενιζέλος, ο οοίος δεν είναι και κανένα τζόβενο, και ότι ρέει να είναι 30άρης (ALPHA, 27.6.12).

- Για τους συντρόφους του της Κεντρικής Ειτροής του ΠΑΣΟΚ, τότε:

Είναι ελάχιστοι αυτοί ου δεν συνδέονται με την άσκηση της εξουσίας. Οι υόλοιοι είναι κανονικοί δημόσιοι υάλληλοι σε διάφορες ολιτικές θέσεις. Έχω μεγάλο ρόβλημα εικοινωνίας με ένα μεγάλο μέρος των στελεχών μας και αυτοί μαζί μου. Διαιστώθηκε, άλλωστε, και στην ψηφηφορία της Κεντρικής Ειτροής, όου δεν εξελέγην στο Εκτελεστικό Γραφείο (Κυριακάτικη Ελευθεροτυία, 10.2.2002).

...και για τον εαυτό του:  

Δεν μ ενδιαφέρει να γίνω αρχηγός! Εγώ δεν έχω αρανοϊκή συμεριφορά σε κανέναν τομέα. Βλέω δίλα μου διάφορους, οι οοίοι αγχώνονται να γίνουν το ένα ή το άλλο, βλέουν την ολιτική ως μια διαδρομή αξιωμάτων. Εγώ οτέ δεν το έβλεα έτσι...! (Κυριακάτικη Ελευθεροτυία, 10.2.2002).

 

 

* Τι έλεγαν για τη διαφθορά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ι. Σουλαδάκης: Για να γίνεις σήμερα υουργός ρέει, να  σε υιοθετήσουν τα διαλεκόμενα. Τα συμφέροντα ειβάλλουν άχρηστους στα υουργεία. Η διαλοκή φτάνει μέχρι τους υαλλή­λους (Ελεύθερος, 3.7.97).

Ν. Αλευράς: Δεν νικήσαμε τα εκτεταμένα κρούσματα διαφθο­ράς στη δημόσια διοίκηση (Συνε­δρίαση Κοινοβουλευτικής Ομά­δας ΠΑΣΟΚ, 21.10.98).

Π. Οικονόμου: Μεγάλο μέ­ρος του υομνήματος ου αέστειλε στον γραμματέα της Κε­ντρικής Ειτροής ΠΑΣΟΚ στις 2.7.99 αναφέρεται στην εξάλω­ση της διαφθοράς... (Τύος της Κυριακής, 4.7.99).

Ι. Kαψής, στη Σύνοδο της K.E. του ΠAΣOK: Αναφέρθηκε σε γενικευμένα φαινόμενα διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό, λέγοντας ότι στο IKA κοστίζει 5 εκατομμύρια η θέση, ότι οι ειχειρηματίες ανοίγουν τα βιβλία τους μόνο εάν έχουν λαδωθεί οι εφοριακοί, ότι για να εκδοθεί μιά σύνταξη ααιτούνται δύο χρόνια και ρέει αράλληλα να ληρώσεις, καθώς και ότι το 70% των έργων ου αραλαμβάνει το Δημόσιο είναι ακατάλληλα. (Kαθημερινή, 10.7.1999).