Γιατί δεν μορούν να γίνουν κάοια αλά ράγματα στην Ανώτατη Παιδεία;

 

 

Πέρα αό τις κενές γενικολογίες για μεταρρυθμίσεις, οράματα, αγώνες δημόσια και δωρεάν αιδεία και άλλα ηχηρά αρόμοια, ας κάνουν τον κόο να μας ουν οι υεύθυνοι για την Ανώτατη Παιδεία – ολιτικοί, καθηγητές, συνδικαλιστές (φοιτητές και καθηγητές) – γιατί δεν κάνουν κάοια αλά ράγματα ου θα ανέβαζαν το είεδό της και θα βοηθούσαν τους φοιτητές να μάθουν λίγα  γράμματα;

 

Για αράδειγμα:

 

α. Γιατί τα Πανειστήμια δεν αναρτούν στο διαδίκτυο ένα κατάλογο με τις δημοσιεύσεις κάθε καθηγητή σε έγκυρα ειστημονικά εριοδικά, διεθνή και ελληνικά, μαζί με τον δείκτη αναγνωρισιμότητας κάθε δημοσίευσης (ου δείχνει σε όσες άλλες δημοσιευμένες εργασίες έχει αναφερθεί η συγκεκριμένη δημοσίευση), για να ξέρουμε όλοι οιοι καθηγητές οιανών Πανειστημίων αράγουν ειστημονικό έργο και οιοι όχι;

 

β. Γιατί οι καθηγητές δεν ασκούν συνεχή έλεγχο της ροόδου των φοιτητών καθ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου, με συχνά γρατά ҹρόχειρα διαγωνίσματα, ανάθεση εργασιών κλ (η βαθμολογία των οοίων θα συνυολογίζεται στον τελικό βαθμό του φοιτητή), ώστε οι φοιτητές να βρίσκονται σε γόνιμη εαφή με  το αντικείμενο του μαθήματος κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου, και όχι σε στιγμιαία και ειόλαιη εαφή μόνο κατά τις εξεταστικές εριόδους, ου μόνο αγράμματους ειστήμονες αράγει;

 

γ. Γιατί οι καθηγητές ҹερνάνε, μετά αό 2-3 κοψίματα, φοιτητές ου δεν το αξίζουν, δίνοντάς τους το ολυόθητο ενταράκι, γεμίζοντας έτσι τον τόο με λήθος αγραμμάτων γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, καθηγητών, λογιστών κλ, την αγραμματοσύνη των οοίων ҹληρώνουμε όλοι όσοι συναλλασσόμαστε μαζί τους;

 

δ. Γιατί οι Πανειστημιακές Αρχές δεν τηρούν την νομοθετημένη υοχρέωσή τους να θεωρούν ότι η μαθησιακή διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, όταν δεν συμληρωθεί ο ροβλεόμενος χρόνος ομαλής λειτουργίας και διδασκαλίας των Σχολών, αλλά βρίσκουν άντα κάοια ҹαραθυράκια για την καταστρατήγησή της; 

 

ε. Γιατί οι οργανωμένοι στις συνδικαλιστικές οργανώσεις φοιτητές και καθηγητές δεν αομονώνουν – αυτοί οι ολλοί – τους λίγους γνωστούς (σ αυτούς)-αγνώστους (σ εμάς) μαχαλάκηδες, αλλά τους ειτρέουν να καταστρέφουν την εριουσία των Πανειστημίων;

 

στ. Γιατί οι οργανωμένοι στις συνδικαλιστικές οργανώσεις φοιτητές ή καθηγητές βρωμίζουν ή ειτρέουν να βρωμίζονται τα κτίρια και οι χώροι των Πανειστημίων, μόνιμο θλιβερό θέαμα ου αντανακλά την άθλια κατάσταση της Ανώτατης Παιδείας και τι κερδίζουν α το χάλι αυτό οι αγώνες τους για δημόσια και δωρεάν αιδεία;

 

ζ. Γιατί, αντί κάθε υουργός να ειχειρεί τη δική του εκαιδευτική μεταρρύθμιση, ανατρέοντας συνήθως εκείνη του ροκατόχου του, να μην συμφωνηθεί ανάμεσα στα κόμματα:

l       η εισήγηση για μια εκαιδευτική μεταρρύθμιση να καταρτιστεί αό μια Ευρεία Ειτροή αό εκαιδευτικούς κύρους (και όχι αό τα ολιτικά κόμματα ή τις συνδικαλιστικές οργανώσεις), η οοία θα συγκροτηθεί με τη συμφωνία των κομμάτων,

l       η Ειτροή να εργαστεί χωρίς ροααιτούμενα και δεσμεύσεις και, αφού μελετήσει  τον τρόο οργάνωσης και λειτουργίας των εκαιδευτικών συστημάτων άλλων ροηγμένων χωρών και ακούσει τις αόψεις και άλλων ειστημόνων της Εκαίδευσης, να υοβάλει την κατά λειοψηφία εισήγησή της στη Βουλή,

l       η Βουλή να αοφασίσει, με ελεύθερη, χωρίς δεσμεύσεις κομματικής ειθαρχίας, αόφαση των βουλευτών;

 

Γιατί, γιατί, γιατί...;