Ο Γιάννης Βογιατζάκης ως μηχανικός και manager

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

Ο Γιάννης Βογιατζάκης, ου ριν αό δύο μήνες έφυγε αό τη ζωή, εργάστηκε εί τριάντα έντε χρόνια στη Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών Έργων Μεταφοράς της ΔΕΗ (ΔΜΚΜ), ανερχόμενος όλη την ιεραχική κλίμακα, φτάνοντας στη θέση του διευθυντή Κλάδου Μελετών-Κατασκευών Γραμμών Μεταφοράς της ΔΜΚΜ, το 1983, και του διευθυντή της ΔΜΚΜ, το 1991, θέση ου διατήρησε μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1999.   

Κατά τη διάρκεια της μακράς και ειτυχούς σταδιοδρομίας του, οι κύριοι στόχοι του ως manager ήσαν:

- Για τους εργαζόμενους, η ασφάλειά τους κατά τις εικίνδυνες εργασίες κατασκευών, η διαρκής ειμόρφωση και η αυστηρή αξιοκρατία κατά την αξιολόγησή τους και τις αναθέσεις καθηκόντων.

- Στην ραγματοοίηση των έργων, η βέλτιστη οιότητα, το χαμηλό κόστος και ο σύντομος χρόνος αοεράτωσης.

Σημαντική ήταν και η δραστηριοοίησή του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για την ηλεκτρική ενέργεια και τα έργα Μεταφοράς (CIGRE, EURELECTRIC κ.α), με  συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, συνέδρια, αρουσιάσεις εργασιών κ.λ.

Όλα αυτά τα χρόνια καθοριστική υήρξε η συμβολή του, ως μηχανικού και manager, στη μελέτη και κατασκευή μεγάλων έργων Μεταφοράς της ΔΕΗ και σε ρωτοοριακές ρωτοβουλίες της ΔΜΚΜ.

Σύντομη αναφορά σε τέτοια έργα και ρωτοβουλίες γίνεται στη συνέχεια (βασισμένη στα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου του γράφοντος ΔΕΗ: Τα μεγάλα ζητήματα (2008), και σε έγγραφα του αρχείου του Γιάννη).

             

Μεγάλα έργα Μεταφοράς στα οοία η συμβολή του Γιάννη Βογιατζάκη υήρξε καθοριστική.

 

(α)       Η Διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδας και Ιταλίας.

 

Η διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας και Ιταλίας υήρξε ένα εντυωσιακό έργο αό άοψη οιότητας, κόστους, χρόνου κατασκευής και αοδοτικότητας.

 

Η Διασύνδεση, ικανότητας μεταφοράς 600 MW, εριέλαβε:

- δύο εναέριες γραμμές εναλλασομένου ρεύματος 400 KV στην Ιταλία, Brindisi-Galatina και Taranto-Galatina, μήκους 60 και 85 χιλ/τρων.

- δύο σταθμούς μετατροής εναλλασσομένου/συνεχούς ρεύματος, στις εριοχές Galatina και Αράχθου,

- εναέρια γραμμή συνεχούς ρεύματος Galatina-Porto Batisko Ιταλίας, μήκους 30 χιλ/τρων,

- υοβρύχιο καλώδιο συνεχούς ρεύματος +/- 300 KV, μήκους 160 χιλ/τρων, αό το Porto Batisko Ιταλίας στον Αετό Ελλάδας,

- δύο εναέριες γραμμές εναλλασομένου ρεύματος διλού κυκλώματος 400 KV, Άραχθος-Τρίκαλα και Άραχθος-Αχελώος, μήκους 80 και 60 χιλ/τρων, αντίστοιχα,

- τηλεικοινωνιακό εξολισμό, για τον εξ αοστάσεως έλεγχο της διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος.

 

Η μελέτη βυθού ραγματοοιήθηκε αό την εταιρεία Pirelli, για το Κανάλι του Otranto αό την Ιταλική ακτή μέχρι το σημείο κοντά στην Κέρκυρα και, αό εκεί μέχρι την ελληνική ακτή, αό το Πανειστήμιο Πατρών (καθηγητής Γ. Φερεντίνος) με την είβλεψη του Γιάννη Βογιατζάκη και συνεργατών του (διευθυντής της ΔΜΚΜ ο Γ. Κανελλάκης). 

Σκοός της μελέτης βυθού ήταν η έρευνα των θαλασσίων ρευμάτων και των συνθηκών ου εικρατούσαν στον βυθό, ώστε να ειλεγούν τα σημεία ροσγιάλωσης του υοβρυχίου καλωδίου και ο διάδρομος όντισής του και να οριστικοοιηθεί η διαδρομή του καλωδίου.

Αό τη μελέτη, ου άρχισε τον Αύγουστο 1989, ροέκυψε ως βέλτιστη όδευση του υοβρυχίου καλωδίου αυτή αό το Porto Batisko Ιταλίας στον Αετό Ελλάδας, μήκους 160 χιλιομέτρων, με διέλευση αό τη θαλάσσια εριοχή βόρεια αό την Κέρκυρα και το Στενό της Κέρκυρας.

Το μέγιστο βάθος όντισης του καλωδίου θα έφτανε τα 1.000 μέτρα –αγκόσμιο ρεκόρ βάθους– και η κλίση των ρανών του βυθού το 50%.

Η όδευση αυτή είχε το μεγάλο λεονέκτημα να καθιστά εριττή την κατασκευή στην Κέρκυρα εναέριας γραμμής υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος, μήκους 70 χιλ/τρων (ου ροβλεόταν αό την αρχική ρόταση Oμάδας εργασίας ΔΕΗ-ENEL, τον Μάιο 1988).

 

Η μελέτη δικτύου, εκονήθηκε:

- για το ελληνικό σύστημα, αό τη Διεύθυνση Μελετών Συστήματος Παραγωγής-Μεταφοράς  (ΔΜΣ Π-Μ, Α. Ρήγο, διευθυντή, Ε. Σουλή και Σ. Μισιώτη, κυρίως), σε συνεργασία με το Πανειστήμιο Πατρών (καθηγητές Δ. Τσανάκας και Γ. Γιαννακόουλος) και το ιταλικό κέντρο ερευνών CESI και

- για το ιταλικό σύστημα, αό την ENEL, σε συνεργασία με το CESI.

Η μελέτη, ου άρχισε τον Μάρτιο 1990, εριλάμβανε μελέτες ροής ισχύος, βραχυκυκλωμάτων, μεταβατικής ευστάθειας, υερτάσεων (μεταβατικών και κρουστικών στο δίκτυο εναλλασσομένου ρεύματος και στο υοβρύχιο καλώδιο) και καθορισμού της στάθμης ηλεκτρικής μόνωσης των εναέριων γραμμών συνεχούς ρεύματος. 

 

Η οικονομική-ενεργειακή μελέτη της Διασύνδεσης συντάχθηκε αό τη Διεύθυνση Προγραμματισμού (ΔΠΡΓ, Χ. Ποσειδώνα και Σ. Βάσσο, κυρίως) και την αντίστοιχη Υηρεσία της ENEL και υοβλήθηκε στην Ευρωαϊκή Ειτροή τον Μάρτιο 1990.

Σκοός της μελέτης αυτής ήταν ο ροσδιορισμός των τεχνικοοικονομικών ωφελειών ου θα ροέκυταν αό τη, μέσω της Διασύνδεσης, συνεργασία των ηλεκτρικών συστημάτων των δύο χωρών.    

 

Η μελέτη και κατασκευή του σταθμού μετατροής εναλλασσομένου/συνεχούς ρεύματος και των εναέριων γραμμών 400 KV στο ελληνικό έδαφος έγιναν αό τους Κλάδους Μελετών-Κατασκευών Υοσταθμών (Ν. Γκαγκαουδάκη κυρίως) και Γραμμών Μεταφοράς (Γ. Κουβαράκη κυρίως) της ΔΜΚΜ (διευθυντής ο Γιάννης Βογιατζάκης).

 

Η χρηματοδότηση του έργου της Διασύνδεσης έγινε μέσω δύο κοινοτικών ρογραμμάτων, REGEN και INTERREG, σε οσοστό 38% ερίου του κόστους της, ενώ η κατανομή της συνολικής δαάνης της μεταξύ ΔΕΗ και ENEL συμφωνήθηκε σε 25% και 75%, αντίστοιχα.    

Οι εαφές και συζητήσεις μας με τα αρμόδια όργανα της Ευρωαϊκής Ειτροής για τη χρηματοδότηση της Διασύνδεσης είχαν αρχίσει αρκετά ριν αό την είσημη αίτησή μας του Δεκεμβρίου 1990, αό το φθινόωρο 1989.

Η ρώτη είσημη συνάντηση για τον σκοό αυτό έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου 1989, στις Βρυξέλλες. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκρόσωοι του Υουργείου Βιομηχανίας της Ιταλίας, των μονίμων αντιροσωειών Ελλάδας (Ι. Σ. Σαμουηλίδης) και Ιταλίας στην Ε.Ε, των διευθύνσεων της Ειτροής XVI (Politiques regionales), XVII (Energie) και XXII (Coordination des politiques structurelles), της ENEL και της ΔΕΗ (Ι. Βογιατζάκης, Ε. Λεκατσάς και Χ. Ποσειδών).

Με τις συμφωνίες για την κοινοτική χρηματοδότηση και την κατανομή του κόστους του Έργου μεταξύ των δύο εταιρειών, η συμμετοχή της ΔΕΗ στο κόστος κατασκευής της Διασύνδεσης αντιροσώευε τη δαάνη της για την κατασκευή των δύο γραμμών εναλλασσομένου ρεύματος 400 KV (των γραμμών Αράχθου-Τρικάλων και Αράχθου-Αχελώου) και της εναέριας γραμμής συνεχούς ρεύματος. 

Καθώς, όμως, οι δύο αυτές γραμμές εναλλασσομένου ρεύματος ήσαν ααραίτητες για τη σύνδεση του δικτύου της Δυτικής Ελλάδας με το σύστημα των 400 KV και θα κατασκευάζονταν ακόμα και αν δεν είχε κατασκευαστεί η Διασύνδεση, η διασύνδεση με την Ιταλία ραγματοοιήθηκε ουσιαστικά σχεδόν δωρεάν για την Ελλάδα.

 

Η κατασκευή της Διασύνδεσης άρχισε το καλοκαίρι του 1997 και τελείωσε στα τέλη του 2001 με συνολικό κόστος 350 εκατ. ευρώ ερίου (τιμές 2000).

 

(β)       Η Διασύνδεση των Ιονίων Νήσων.

 

Η Διασύνδεση των Ιονίων Νήσων αάλλαξε οριστικά τα νησιά αυτά αό τους τοικούς σταθμούς αραγωγής, με τα γνωστά λειτουργικά και εριβαλλοντικά μειονεκτήματα, ενίσχυσε την αξιοιστία της τροφοδότησής τους με ηλεκτρική ενέργεια και συνέβαλε στη μείωση του κόστους αραγωγής του ηλεκτρικού συστήματος της Χώρας.

Η σύνδεση του δικτύου της Κέρκυρας με το ηειρωτικό σύστημα έγινε με τέσσερα μονοολικά υοβρύχια καλώδια λαδιού 150 KV, ισχύος 175 MW και μήκους 10,5 χιλ/τρων, ου οντίστηκαν στον δίαυλο Κάβος Κέρκυρας-Μούρτος, μέγιστου βάθους 70 μ., και αοερατώθηκε τον Δεκέμβριο 1986.

Η σύνδεση των δικτύων της Κεφαλονιάς και Ζακύνθου με το ηειρωτικό σύστημα έγινε με τέσσερα μονοολικά υοβρύχια καλώδια λαδιού 150 KV, ισχύος 125 MW, ου οντίστηκαν:  

- στον δίαυλο όρμος Δουκάτου Λευκάδας-όρμος Έμλισης Κεφαλονιάς, για τη σύνδεση Λευκάδας- Κεφαλονιάς, μήκους 13,5 χιλ/τρων και μέγιστου βάθους 350 μ.,

- στον δίαυλο Ποταμάκια Κεφαλονιάς-Άγιος Νικόλαος Ζακύνθου, για τη σύνδεση Κεφαλονιάς-Ζακύνθου, μήκους 20 χιλ/τρων και μέγιστου βάθους 110 μ.

Τα έργα των συνδέσεων αυτών αοερατώθηκαν το έτος 1986.

Η σύνδεση του δικτύου της Ζακύνθου με το ηειρωτικό σύστημα, με όντιση υοβρυχίων καλωδίων 150 KV στον δίαυλο Ζάκυνθος-Κυλλήνη, για την οοία οι μελέτες άρχισαν τη δεκαετία 90, ραγματοοιήθηκε το 2000, κλείνοντας έτσι τον βρόχο Άκτιο-Λευκάδα-Κεφαλονιά-Ζάκυνθος-Κυλλήνη.   

 

(γ)       Η Διασύνδεση των Κυκλάδων.

 

Η διασύνδεση των Κυκλάδων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς αοτελούσε έργο ααραίτητο για την αντιμετώιση της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της αδυναμίας εγκατάστασης τοικής αραγωγής για εριβαλλοντικούς λόγους.

Το έργο της Διασύνδεσης, όως μελετήθηκε αό τους Γιάν. Βογιατζάκη, Ν. Γκαγκαουδάκη, Γ. Κουβαράκη και τους συνεργάτες τους, αό τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ροέβλεε σε ρώτη φάση τη διασύνδεση της Άνδρου και της Τήνου με την Εύβοια, μέσω υοβρυχίων Καλωδίων και εναέριων Γραμμών 150 KV, και των νήσων Σύρου και Μυκόνου με την Τήνο, μέσω υοβρυχίων Καλωδίων και εναερίων Γραμμών 66 KV, καθώς και την κατασκευή των αντίστοιχων Υοσταθμών υοβιβασμού τάσεως σε κάθε νησί.

Αό το έργο αυτό, ου ξεκίνησε το 1991, ολοκληρώθηκαν η εναέρια Γραμμή 150KV στην Εύβοια, ο Υοσταθμός 150/20KV Καρύστου, η εναέρια Γραμμή 150KV στην Άνδρο, ο Υοσταθμός150/20KV στην Άνδρο και οντίστηκαν τα υοβρύχια Καλώδια Εύβοιας-Άνδρου, Άνδρου-Τήνου, Τήνου-Σύρου και Τήνου-Μυκόνου,  αρέμεινε ημιτελής η εναέρια Γραμμή και ο Υοσταθμός 150/66/20KV στην Τήνο, ενώ δεν ξεκίνησε η κατασκευή των έργων στη Σύρο και στη Μύκονο.

Το έργο της διασύνδεσης αυτής δεν ολοκληρώθηκε, εξ αιτίας αντιδράσεων κατοίκων των νήσων Τήνου, Σύρου και Μυκόνου, αρότι, εί συνολικού κόστους του έργου 75 εκατ. ευρώ, η δαάνη για την ολοκλήρωση των υολειόμενων έργων ανερχόταν σε 4 εκατ. ευρώ για την Τήνο και 6 εκατ. ευρώ για  την Σύρο και τη Μύκονο.

 

(δ)         Η Διασύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος Κρήτης με το ηειρωτικό σύστημα.

        

            Η Διασύνδεση αυτή, ένα μεγάλο και σύνθετο τεχνικό έργο, θα εριλάμβανε:

- δύο υοβρύχια καλώδια 150 KV,

- δύο σταθμούς μετατροής ρεύματος, στη Mεγαλόολη και στα Λινοεράματα Kρήτης,

- δύο εναέριες γραμμές μεταφοράς ΣΡ 150 KV, στην Πελοόννησο και Kρήτη,

- δύο ηλεκτρόδια, στις δύο θέσεις ροσγειάλωσης των υοβρυχίων καλωδίων.

 

Η σχεδίαση, μελέτη, τεχνικές ροδιαγραφές, τεύχη διαγωνισμών του έργου έγιναν αό τα στελέχη της ΔΜΚΜ με εικεφαλής τον Γιάννη Βογιατζάκη.

Για να διερευνηθεί η τεχνική δυνατότητα όντισης των δύο υοβρυχίων καλωδίων, ραγματοοιήθηκε το 1987-88 έρευνα του βυθού αό το Tμήμα γεωλογίας του Πανειστημίου Πατρών, με εικεφαλής τον καθηγητή Γ. Φερεντίνο, σε συνεργασία με τη ΔΜΚΜ με εικεφαλής τον Γιάννη Βογιατζάκη, ου κατέληξε στην ειλογή της όδευσης των καλωδίων αό τη Mονεμβασία Πελοοννήσου στις Mενιές Κρήτης, μήκους 150 χιλ/τρων και μέγιστου βάθους 1.150 μ.

 

Με βάση τα αοτελέσματα των μελετών της ΔΜΚΜ:

- Η Διεύθυνση Μελετών Συστήματος Π-Μ (ΔΜΣ Π-Μ, διευθυντής ο Α. Ρήγος) εκόνησε την Προμελέτη διασύνδεσης νήσου Kρήτης με το Eθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα ου ροσδιόρισε το κόστος κατασκευής, τις αώλειες ισχύος και ενέργειας και τις μελέτες ροής φορτίου και ολοκληρώθηκε τον Iούνιο 1988.  

- Η Διεύθυνση Προγραμματισμού (ΔΠΡΓ, διευθυντής ο Μ. Μόσχοβιτς) εκόνησε τη Mελέτη σκοιμότητας Διασύνδεσης N. Kρήτης ου ολοκληρώθηκε τον Σετέμβριο 1988, στην οοία, για την κάλυψη των αναγκών της Kρήτης σε ηλεκτρική ενέργεια, γινόταν οικονομική σύγκριση τριών λύσεων:

 (ι)  Με αυτοδύναμη ανάτυξη της τοικής αραγωγής.

 (ιι) Με Διασύνδεση ισχύος 2X300 MW και διακοή της λειτουργίας της τοικής αραγωγής.

 (ιιι) Με Διασύνδεση ισχύος 2X150 MW και αράλληλη λειτουργία τοικής αραγωγής.

Tο συμέρασμα της μελέτης ήταν ότι οι δύο λύσεις της Διασύνδεσης ήσαν οικονομικά οριακά ισοδύναμες μεταξύ τους και καθεμία α αυτές οριακά οικονομικότερη αό τη λύση της αυτοδύναμης ανάτυξης της αραγωγής.

 

Τον Φεβρουάριο 1988 –ριν αό την ολοκλήρωση των μελετών– ειλέχτηκε με ολιτική αόφαση, μετά εισήγηση της τότε Διοίκησης της ΔΕΗ, η Διασύνδεση ισχύος 2X300 MW με διακοή της λειτουργίας της τοικής αραγωγής.

 

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών τους, οι τρεις αρμόδιες Διευθύνσεις (ΔΜΣ Π-Μ, ΔΠΡΓ, ΔΜΚΜ), με κοινή εισήγησή τους τον Αρίλιο 1990, υέβαλαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ την ρόταση να ειλεγεί η λύση της Διασύνδεσης ισχύος 2X150 MW με αράλληλη λειτουργία τοικής αραγωγής, την οοία το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε ομόφωνα δεκτή.

 

Τον Μάιο 1991, ειλέχτηκε η λύση της αυτοδύναμης αραγωγής χωρίς Διασύνδεση με ολιτική αόφαση, μετά εισήγηση της νέας Διοίκησης  ΔΕΗ.  

(ε)        Η αοεράτωση της 3ης Γραμμής Μεταφοράς 400 KV Βορρά-Νότου.

 

Η αοεράτωση της 3ης Γραμμής Μεταφοράς 400 KV Βορρά-Νότου, με την κατασκευή του τελευταίου τμήματός της στο Κρυονέρι, υήρξε ένα σοβαρό ζήτημα, για την αντιμετώιση του οοίου ο Γιάννης Βογιατζάκης, με τους Αγγ. Παρδάλη, Γ. Κουβαράκη, Στέφ. Τσαλίκη κ.α., εργάστηκε είμονα και συστηματικά, καθώς αό το έργο αυτό εξαρτιόταν η ασφαλής ηλεκτροδότηση της Αττικής και άλλων μεγάλων εριοχών του Νότου.

Η κατασκευή του ειχειρήθηκε τον Αύγουστο 1990 και δύο φορές τον Νοέμβριο 1991 χωρίς ειτυχία, λόγω αντιδράσεων της Κοινότητας και κατοίκων του Κρυονερίου, στους οοίους συμαραστέκονταν  ολιτικοί και ΜΜΕ.

Μετά την κατάρτιση και την υοβολή στο αρμόδιο Υουργείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Ειτώσεων τον Ιούλιο 1994, και ύστερα αό λετομερή ενημέρωση της εισαγγελικής αρχής και του υουργού Δημόσιας Τάξης, ειχειρήθηκε τον Νοέμβριο η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου στο Κρυονέρι. Οι εργασίες, όμως, εμοδίστηκαν και άλι αό την Κοινότητα και κατοίκους της, αρά την αρουσία εισαγγελέα και αστυνομικής δύναμης.

Τελικά, τα μλακ άουτ στην Αττική, Εύβοια και ανατολική Πελοόννησο τον Μάρτιο 1998 υοχρέωσαν ολιτικούς και ΜΜΕ ου αντιδρούσαν στην ολοκλήρωση του έργου να αλλάξουν στάση και τον ρωθυουργό Κ. Σημίτη να δηλώσει ως καμιά κοινωνική ομάδα δεν μορεί για λόγους ιδιοτελείς να αρεμοδίζει την ολοκλήρωση ενός έργου ου είναι ρος όφελος του κοινωνικού συνόλου, να υοσχεθεί ως θα φροντίσει να ολοκληρωθεί το Έργο και να τηρήσει την υόσχεσή του.

Το έργο στο Κρυονέρι ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 1999.

 

(στ)     Ο Υοσταθμός 400 KV κλειστού τύου GIS στον ΑΗΣ Λαυρίου.

 

Ένα ολύ αξιόλογο έργο, η μελέτη και η είβλεψη της κατασκευής του οοίου έγινε αό τον Ν. Γκαγκαουδάκη (Διευθυντή Κλάδου Μελετών-Κατασκευών Υοσταθμών Μεταφοράς της ΔΜΚΜ) και τους συνεργάτες του, εί διευθύνσεως Βογιατζάκη – ειτυχές τόσο αό άοψη σχεδίασης και κατασκευής όσο και αό άοψη κόστους και χρόνου αράδοσης – υήρξε η μελέτη και κατασκευή του Υοσταθμού 400 KV κλειστού τύου GIS, με διακότες και ζυγούς με μόνωση αερίου SF 6 και με ψηφιακό σύστημα ροστασίας και ελέγχου. 

Ο υοσταθμός αυτός, ου κατασκευάστηκε για να εξυηρετεί τη μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου 550 MW και την ετρελαϊκή μονάδα 300 MW του ΑΗΣ Λαυρίου, υήρξε ο ρώτος κλειστός υοσταθμός 400 KV στο ελληνικό Σύστημα και ήταν έτοιμος ολύ νωρίτερα αό τον ρώτο αεριοστρόβιλο της μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου Λαυρίου.

 

(ζ)        Το Κέντρο Υερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αργυρούολης.   

 

Για την κατασκευή του ΚΥΤ Αργυρούολης, οι Γ. Βογιατζάκης και Ν. Γκαγκαουδάκης συμφώνησαν με τον Δήμο Ηλιούολης η ΔΕΗ να εριορίσει στο ελάχιστο δυνατό την έκταση εγκατάστασης του ηλεκτρικού εξολισμού του ΚΥΤ, να δημιουργήσει ζώνη ρασίνου μεταξύ του εξολισμού και του τοίχου ερίφραξης και να αραχωρήσει δωρεάν στον Δήμο τμήμα του οικοέδου του ΚΥΤ (για εέκταση των αθλητικών του εγκαταστάσεων) το δε Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούολης να λάβει αόφαση ότι συμφωνεί με την κατασκευή του ΚΥΤ.

Μετά τη συμφωνία αυτή, εκδόθηκαν, αρά τις αντιδράσεις της δημοτικής αρχής Αργυρούολης (λέον), όλες οι ααιτούμενες άδειες καθώς και ευνοϊκές για το Έργο αοφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και της ολομέλειας του Σ.τ.Ε. και άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή του ΚΥΤ.

 

Στις αρχές του 2003, όμως, τα άντα ανατράηκαν:

Οι εργασίες κατασκευής του ΚΥΤ διεκόησαν, καθώς ομάδα κατοίκων με την ανοχή των Δημοτικών Αρχών Ηλιούολης και Αργυρούολης κατέλαβε αράνομα στις 4.11.2002 τον χώρο εισόδου στο ΚΥΤ και εμόδιζε βίαια την είσοδο των συνεργείων της ΔΕΗ για εκτέλεση νόμιμων εργασιών (αό το με ημερομηνία 27.1.03 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Μεταφοράς και της Διευθύντριας των Νέων Έργων Μεταφοράς, ρώην ΔΜΚΜ).

 Στις αρχές Μαρτίου 2003 ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ρότεινε στο Υουργείο Ανάτυξης την αναβολή κατασκευής ολόκληρου του τμήματος 400 KV του ΚΥΤ και την κατασκευή του τμήματος 150 KV μόνο, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΜΗΕ (υεύθυνου για τον σχεδιασμό του Συστήματος Μεταφοράς) δεν διατύωσε καμία αντίρρηση στην ρόταση αυτή και ο Υουργός Ανάτυξης δέχτηκε την ρόταση.

 

Διαψεύτηκαν έτσι οι ελίδες για ευτυχή κατάληξη των ροσαθειών της   ΔΜΚΜ για την κατασκευή του ΚΥΤ Αργυρούολης. Ελίδες ου, μετά την αίσια κατάληξη του έργου στο Κρυονέρι, στηρίζονταν στη λογική ότι η ενόχληση ου το ΚΥΤ Αργυρούολης ροκαλούσε ήταν συντριτικά μικρότερη αό την ενόχληση ου ροκαλούσαν οι Γραμμές Μεταφοράς στο Κρυονέρι (καθώς τα ηλεκτρικά στοιχεία του ΚΥΤ Αργυρούολης βρίσκονταν σε εριφραγμένο χώρο της ΔΕΗ και συγκριτικά μακρυά αό κατοικίες, ενώ οι γραμμές στο Κρυονέρι σε κοινοτικό χώρο και άνω αό κατοικίες).

 

 (η)      Η αναβάθμιση γραμμών 150 KV στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

 

 Η αντιμετώιση σοβαρών ροβλημάτων χαμηλών τάσεων και υερφορτίσεων γραμμών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ειτεύχθηκε εί διευθύνσεως Βογιατζάκη, με την αναβάθμιση γραμμών 150 KV.

Αοφεύχθηκε έτσι η ρομήθεια αεριοστροβίλων και η κατασκευή ενός μικρού σταθμού αραγωγής στην εριοχή της Αλεξανδρούολης, εγχειρήματος μεγαλύτερου κόστους και αβέβαιας κατάληξης ου είχε ροταθεί ριν αό την αντιρόταση της ΔΜΚΜ.

 

Ειτυχείς ρωτοοριακές δράσεις του Γιάννη Βογιατζάκη και των συνεργατών του.

 

(α)       Η κατασκευή Γραμμών μεταφοράς 150 KV Compact type, με μεταλλικούς στύλους φέροντες μονωτικούς εγκάρσιους βραχίονες μικρού μήκους, για τη μείωση της εριβαλλοντικής ειβάρυνσης αό τις Γραμμές Μεταφοράς.

Η ρώτη τέτοια Γραμμή ου κατασκευάστηκε στη Χώρα το 1978 ήταν μία αό τις ρώτες στην Ευρώη.

 

(β)       Η αναβάθμιση αλών, ελαφρού τύου γραμμών 150 KV (γραμμών με ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και με αγωγούς μικρής διατομής) σε γραμμές διλές, βαρέως τύου (γραμμές με δύο ηλεκτρικά κυκλώματα και με αγωγούς μεγάλης διατομής), ου ξεκίνησε τον Ιούνιο 1994.

Αυτό ειτεύχθηκε με την ανέγερση, γύρω αό τους υλώνες μιας αλής ελαφρού τύου γραμμής 150 KV, νέων υλώνων βαρέως τύου, και την τοοθέτηση σ αυτούς αγωγών μεγάλης διατομής για δύο ηλεκτρικά κυκλώματα και, στη συνέχεια, την αοξύλωση της  αλής ελαφρού τύου γραμμής.   

Με την αναβάθμιση τέτοιων γραμμών ειτυγχάνεται ο τετραλασιασμός της μεταφορικής τους ικανότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα και η αοφυγή κατασκευής νέων γραμμών με τις γνωστές, χρονοβόρες και αμφίβολης κατάληξης, διαδικασίες ααλλοτριώσεων, αδειοδοτήσεων κ.λ. 

Αυτή η αοτελεσματική και γρήγορα υλοοιήσιμη μέθοδος για την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των γραμμών δημιούργησε νέες ροοτικές για την ανάτυξη του συστήματος 150 KV και έχει συμβάλει σοβαρά στην ενίσχυσή του αό το 1994 ου άρχισε να εφαρμόζεται.

              

(γ)       Το ζήτημα των ηλεκτρομαγνητικών εδίων των γραμμών και υοσταθμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ου ροκαλούσε αντιδράσεις στην κατασκευή των έργων Μεταφοράς, αοτέλεσε για τον Γιάννη Βογιατζάκη, τους συνεργάτες του στην ΔΜΚΜ και τον κ. Δ. Τσανάκα, καθηγητή του ανειστημίου Πατρών, αντικείμενο συστηματικής ροσάθειας τόσο για την εφαρμογή των διεθνών κανονισμών  όσο και για την ενημέρωση της δικαστικής εξουσίας, των ολιτικών, των μέσων ενημέρωσης και των ολιτών.

Κατά την ενημέρωση αυτή, τονιζόταν ως οι ειδικοί Κανονισμοί για την ροστασία των ανθρώων αό τα ηλεκτρομαγνητικά εδία των ηλεκτρικών δικτύων και συσκευών συντάσσονται με ειστημονική και κοινωνική υευθυνότητα αό διεθνούς κύρους ειστήμονες, οι οοίοι εκροσωούν όλους των αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και καλύτουν όλες τις σχετικές με το ζήτημα αυτό ειστήμες, συμεριλαμβανομένων και των ειστημών υγείας, και ως τους Κανονισμούς αυτούς τηρεί αυστηρά η ΔΕΗ.      

Στους διεθνείς αυτούς Κανονισμούς βασίζονταν και οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Ειτώσεων, με βάση τις οοίες εγκρίνονταν οι εριβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή των γραμμών και υοσταθμών Μεταφοράς.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Ειτώσεων για την αοεράτωση της 3ης Γραμμής Μεταφοράς Βορρά-Νότου, ου συντάχτηκε το καλοκαίρι 1994 αό τον Γ. Κουβαράκη (Διευθυντή Κλάδου Μελετών-Κατασκευών Γραμμών Μεταφοράς της ΔΜΚΜ) και τους συνεργάτες του, υήρξε η ρώτη εριβαλλοντική μελέτη ου συντάχτηκε για εγκαταστάσεις ΔΕΗ.

 

Αυτά τα λίγα για την εαγγελματική δραστηριότητα του Γιάννη Βογιατζάκη στη ΔΕΗ.

 Για τα άλλα, τον ακέραιο χαρακτήρα του, την αίσθηση του καθήκοντος και την ευαισθησία του για την ρόοδο της κοινωνίας μας, δεν θα μιλήσουμε. 

Είναι γνωστά σε όλους εκείνους, μέσα και έξω α τη ΔΕΗ, ου τον γνώρισαν και ου, για τις αρετές του αυτές, τον σέβονταν και τον τιμούσαν.