Η κακή κατάσταση του Ηλεκτρικού Συστήματος συνέεια του λαθεμένου τρόου με τον οοίο αίρνονται οι αοφάσεις

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 16.2.05)

 

 

Με αφορμή τα αναφερθέντα αό τον υουργό Ανάτυξης κ. Δ. Σιούφα, στην Ειτροή Παραγωγής και Εμορίου της Βουλής, στις 10.2.05, για την κακή κατάσταση του ηλεκτρικού μας συστήματος (Κ 11.2.05), θα ήθελα να κάνω τις εξής αρατηρήσεις.

 

α. Η σημερινή κατάσταση του ηλεκτρικού μας συστήματος, όως ο Υουργός την εριέγραψε στις 10.2.05 αλλά και αλαιότερα (το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας είναι υό κατάρρευσιν, Κ 17.11.04), είναι αοτέλεσμα συγκεκριμένων λαθεμένων αοφάσεων, όως :

l       η κατασκευή μονάδων φυσικού αερίου στον Βορρά αντί στον Νότο, ου έχει αυξήσει την ανισορροία του ηλεκτρικού συστήματος,

l       η ματαίωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάτυξης 1997-2006 της ΔΕΗ, το 1996, και η εενδυτική αοχή της ΔΕΗ στην ηλεκτροαραγωγή, μετά,

l       η καθιέρωση αναοτελεσματικού θεσμικού λαισίου για την οργάνωση και λειτουργία του ηλεκτρικού τομέα (ν. 2773/1999 και 3175/2003), ου και την ιδιωτική ηλεκτροαραγωγή δεν έχει καταφέρει να ανατύξει (με τις αντιφατικές διατάξεις του και τις μεγάλες αβεβαιότητες και την ολυλοκότητα του μοντέλου αγοράς ου ειχειρεί να διαμορφώσει) και τη λήψη αοφάσεων έχει σοβαρά δυσχεράνει (με την ολυδιάσαση και ασάφεια στις αρμοδιότητες και στις ευθύνες και τις ҹερίεργες σχέσεις ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ-ΡΑΕ ου έχει θεσμοθετήσει).

 

β. Οι δυσμενείς συνέειες των αοφάσεων αυτών και εναλλακτικές ροτάσεις είχαν εγκαίρως υοδειχθεί στους αρμόδιους αό Υηρεσίες της ΔΕΗ, τον υογράφοντα και άλλους.

 

γ.  Οι υεύθυνες όμως διοικήσεις και οι ολιτικοί ροϊστάμενοί τους δεν είχαν την ικανότητα, ή φοβούνταν, να εφαρμόσουν τη  μέθοδο της κατ αντιαράσταση εξέτασης των διαφορετικών ροτάσεων, ου βλέουμε να εφαρμόζεται σε κάθε ετυχημένη Ειχείρηση. 

Προτιμούσαν τη μέθοδο της κατ ιδίαν ενημέρωσης αό εκείνους ου θεωρούσαν δικούς τους, ου τους αάλλασσε μεν αό το ҹικρό οτήρι της ειλογής και της λήψης αόφασης, και συγχρόνως τους ρόσφερε και  το άλλοθι της ομοφωνίας, τους οδηγούσε όμως σε λάθος δρόμο και, τελικά, σε λαθεμένες αοφάσεις.

 

δ. Είμαι εεισμένος ως αυτός ο κακός τρόος λήψης των αοφάσεων, ου δυστυχώς εικρατεί στο δημόσιο τομέα στη χώρα μας, είναι η αιτία των δεινών του ηλεκτρικού τομέα ου διαιστώνει ο σημερινός Υουργός.