Ερωτήματα λογικής ανάλυσης ρος ολιτικούς/δημοσιογράφους ου, μετά το Κυριακό δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν, ειμένουν...

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 4.5.04)

 

 

Mετά τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για το Σχέδιο Aνάν, ορισμένοι ολιτικοί και δημοσιογράφοι δηλώνουν, με βεβαιότητα ου εκλήσσει, ότι:

- η δική τους άοψη, υέρ της εγκρίσεως του Σχεδίου Aνάν, και όχι η αντίθετη των ελληνοκυρίων, ήταν και εξακολουθεί να είναι η ορθή,

- οι ελληνοκύριοι αρασύρθηκαν στην καταψήφιση του σχεδίου αό τον ρόεδρο της Κυριακής Δημοκρατίας,

- η αόρριψη του Σχεδίου Aνάν σημαίνει αντίθεση των ελληνοκυρίων στην ενοοίηση του νησιού.

 

Oι αόψεις αυτές ροκαλούν εύλογα ερωτήματα:

l       Για ολιτικά ζητήματα της σημασίας και των συνεειών αυτού της Kύρου, η θέση του ζητήματος σε ψηφοφορία στο σύνολο του λαού δεν είναι μήως η ασφαλέστερη μέδοδος ροκειμένου να αοδειχτεί – όχι ιστορικά αλλά στη χρονική ερίοδο ου εκφράζεται – η ορθότητα μιάς άοψης; 

Yάρχει άλλη μέθοδος;  

l       Eίναι δυνατό ένας λαός με υψηλό νευματικό, ολιτιστικό και οικονομικό είεδο, ου ζει σε μιά σύγχρονη δημοκρατική χώρα με λήρη ελευθερία στην έκφραση γνώμης, και ου αοφάσισε αφού ροηγουμένως άκουσε τις αόψεις και αραινέσεις τόσων σοβαρών ολιτικών ροσώων (για αράδειγμα, τις αόψεις τριών ρώην ρωθυουργών της Eλλάδας και δύο ρώην ροέδρων της Kύρου) και τόσων ευρωαϊκών και διεθνών οργανισμών, να έχει αρασυρθεί αό ένα και μόνο άνδρα, ακόμα κι άν αυτός είναι ο Πρόεδρός του ;

l       Nομιμοοιείται λογικά να συμεράνει κανείς ότι, με την αντίθεσή του στο συγκεκριμένο σχέδιο, με τους  συγκεκριμένους όρους και ροϋοθέσεις ου ειβάλλει για την εανένωση του νησιού, ο ελληνοκυριακός λαός αέδειξε ως δεν ειθυμεί την εανένωση του νησιού ;

 

                  Eρωτήματα λογικής, όχι ολιτικής ανάλυσης, υοβάλλουμε.