Καρτέλ, αδιαφορία καταναλωτών, αραξία αρμοδίων και ακρίβεια

 

(Eιστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 20.6.08)

 

 

Εδώ και αρκετό καιρό αό τις στήλες της Καθημερινής γίνεται είμονη και συστηματική ροσάθεια (αό τους Ν. Νικολάου, Στ. Μάνο και Λ. Κατσώνη, κυρίως, αλλά και αό άλλους) να εισθούν οι αρμόδιοι ότι οι κύριες αιτίες της ακρίβειας στη χώρα μας είναι:

- η ύαρξη μονοωλείων, καρτέλ και κλειστών εαγγελμάτων,

- η αροθυμία των καταναλωτών να ψάξουν την αγορά, ριν κάνουν τις αγορές τους.

 

Προκαλεί εντύωση ου ο ολιτικός κόσμος (κυβέρνηση και αντιολίτευση) και οι άλλοι αρμόδιοι (εαγγελματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών, ανεξάρτητες ειτροές, αρχές κ.λ..) δείχνουν να μην ροβληματίζονται με τις συγκεκριμένες ροτάσεις και τα ερωτήματα ου οι συνεργάτες της Καθημερινής υοβάλλουν. Προτιμούν να σιωούν ή να εξαγγέλλουν/ζητούν αστυνόμευση της αγοράς, μαύρες λίστες και αγορανομικά μέτρα, να διαιστώνουν ή να ανησυχούν, να γενικολογούν (χρειάζονται αοφασιστικές μεταρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στις αγορές και την άρση των αραγόντων ου οδηγούν στην αύξηση των τιμών) ή να ευαγγελίζονται μια άλλη ολιτική, την οοία έχει ραγματικά ανάγκη ο τόος!

 

Ως καταναλωτής, θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ, όχι μόνο τους υουργούς Εθνικής Οικονομίας και Ανάτυξης αλλά και την άλλη εξουσία, την Ειτροή Ανταγωνισμού, τις Ενώσεις καταναλωτών, τη ΓΣΕΕ, τον ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ [ρόσφατη έρευνα του οοίου έδειξε ότι οι ολυεθνικές ωλούν ακριβότερα τα ροϊόντα τους στην Ελλάδα και ότι έως 70% υψηλότερες τιμές ληρώνουν οι Ελληνες καταναλωτές (Καθημερινή 6.6.08)] κλ:

- ώς το καρτέλ του γάλατος καταφέρνει να διατηρεί ακόμα τιμές τόσο υψηλές;

- η ρόσφατη εξαγορά και το κλείσιμο, αό μια μεγάλη εταιρεία σουερμάκετ, της γερμανικής αλυσίδας σουερμάρκετ Plus, ου οι τιμές της ήσαν ολύ χαμηλές, δεν έρεε να ελεγχθεί αό την Ειτροή Ανταγωνισμού;

- οιος ή τι εμοδίζει να καταργηθούν τα κλειστά εαγγέλματα;

- γιατί η αμοιβές των συμβολαιογράφων ρέει να συνδέονται με τις αντικειμενικές αξίας των ακινήτων;

- γιατί δεν αναθέτετε τη (διαρκή και συστηματική) ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές των ροϊόντων σε κάοια Υηρεσία σας ή  σε κάοια ιδιωτική εταιρεία (αν δεν συμφωνείτε με τη συγκριτική διαφήμιση ου έχει ροτείνει ο Στ. Μάνος);

 

Διαβλέω και συμμερίζομαι το ειρωνικό σχόλιο του αναγνώστη: εδώ η εξουσία δεν ααντά σε κοτζάμ Καθημερινή, Μάνους και Νικολάου, θα ααντήσει σε σένα, αλέ καταναλωτή;