Ας τελειώνει ειτέλους η φαρσοκωμωδία των εξεταστικών ειτροών!

 

(Τη λύση την έχει υοδείξει ο καθηγητής Ν. Αλιβιζάτος)

 

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

 

Η γνωστή μας φαρσοκωμωδία με τίτλο Εξεταστικές-Πρανακριτικές Ειτροές της Βουλής θα συνεχιστεί, μετά τις εκλογές, με... νέα εεισόδια (αραομή ρώην υουργών για το Βατοέδι, εξεταστικές για Ζήμενς, ομόλογα, κυβερνητικές αοφάσεις του 2008-09 για την οικονομία και, αργότερα, για το Μνημόνιο του 2010 και... για ό,τι άλλο ήθελε υαγορεύσει το κομματικό συμφέρον).

 

Πρωταγωνιστής-εισαγγελέας στη φαρσοκωμωδία αυτή η εκάστοτε κυβέρνηση, ου, με την λειοψηφία ου διαθέτει στη Βουλή, αοφασίζει οιοι αό τους ολιτικούς της  αντιάλους, και άντοτε μόνο α αυτούς, θα αραεμφθούν στη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενοι για διάραξη οινικών αδικημάτων.   

Παρότι έχει αγκόσμια αναγνωριστεί ότι κριτές ου έχουν σχέσεις ολιτικής, ή άλλης, εξάρτησηςσυμμαχίας ή αντιαλότηταςμε τους κρινόμενους αοκλείεται να είναι αντικειμενικοί και να αοδώσουν δίκαιο.

Παρότι στη χώρα μας έχει στην ράξη αοδειχτεί ότι αυτό ου ειδιώκεται άντα με τις εξεταστικές ειτροές είναι να ληγεί ο ολιτικός αντίαλος και να αοκομισθούν κομματικά οφέλη, όχι να διερευνηθούν  αντικειμενικά οι υοθέσεις και "να λάμψει η αλήθεια" ("Ο θεσμός των εξεταστικών ειτροών δεν ροσφέρεται για τη διαλεύκανση σκανδάλων και την αόδοση ευθυνών. Με συμμετοχή κατά λειοψηφία βουλευτών του κυβερνητικού στρατοέδου οι εξεταστικές ειτροές σανίως ροχωρούν σε βάθος. Κατά κανόνα εξυηρετούν τις εικοινωνιακές ανάγκες όσων ζητούν τη σύστασή τους" εισημαίνει ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανειστήμιο Αθηνών κ. Ν. Αλιβιζάτος, ("Καθημερινή", 19.10.08)).

 

Η άσκηση δίωξης κατά υουργών, για οινικά αδικήματα ου διέραξαν κατά την ενάσκηση των υουργικών τους καθηκόντων, ρέει να γίνεται αοκλειστικά και μόνο αό τη Δικαιοσύνη, χωρίς την αρωγή κομματικών εξεταστικών ειτροών, αν η ρόθεση είναι η εύρεση της αλήθειας και η αονομή δικαιοσύνης. 

Το ώς μορεί να γίνει αυτό –η αεξάρτηση της δίωξης των υουργών αό τη Βουλήσήμερα, και μέχρι την αναθεώρηση του σχετικού άρθρου του Συντάγματος, το έχει υοδείξει ο καθηγητής Αλιβιζάτος στο άρθο του Ποινική ευθύνη υουργών: υάρχει λύση, στην Καθημερινή στις 12.7.09. Αντιγράφουμε αό το σημαντικό αυτό άρθρο:

 

Με την ισχύουσα ρύθμιση (άρθρο 86 Σ. και ν. 3126/2003) ο υουργός ή ρώην υουργός ου κατηγορείται αό τη Βουλή αραέμεται τελικά στο ακροατήριο μόνον ύστερα αό κύρια ανάκριση, η οοία διεξάγεται με όλα τα δυνατά εχέγγυα, αό ανακριτή και δικαστικό συμβούλιο, τα μέλη του οοίου εριβάλλονται με μείζονες εγγυήσεις. Αό την άλλη, με τη σημερινή ρύθμιση ο υουργός ααλλάσσεται αμετακλήτως και μορεί να ειστρέψει στην κοινωνία (και στην ολιτική) άμωμος και άσιλος, αν το ίδιο δικαστικό συμβούλιο διαφωνήσει με τη Βουλή και κρίνει ότι οι κατηγορίες εναντίον του δεν ευσταθούν.

Εν όψει των ανωτέρω, ερωτάται: γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα να μη συμφωνήσουν ότι κάθε φορά ου θα διαβιβάζονται στη Βουλή στοιχεία εναντίον υουργών ή ρώην υουργών τους, θα τα υοβάλλουν χωρίς χρονοτριβή στο δικαστικό συμβούλιο της αρ. 4 του άρθρου 86 Σ. ροκειμένου αυτό να αοφασίσει την αραομή ή όχι των κατηγορουμένων;

Για να γίνει αυτό, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να δεσμευθούν σε ένα ράγμα: ότι οσάκις διαβιβάζονται στη Βουλή στοιχεία κατά υουργού τους, η τελευταία θα ασκεί μόνον τύοις την ροβλεόμενη αό το Σύνταγμα αρμοδιότητά της, δηλαδή θα διώκει τον εγκαλούμενο χωρίς να ερευνά καθόλου την υόθεση. Και τούτο, χωρίς ροηγούμενη συζήτηση, με τυική αλώς ψηφοφορία, στην οοία, αν τα δύο αυτά κόμματα συμφωνήσουν, θα είναι ολύ εύκολο να συγκεντρωθούν οι ααραίτητες 151 ψήφοι, αρά τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Με αυτόν τον τρόο και ο τύος θα τηρείται (δηλαδή, η άσκηση δίωξης θα γίνεται αό τη Βουλή) και η ουσία θα διασφαλίζεται (αφού οι εμλεκόμενοι θα αραέμονται μόνον έειτα αό αμερόλητη δικαστική κρίση).

 

Η λύση λοιόν για να σταματήσει η φαρσοκωμωδία των εξεταστικών ειτροών  υάρχει, είναι αλή και αμέσως εφαρμόσιμη.

Αν τα δύο κόμματα εξουσίας θέλουν ράγματι ο λαός να μαθαίνει την αλήθεια, αν θέλουν ράγματι να ηγαίνουν φυλακή οι κλέφτες ολιτικοί και να ειστρέφουν άμωμοι και άσιλοι στην κοινωνία (και στην ολιτική) οι τίμιοι, δεν έχουν αρά να την εφαρμόσουν, εδώ και τώρα.

Αν δεν το κάνουν, θα δείξουν για άλλη μια φορά την υοκρισία των λόγων τους!