Η μικρή καθημερινή διαφθορά δημιούργημα αλλά και κάλυψη της μεγάλης διαλεκόμενης διαφθοράς

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 23.7.99)

 

 

Οι δηλώσεις του βουλευτή κ. I. Καψή για την εκτεταμένη δια­φθορά στη χώρα μας και τα όσα ε­ακολούθησαν γεννούν κάοια ε­ρωτήματα:

 

α. Γιατί αυτή η οργισμένη αντί­δραση στα όσα είε ο κ. Καψής; 

Και άλλοι ολιτικοί έχουν ει α­ρόμοια ή και βαρύτερα. Ιδού κά­οια ου έτυχε να συγκρατήσω:

– Χ. Καστανίδης: Πρώτη ση­μαία μας ρέει να είναι η κατα­ολέμηση της διαφθοράς στο κράτος (τελευταία σύνοδος Κε­ντρικής Ειτροής ΠΑΣΟΚ Τύ­ος της Κυριακής 11.7.99).

– Π. Οικονόμου: Μεγάλο μέ­ρος του υομνήματος ου αέστειλε στον γραμματέα της Κε­ντρικής Ειτροής ΠΑΣΟΚ στις 2.7.99 αναφέρεται στην εξάλω­ση της διαφθοράς... (Τύος της Κυριακής 4.7.99).

– Μ. Εβερτ: Το καθεστώς του χρηματισμού, της εξαγοράς συ­νειδήσεων έχει γίνει η ημιείση­μη διαδικασία των συναλλαγών. Και όοιος τολμήσει να καταγγεί­λει, να αοκαλύψει, διώκεται, διό­τι διαταράσσει την ομαλή λει­τουργία της κατεστημένης δια­λοκής (Καθημερινή, 18.1.98). Βαριές καταγγελίες για την εκτε­ταμένη διαφθορά εριλαμβάνονται και στο βιβλίο του Ειρηνική Εανάσταση για τη Νέα Εοχή. Οκτώβριος 1998.

– Ν. Αλευράς: Δεν νικήσαμε τα εκτεταμένα κρούσματα διαφθο­ράς στη δημόσια διοίκηση (συνε­δρίαση Κοινοβουλευτικής Ομά­δας ΠΑΣΟΚ, 21.10.98).

– Γ. Σαλαγκούδης: Η κυβέρνηση αυτή έχει εθιστεί στη διαφθορά (Πλάνετ εκομή Γ. Λιάτσου, 22.11.96).

– Ι. Σουλαδάκης: Για να γίνεις σήμερα υουργός ρέει, να  σε υιοθετήσουν τα διαλεκόμενα. Τα συμφέροντα ειβάλλουν άχρηστους στα υουργεία. Η διαλοκή φτάνει μέχρι τους υαλλή­λους (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 3.7.97}.

– Στ. Μάνος: Εανειλημμένα έχει καταγγείλει το δημόσιο τομέα ως διεφθαρμένο.

 

β. Σε καθεστώς ανίσχυρης, γε­νικευμένης και διαλεκόμενης διαφθοράς είναι ερίεργο ου οι ολίτες δεν μορούν ή δε θέλουν να άνε στον εισαγγελέα;

 

γ. Την ευθύνη της αντιμετώι­σης του ολιτικοκοινωνικού ρο­βλήματος της γενικευμένης δια­φθοράς μορεί η ολιτική ηγεσία να την μεταφέρει στον εισαγγε­λέα;

 

δ. Μήως η κύρια αιτία ου τό­σα χρόνια δεν μορεί να βρεθεί λύση στα ǹροβλήματα της καθημερινότητας, για τα οοία ολύς λόγος έγινε μετά τις ευρωεκλο­γές, είναι ότι ίσω α  αυτά βρίσκεται η μικρή καθημερινή δια­φθορά, δημιούργημα αλλά και κά­λυψη της μεγάλης διαλεκόμενης διαφθοράς;