Για τον Κώδικα διαχείρισης του Ηλεκτρικού Συστήματος

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 17.10.08)

 

 

Σε δημοσίευμα της Καθημερινής στις 10.10.08, ου υογράφει η κα Χρύσα Λιάγγου, σχετικά με την αρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (μετά μηνυτήρια αναφορά της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ) στο ζήτημα της Οριακής Τιμής του Συστήματος και της αγοράς ρεύματος αό το Αλουμίνιο, γίνεται λόγος για τη στρεβλή λειτουργία της Ημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρισμού ου αναγκάζει τη ΔΕΗ να αγοράζει ακριβά και να ουλάει φθηνά το ηλεκτρικό ρεύμα.

 

Θα ήθελα να εισημάνω κάτι ου δεν έχει ροσεχθεί όσο ίσως θα έρεε: ότι ο τρόος  λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού, ου βασίζεται στον Κώδικα διαχείρισης του Συστήματος, ειβλήθηκε αό τη ΡΑΕ και τον Υουργό Ανάτυξης, αρότι οι σχετικές ροτάσεις της ΡΑΕ είχαν αορριφθεί αό την αρμόδια Ειτροή της Βουλής ου είχε εεξεργαστεί τον ν. 3175/2003 (με τον οοίο τροοοιήθηκε ο ν. 2773/1999 για την αελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας).  

Ιδού εν συντομία ώς έχει το θέμα (αναλυτικότερη αρουσίασή του γίνεται στο βιβλίο του υογράφοντος ΔΕΗ: Τα μεγάλα ζητήματα, κεφ. 18).

 

Κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Ειτροή της Βουλής του Σχεδίου νόμου 3175/2003, η ΡΑΕ, θεωρώντας ότι με τις ροτεινόμενες τροοοιήσεις δεν ειχειρείται ριζική και σαφής αναδιοργάνωση της αγοράς, όως είχε ροταθεί αό τη ΡΑΕ, ρότεινε την υιοθέτηση του λήρους αναλυτικού σχεδίου για την αναδιάρθρωση της αγοράς ου η ίδια είχε εισηγηθεί τον Σετέμβριο 2002 (Έκθεση εραγμένων ΡΑΕ Ιανουάριος 2003-Μάρτιος 2004).

Η ρότασή της όμως αυτή δεν έγινε δεκτή αό την Ειτροή της Βουλής και έτσι στον ψηφισθέντα νόμο 3175/2003 αουσίαζαν όλα τα σχετικά με τις μεγαλεήβολες ιδέες για χρηματιστήριο ενέργειας, ημερήσια και ҹροθεσμιακή αγορά ενέργειας, ҹιστοοιητικά διαθεσιμότητας ισχύος των ροτάσεων της ΡΑΕ για την τροοοίηση του ν. 2773/99, ου είχαν αοτελέσει καύχημα των τότε αρμοδίων και αντικείμενο εμβριθών αναλύσεών τους στον Τύο. 

 

Η ΡΑΕ, όμως, δεν το έβαλε κάτω! Αφού ο νομοθέτης αρνήθηκε να νομοθετήσει κατά ώς αυτή ειθυμούσε, βρήκε άλλο τρόο για να ειβάλει τις  αόψεις της: ανέλαβε η ίδια (αντί του αρμόδιου κατά τον Νόμο οργάνου, του ΔΕΣΜΗΕ) την κατάρτιση του Κώδικα διαχείρισης του Συστήματος και η ίδια ερμήνευσε τoυς νόμους 2773/1999 και 3175/2003 και ҹέρασε στον Κώδικα όλα αυτά ου δεν είχε καταφέρει να είσει τη Βουλή να  νομοθετήσει.

Πράγματι, το σχέδιο του Κώδικα, ου η ΡΑΕ ολοκλήρωσε τον Δεκέμβριο 2003, εανέφερε ουσιαστικά τις ρυθμίσεις του ρώτου σχεδίου νόμου της ΡΑΕ (του Σετεμβρίου 2002), ου είχαν ήδη αορριφθεί αό την Ειτροή της Βουλής και ου ο ν. 3175/2003 είχε αγνοήσει.

Τελικά, ο Κώδικας της ΡΑΕ του Δεκεμβρίου 2003 εγκρίθηκε ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Μάϊο 2005, αό τον υουργό Ανάτυξης Δ. Σιούφα.

 

Όως κάοιοι αρμόδιοι ομολογούσαν τότε, ο Κώδικας νομοθετούσε, εριλαμβάνοντας διατάξεις με τις οοίες ελίζεται ότι θα θεραευτούν οι ερισσότερες αό τις αδυναμίες του υφισταμένου νομοθετικού λαισίου των νόμων 2773/1999 και 3175/2003....  

 

Με άλλα λόγια, το έργο της νομοθέτησης των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού, ου ...δεν είχε ειτελέσει σωστά η Βουλή με τους νόμους 2773/1999 και 3175/2003, το ειτέλεσαν η ΡΑΕ και ο Υουργός Ανάτυξης με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος!

                  Είχαν το δικαίωμα;