Εναντίον των ολιτών η φοροδιαφυγή και η διαφθορά

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 21.1.1982 – τότε ου μιλούσαμε για δωροδοκία  αργότερα θα μιλάμε για διαφθορά και μετά για διαλεκόμενη διαφθορά).

 

 

Με αφορμή το χρονογράφημα της Ε (σημ. της κας Ελένη Βλάχου) στην Καθημερινή της 10ης Ιανουαρίου, ειτρέψτε μου μερικές αρατηρήσεις άνω στο θέμα της φοροδιαφυγής και της δωροδοκίας.

           

Η ανάγκη της άμυνας ροβλήθηκε και ροβάλλεται συστηματικά ως δικαιολογία για όλες τις αράνομες, ή αλώς ααράδεκτες, ράξεις μας. Η άμυνα κατά του κράτους ҹου δεν σέβεται τον φορολογούμενο ολίτη ή ҹου τον φορολογεί άδικα υήρξε, χρόνια τώρα, το κύριο ειχείρημα για τη δικαίωση της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή, όμως, είναι, ηθικά και νομικά, αδίκημα. Και κανείς σε καμιά ερίτωση – ακόμα κι αν το κράτος δεν τον σέβεται ή τον αδικεί – δεν νομιμοοιείται στη διάραξη οοιασδήοτε αράνομης ράξης. Πολύ ερισσότερο ου η φοροδιαφυγή στρέφεται όχι αόριστα εναντίον του κράτους, αλλά συγκεκριμένα εναντίον άλλων συμολιτών μας. Αυτών ου θα ληρώσουν, έρα αό το δικό τους μερίδιο, και το μερίδιο των φοροφυγάδων.

 

Α την άλλη μεριά, εύκολα μορούμε να φανταστούμε τι θα συνέβαινε αν η ληρωμή των φόρων αφηνόταν στη... φιλοατρία των φορολογουμένων. Είναι λοιόν καθήκον της ολιτείας να ειβάλει σ όλους τους ολίτες την εκλήρωση των φορολογικών τους υοχρεώσεων. Στην ροσάθειά της αυτή ιστεύω ότι η ολιτεία ρέει, εκτός αό άλλα μέτρα, να κάνει χρήση του δικαιώματός της να ζητά αό κάθε ολίτη να αιτιολογεί τον τρόο ζωής του. Και να τον φορολογεί ανάλογα, όταν διαιστώνει ότι ο τρόος ζωής του δεν είναι αντίστοιχος με τα εισοδήματα ου δήλωσε.

           

Κανένα, όμως, αό τα μέτρα ου θα άρει η ολιτεία δεν μορεί να αοδώσει, αν διαβρωθούν εκείνοι ου η ολιτεία έχει τάξει ως υευθύνους για την ειβολή τους. Δυστυχώς για τη χώρα μας, ένα μεγάλο μέρος α αυτούς ου έχουν οριστεί να ροασίζουν το δημόσιο συμφέρον, σ όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης, έχει διαβρωθεί με τη δωροδοκία. Αν λοιόν δεν χτυηθεί η δωροδοκία, όοια μέτρα κατά της φοροδιαφυγής κι αν εφαρμοστούν θα αοτύχουν. Στο σημείο ο έχουμε φτάσει, οι δύο αυτές μάστιγες – δωροδοκία και φοροδιαφυγή – μόνο με ολύ σκληρά μέτρα μορούν να χτυηθούν.

 

Θα τολμήσει η νέα κυβέρνηση να άρει τέτοια μέτρα; Το εύχομαι και το εριμένω.