Κυβέρνηση και Ευρωζώνη διαραγματεύονται χωρίς να έχουν συμφωνήσει για το αντικείμενο της διαραγμάτευσης!

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Κυβέρνηση και Ευρωζώνη διαραγματεύονται χωρίς να έχουν συμφωνήσει για το αντικείμενο της διαραγμάτευσης!

 

Παρότι έχουν συμφωνήσει ως η διαραγμάτευση θα γίνει με βάση τη Συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου!

 

2.            Για το αληθές της διαίστωσης αυτής, ιδού οι θέσεις των δύο λευρών για το οιο είναι το αντικείμενο της τρέχουσας διαραγμάτευσης:

 

(α) Η θέση της Ευρωζώνης:

-  Αντικείμενο της τρέχουσας διαραγμάτευσης είναι μόνο η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του  2ου Προγράμματος (του Μνημονίου του 2012), ου έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και αρατάθηκε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015 (με αίτηση της κυβέρνησης Σαμαρά) και, στη συνέχεια, μέχρι τις 30 Ιουνίου (με αίτηση της κυβέρνησης Τσίρα).

Αν η διαραγμάτευση καταλήξει σε συμφωνία, η Ελλάδα θα εφαρμόσει τα μέτρα ου θα συμφωνηθούν κατά τη διαραγμάτευση και θα εκταμιεύσει τα υόλοια οσά ου ροβλέει το Πρόγραμμα του 2012.  

- Τυχόν εραιτέρω οικονομική βοήθεια (30-40 δισεκ. ευρώ, κατά τις ροβλέψεις) θα δοθεί στην Ελλάδα αό την Ευρωζώνη, μετά την υογραφή συμφωνίας για τα ρόσθετα μέτρα (δημοσιονομικά και διαρθρωτικά) ου θα ρέει να άρει η Ελλάδα και με την ροϋόθεση ότι θα έχει υογραφεί η συμφωνία για την ολοκλήρωση του 2ου Προγράμματος.

 

(β) Η θέση της κυβέρνησης Τσίρα:

Αντικείμενο της τρέχουσας διαραγμάτευσης είναι:

- Όχι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος αλλά  

- Η κατάρτιση μιας νέας συνολικής συμφωνίας, η οοία:

- θα αντιμετωίσει το χρηματοδοτικό ρόβλημα του ελληνικού δημοσίου μέσο-μακρορόθεσμα, έως ότου βγούμε με ασφάλεια στις αγορές και θα λύσει το ρόβλημα του Χρέους,  

- δεν θα εριλαμβάνει υφεσιακά μέτρα.

 

3.          Η ειτυχία μιας διαραγμάτευσης ου το αντικείμενό της δεν έχει εκ των ροτέρων συμφωνηθεί είναι λογικώς αδύνατη.

              Όσο για το οιο αό τα δύο μέρη ερμηνεύει σωστά τη Συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, αυτό μορεί να το διαιστώσει κανείς διαβάζοντας το κείμενο της Συμφωνίας.